Upphävd författning

Byggproduktlag (1992:1535)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1992-12-21
Ändring införd
SFS 1992:1535
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde m.m.

1 §  Denna lag gäller byggprodukter.

[S2]Särskilda bestämmelser om byggande finns i plan- och bygglagen (1987:10).

2 §  Med byggprodukt avses i lagen en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i en byggnad eller annan anläggning och som har betydelse för byggnadsverkets egenskaper i de avseenden som anges i 3 § 1--6.

Lämplighetskrav

3 §  Byggprodukter skall för att få ingå i byggnadsverk vara lämpliga för avsedd användning. En byggprodukt är lämplig, om den har sådana egenskaper att det byggnadsverk i vilket den skall ingå, rätt projekterat och uppfört, kan uppfylla följande väsentliga krav:

 1. bärförmåga, stadga och beständighet,
 2. säkerhet i händelse av brand,
 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö,
 4. säkerhet vid användning,
 5. skydd mot buller, och
 6. energihushållning och värmeisolering.

4 §  Byggprodukter som uppfyller kravet på lämplighet enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får släppas ut på marknaden och användas för avsett ändamål.

Bemyndigande

5 §  För att uppfylla Sveriges åtaganden enligt internationella överenskommelser får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter

 1. om krav på byggprodukter för att de skall vara lämpliga för avsedd användning enligt 3 §,
 2. om bestyrkande av överensstämmelse med gällande krav beträffande byggprodukter,
 3. om märkning av byggprodukter som förutsättning för att produkten skall få släppas ut på marknaden och användas och,
 4. om sådana byggprodukter som är av mindre betydelse med hänsyn till hälsa och säkerhet och där tillverkaren har utfärdat en försäkran om byggprodukternas överensstämmelse med allmänt erkänd och tillämpad teknik.

Märkning

6 §  Om en byggprodukt skall CE-märkas enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av 5 § 3 gäller bestämmelserna i lagen (1992:1534) om CE-märkning. Lag (1994:1582).

Tillsyn

7 §  Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer skall utöva tillsyn över att denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs.

8 §  En tillsynsmyndighet har rätt att för tillsynen

 1. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs,
 2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, och
 3. hos den som tillverkar, importerar eller saluför produkter som omfattas av tillsynen, få tillgång till produkter för kontroll.

[S2]En tillsynsmyndighet får begära handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i första stycket 1--3.

9 §  Om det är motiverat från skyddssynpunkt får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att lagen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall följas.

10 §  Om en byggprodukt har CE-märkts trots att den inte överensstämmer med de krav som gäller för CE-märkning, får en tillsynsmyndighet förelägga tillverkare, importör eller den som saluför byggprodukten att

 1. upphöra med användningen av CE-märkningen,
 2. återkalla osålda produkter, eller
 3. ta bort CE-märkningen.

[S2]Ett sådant föreläggande gäller till dess att produkten överensstämmer med kraven. Lag (1994:1582).

11 §  Förelägganden och förbud enligt 9 eller 10 § får förenas med vite.

Överklagande och verkställighet

12 §  En tillsynsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos kammarrätten.

[S2]Beslut om förbud gäller omedelbart och får verkställas utan hinder av att det inte vunnit laga kraft.

Ändringar

Byggproduktlag (1992:1535)

Förarbeten
Prop. 1992/93:55, Bet. 1992/93:BoU6
CELEX-nr
389L0106
Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Ändring, SFS 1994:847

  Omfattning
  upph.

Lag (1994:1582) om ändring i byggproduktlagen (1992:1535)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:91, Prop. 1994/95:106, Bet. 1994/95:BoU8
  Omfattning
  ändr. 6, 10 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01