Upphävd författning

Förordning (1993:1070) om gruppundantag m.m. enligt EES-avtalet

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-09-30
Ändring införd
SFS 1993:1070
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna inte med här.

1 §  Reglerna i följande rättsakter inom Europeiska gemenskaperna (EG), som det hänvisas till i bilaga XIV till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), skall gälla som svensk förordning.

 1. Kommissionens förordning (EEG) nr 1983/83 av den 22 juni 1983 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av ensamåterförsäljaravtal.
 2. Kommissionens förordning (EEG) nr 1984/83 av den 22 juni 1983 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av exklusiva inköpsavtal.
 3. Kommissionens förordning (EEG) nr 123/85 av den 12 december 1984 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av försäljnings- och serviceavtal för motorfordon.
 4. Kommissionens förordning (EEG) nr 2349/84 av den 23 juli 1984 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av patentlicensavtal i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EEG) nr 151/93 av den 23 december 1992.
 5. Kommissionens förordning (EEG) nr 417/85 av den 19 december 1984 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av specialiseringsavtal i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EEG) nr 151/93 av den 23 december 1992.
 6. Kommissionens förordning (EEG) nr 418/85 av den 19 december 1984 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av avtal om forskning och utveckling i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EEG) nr 151/93 av den 23 december 1992.
 7. Kommissionens förordning (EEG) nr 4087/88 av den 30 november 1988 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av franchiseavtal.
 8. Kommissionens förordning (EEG) nr 556/89 av den 30 november 1988 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av know-howlicensavtal i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EEG) nr 151/93 av den 23 december 1992.
 9. Höga myndighetens beslut nr 25/67 av den 22 juni 1967 med en förordning om befrielse från kravet på förhandsgodkännande enligt fördragets artikel 66.3 i dess lydelse enligt kommissionens beslut nr 2495/78/EKSG av den 20 oktober 1978 och kommissionens beslut nr 3654/91/EKSG av den 13 december 1991.
 10. Kommissionens förordning (EEG) nr 3652/93 av den 22 december 1993 om tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av avtal mellan företag med avseende på datoriserade bokningssystem för lufttransporttjänster.
 11. Kommissionens förordning (EEG) nr 1617/93 av den 25 juni 1993 om tillämpningen av artikel 85.3 i fördraget på vissa kategorier av avtal och samordnade förfaranden med avseende på gemensam planering och samordning av tidtabeller, gemensam drift, samråd om passagerar- och frakttaxor i regelbunden luftfart samt fördelning av avgångs- och ankomsttider på flygplatser.
 12. Kommissionens förordning (EEG) nr 3932/92 av den 21 december 1992 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn. Förordning (1994:969).

2 §  Reglerna skall gälla med den anpassning som framgår av bilaga XIV till EES-avtalet.

3 §  Av lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) framgår att vid tillämpningen av reglerna bestämmelserna i följande protokoll skall gälla:

 1. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté mellan länderna inom Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA).
 2. Protokoll 1 till avtalet om inrättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol mellan EFTA-länderna.

4 §  I bilaga 1--16 till denna förordning finns den svenska texten till

 1. de rättsakter som anges i 1 §.
 2. EES-avtalets bilaga XIV i de delar den innehåller anpassningar av nämnda rättsakter.

[S2]De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha lika giltighet. Förordning (1994:969).

5 §  Protokoll 1 till EES-avtalet samt de protokoll som anges i 3 § finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES).

6 §  Konkurrensverket är sådan behörig myndighet som avses i 11 § lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES).

[S2]Texterna på finska, isländska och norska finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet. Texterna på de övriga språken finns publicerade i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT).

[S3]Texterna på de övriga språken finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet.

Ändringar

Förordning (1993:1070) om gruppundantag m.m. enligt EES-avtalet

CELEX-nr
389R0556
Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Förordning (1994:969) om ändring i förordningen (1993:1070) om gruppundantag m.m. enligt EES-avtalet

  Omfattning
  ändr. 1, 4 §§; nya bil. 11, 12, 13, 14, 15, 16
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1994:1114

  Omfattning
  ikrafttr. av 1994:969

Förordning (1994:1546) om upphävande av förordningen (1993:1070) om gruppundantag m.m. enligt EES-avtalet

  Omfattning
  upph.