Lag (1993:1274) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1993-11-25
Ändring införd
SFS 1993:1274 i lydelse enligt SFS 2011:1358
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Litauen undertecknade den 27 september 1993, skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.

[S2]Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 §  Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Har upphävts genom lag (2011:1358).

4 §  Den angivna begränsningen i artikel 24 punkt 1 d beträffande inkomster erhållna från tredje stat skall inte gälla.

5 §  Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Litauen, nämligen

  • lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen,
  • kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda,
  • kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag.

Ändringar

Lag (1993:1274) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen

Förarbeten
Rskr. 1993/94:18, Prop. 1993/94:7, Bet. 1993/94:SkU3
Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1391

    Omfattning
    ikrafttr.

Lag (2011:1358) om ändring i lagen (1993:1274) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01