Inaktuell version

Lag (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1993-11-11
Ändring införd
SFS 1993
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Estland undertecknade den 5 april 1993, skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.

[S2]Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §  Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Estland, skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

4 §  Den angivna begränsningen i artikel 23 punkt 1 d andra meningen beträffande inkomster erhållna från tredje stat skall inte gälla.

5 §  Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Estland, nämligen

 • lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen,
 • kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda,
 • kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag.

Ändringar

Lag (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:3, Prop. 1992/93:177, Bet. 1993/94:SkU1
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1389

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (2011:1356) om ändring i lagen (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01