Förordning (1993:1069) om förnyat erbjudande att få aktier vid utskiftning av vissa medel ur förutvarande löntagarfonderna

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-09-30
Ändring införd
SFS 1993:1069
Ikraft
1993-10-20
Tidsbegränsad
1994-05-01
Upphäver
Förordning (1992:1057) om utskiftning av vissa medel ur förutvarande löntagarfonderna
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Bestämmelserna i denna förordning innebär ett förnyat erbjudande om aktier till de företag som enligt 5 och 6 §§ den upphävda förordningen (1992:1057) om utskiftning av vissa medel ur förutvarande löntagarfonderna hade rätt att få aktier men som inte uppfyllde de förutsättningar som enligt 2 § andra stycket nämnda förordning gällde för överföringen av aktierna och inte heller genom särskilt beslut av Delegationen för utskiftning av vissa medel ur förutvarande löntagarfonderna (Utskiftningsdelegationen) eller regeringen ändå fått de erbjudna aktierna.

Det förnyade erbjudandet

2 §  De företag som omfattas av 1 § skall få ett förnyat erbjudande att ta emot de aktier som Utskiftningsdelegationen tidigare beslutat erbjuda dem.

[S2]För att det mottagande företaget skall få de erbjudna aktierna krävs att mottagaren före utgången av år 1993 anmäler enligt 4 § att företaget önskar ta emot aktierna samt uppfyller de villkor som ställs för överföringen.

3 §  Delegationen för utskiftning av vissa tidigare erbjudna aktier (Nya utskiftningsdelegationen) skall se till att berörda företag får anmälningsblankett samt ett besked om det förnyade erbjudandet, där det också anges vad företaget skall göra för att få aktierna.

[S2]Beskedet skall tillställas företaget med mottagningsbevis. Om företaget inte kan nås på senast kända adress, skall de åtgärder som är skäliga med hänsyn till omständigheterna vidtas för att beskedet skall nå företaget.

Anmälan om önskan att ta emot aktierna

4 §  Anmälan om att företaget önskar ta emot aktierna skall ges in till Nordbanken, som för Nya utskiftningsdelegationens räkning har hand om registreringen av aktietilldelningen.

[S2]Denna anmälan skall ha kommit in till Nordbanken före utgången av år 1993 för att berättiga till tilldelning.

Aktietilldelning i särskilda fall

5 §  Om det finns synnerliga skäl och är förenligt med utgångspunkterna för utskiftningen, får Nya utskiftningsdelegationen för särskilt fall medge att ett företag, som inte erbjudits aktier eller som inte i rätt tid anmält att företaget önskar få aktier, ändå tilldelas ett visst antal aktier.

[S2]Beslut om sådan aktietilldelning skall fattas före utgången av januari 1994.

Redovisning av utskiftningen

6 §  Nya utskiftningsdelegationen skall före utgången av februari 1994 redovisa resultatet av den fortsatta utskiftningen till regeringen.

Överklagbarhet

7 §  Nya utskiftningsdelegationens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1069) om förnyat erbjudande att få aktier vid utskiftning av vissa medel ur förutvarande löntagarfonderna

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 20 oktober 1993 och gäller till utgången av april 1994. Genom förordningen upphävs förordningen (1992:1057) om utskiftning av vissa medel ur förutvarande löntagarfonderna.
Ikraftträder
1993-10-20