Upphävd författning

Byggproduktförordning (1993:1051)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-09-23
Ändring införd
SFS 1993:1051
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av byggproduktlagen (1992:1535).

EG-märkta produkter

2 §  Byggprodukter får EG-märkas om produkterna har tillverkats enligt en teknisk specifikation och bestyrkts överensstämma med denna. Specifikationen kan vara av följande slag:

 1. en sådan till svensk standard överförd standard för byggprodukter som har offentliggjorts av Europeiska frihandelssammanslutningens (EFTA) ständiga kommitté,
 2. ett europeiskt tekniskt godkännande, eller
 3. en annan teknisk specifikation för byggprodukter som har offentliggjorts av EFTA:s övervakningsmyndighet.

[S2]Bestyrkandet skall ske på det sätt som anges i anslutning till specifikationen.

3 §  När det i anslutning till en sådan specifikation som avses i 2 § har angetts att bestyrkande av överensstämmelse skall ske genom en försäkran av tillverkaren och att denna försäkran skall grundas dels på en första typprovning av produkten, som utförts antingen av ett laboratorium eller av tillverkaren själv, dels på fabrikens egen tillverkningskontroll, får produkten EG-märkas även om specifikationen inte följts. Som förutsättning gäller i detta fall att

 1. lämplighetskraven i 3 § byggproduktlagen (1992:1535) följs, och
 2. typprovningen av produkten görs av ett laboratorium.

[S2]Laboratoriet skall vara ett sådant anmält organ som anges i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

4 §  En byggprodukt är lämplig för användning i byggnadsverk om den är

 1. EG-märkt enligt föreskrifterna i 2 eller 3 § samt lagen (1992:1534) om EG-märket, eller
 2. tillverkad i något annat land inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och EG-märkt enligt bestämmelserna i något av dessa länder samt uppfyller svenska föreskrifter i de avseenden där produktkraven inte harmoniserats inom samarbetsområdet.

5 §  Särskilda bestämmelser om anmälda organ för bestyrkande av överensstämmelse finns i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll och med stöd av denna meddelade föreskrifter.

Produkter som godkänts enligt nationella bestämmelser

6 §  Om sådana tekniska specifikationer som avses i 2 § första stycket saknas men motsvarande svenska specifikationer finns för en byggprodukt som tillverkats i ett annat land inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall byggprodukten på begäran i varje enskilt fall anses lämplig för användning i byggnadsverk. Detta gäller dock endast under förutsättning att produkten i tillverkningslandet genom provning och kontroll har visats uppfylla kraven enligt de svenska specifikationerna. Rapporter och bestyrkanden av överensstämmelse, vilka har utfärdats i tillverkningslandet, skall därvid tillmätas samma värde som motsvarande svenska rapporter och bestyrkanden.

[S2]Boverket skall ansvara för det utbyte av information som behövs för tillämpningen av första stycket.

Produkter av mindre betydelse för hälsa och säkerhet

7 §  En byggprodukt skall anses lämplig för användning i byggnadsverk om den är upptagen i en förteckning över produkter av mindre betydelse för hälsa och säkerhet som har upprättats av EFTA:s ständiga kommitté och om tillverkaren har utfärdat en försäkran om att produkten överensstämmer med allmänt erkänd och tillämpad teknik.

Särskilda förfaranden

8 §  Byggprodukter kan bli föremål för en lämplighetsprövning i de fall då 2, 3, 6 eller 7 § inte kan tillämpas. En sådan lämplighetsprövning kan ske i samband med typgodkännande enligt 16 kap. 2 § plan- och bygglagen (1987:10), vid prövning av bygglov eller marklov enligt 8 kap.plan- och bygglagen eller i samband med tillsyn enligt 7 § byggproduktlagen (1992:1535).

Överlämnande av tekniska specifikationer

9 §  Boverket skall till EFTA:s övervakningsmyndighet överlämna sådana svenska tekniska specifikationer som bör offentliggöras och omfattas av 2 § första stycket 3.

Utseende av kontrollorgan i vissa fall

10 §  Styrelsen för teknisk ackreditering skall på begäran i varje enskilt fall utse organ för teknisk kontroll som prövar om en byggprodukt, som har tillverkats, provats och kontrollerats i Sverige, skall få släppas ut på marknaden och användas i ett annat land inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt bestämmelserna i det landet.

[S2]Styrelsen för teknisk ackreditering skall ansvara för det utbyte av information som behövs för tillämpningen av första stycket. I övrigt gäller de bestämmelser om anmälda organ, tillsyn, avgifter, sekretess och överklagande som finns i 4, 17 och 18 §§, 20 § andra stycket, 22 § samt 23 § första stycket lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

Boverkets föreskrifter

11 §  Boverket får meddela föreskrifter om

 1. hur EG-märkning skall göras på olika produktslag, vem som skall EG-märka produkterna och vilken information som skall åtfölja märket,
 2. de uppgifter som skall lämnas i en sådan försäkran som avses i 7 §, och
 3. vilken klass eller nivå som får användas för en byggprodukt om en sådan indelning har gjorts i anslutning till den tekniska specifikationen och någon annan myndighet inte enligt annan författning har rätt att meddela sådana föreskrifter om de byggnadsverk där byggprodukten skall ingå.

Tillsyn m. m.

12 §  Tillsyn enligt 7 § byggproduktlagen (1992:1535) skall utövas av Boverket.

13 §  Boverket skall till regeringen anmäla sådana missförhållanden som kan föranleda anmälan eller annan åtgärd från regeringen enligt Sveriges åtaganden inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

14 §  Boverket skall föra en förteckning över de tekniska specifikationer som avses i 2 § första stycket 1 och 3 samt över de till dessa hörande anvisningarna om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse. I förteckningen skall också anges sådana föreskrifter som avses i 11 § 3.

15 §  Boverket skall i sin författningssamling kungöra dels de förteckningar som avses i 7 och 14 §§ och dels de antagna riktlinjerna för meddelande av europeiska tekniska godkännanden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Byggproduktförordning (1993:1051)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
CELEX-nr
389L0106
Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Ändring, SFS 1994:1215

  Omfattning
  upph.