Prop. 1993/94:7

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen

Regeringens proposition

1993/94:7

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Prop 1993/94.7 Litauen '

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo- gade utdrag ur regeringsprotokollet den 7 oktober 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Bo Lundgren

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett dubbelbeskattningsav- tal mellan Sverige och Litauen och antar en lag om detta dubbelbeskatt- ningsavtal. Avtalet avses bli tillämpligt i Sverige på inkomst som förvärvas efter utgången av det år då avtalet träder i kraft. Avtalet avses — såvitt gäller förhållandet mellan Sverige och Litauen ersätta ett avtal från 1981 mellan Sverige och Sovjetunionen.

Förslag till Lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen

Härigenom föreskrivs följande.

1 5 Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt be- träffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Litauen undertecknade den 27 september 1993, skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

25 Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa med- för inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle före-

ligga.

3 5 Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som enligt be- stämmelserna i avtalet beskattas endast i Litauen, skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.

4 5 Den angivna begränsningen i artikel 24 punkt 1 d beträffande inkomster erhållna från tredje stat skall inte gälla.

55 Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållan- det mellan Sverige och Litauen, nämligen lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen, kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda, kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 1993/94:7

CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE REPUBLIC OF LlTHUANlA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Lithu- ania, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital. have agreed as follows:

Article ]

Personal scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

Tax-es covered

1. The existing taxcs to which the Convention shall apply are: a) in Sweden:

(i) the State income tax (den statliga inkomstskatten), including the sailors' tax (sjömansskatten) and the coupon tax (kupongskatten); (ii) the real estate tax (den statliga fastighetsskatten); (iii) the special income tax for non- residents (den särskilda inkomst- skatten för utomlands bosatta): (iv) the special income tax for non- resident artistes and athletes (den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.); and

Prop. 1993/9417 Bilaga (Översättning)

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE ocn REPUBLIKEN LITAUEN FöR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING OCH FÖRHINDRA SKATTEFLYKT BETRÄFFANDE SKATTER PÅ INKOMST OCH PÅ FÖRMÖGENHET

Konungariket Sveriges regering och Republi- ken Litauens regering, som önskar ingå ett av- tal för att undvika dubbelbeskattning och för- hindra skatteflykt beträffande skatter på in- komst och på förmögenhet. har kommit över- ens om följande:

Artikel [ Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda av- talsslutande staterna.

Artikel 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De för närvarande utgående skatter på vilka detta avtal tillämpas är: a) iSverige: . 1) den statliga inkomstskatten, sjö— mansskattcn och kupongskatten däri inbegripna,

2) den statliga fastighetsskattcn,

3) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta.

4) den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.. och

(v) the communal income tax (den kommunala inkomstskatten); (hereinafter referred to as "Swedish

tax”):

b) in Lithuania:

(i) the tax on profits of legal persons (juridiniu asmenu pelno mokes- tis): (ii) the tax on income of natural persons (fiziniu asmenu pajamu mokestis): and (iii) the tax on enterprises using state- owned capital (palukanos uz valstybinio kapitalo naudojima): (hereinafter referred to as "Lithuan- ian tax").

2. Where a new tax on income oron capital is introduced in a Contracting State after the date of signature of the Convention. the Convention shall apply also to such tax. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement determine whether a tax which is introduced in either Contracting State is one to which the Conven- tion shall apply according to the preceding sentence.

3. The Convention shall apply also to any taxes, being identical with or substantially similar to those mentioned or referred to in paragraphs 1 and 2, which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of. the taxes to which the Convention applies by virtue of those paragraphs. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Prop. l993/94:7

5) den kommunala inkomstskatten (_i det följande benämnda "svensk skatt”):

b) iLitauen: l) vinstskatten för juridiska perso— ner,

2) inkomstskatten för fysiska perso— ner, och

3) den särskilda skatten för företag som är finansierade med statliga medel

(i det följande benämnda "litauisk

skatt").

2. Avtalet tillämpas även beträffande nya skatter pä inkomst och på förmögenhet, som efter undertecknandet av detta avtal införs i en avtalsslutande stat. De behöriga myndighe- terna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse besluta huruvida en skatt som införs i någon av de avtalsslu- tande staterna är en sådan skatt som avtalet skall tillämpas på i enlighet med vad som anges i föregående mening.

3. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag. som efter under- tecknandet av detta avtal påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punk- terna 1 och 2. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela var- andra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning.

Article 3

General definitions

1. For the purposes ofthis Convention, unless the context otherwise requires:

3.)

b)

f)

the term "Sweden" means the King- dom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory. the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accord- ance with international law exercises Sovereign rights or jurisdiction; the term "Lithuania" means the Republic of Lithuania and, when used in geographical sense, means the terri- tory of the Republic of Lithuania and any other area adjacent to the territo— rial waters of the Republic of Lithua- nia within which under the laws of Li- thuania and in accordance with inter- national law, the rights of Lithuania may be exercised with respect to the sea bed and its sub-soil and their natu- ral resources; the term "person" includes an indivi- dual, a company and any other body of persons: the term *""company" means any body corporate or any entity which is trea- ted as a body corporate for tax purpo- ses; the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enter- prise carried on by a resident of the other Contracting State: the term "national" means: (i) any individual possessing the na- tionality of a Contracting State;

Prop. 1993/94z7

Artikel 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande

uttryck nedan angiven betydelse:

a)

b)

f)

”Sverige" åsyftar Konungariket Sve- rige och innefattar. när uttrycket an- vänds i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler. utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion; ”Litauen" åsyftar Republiken Litauen och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Republiken Li- tauens territorium och varje annat an- gränsande område till Republiken Li- tauens territorialvatten över vilket Li- tauen. i överensstämmelse med li- tauisk lag och folkrättens regler. äger utöva sina rättigheter beträffande havsbotten, dennas underlag och na- turtillgångar;

"person " inbegriper fysisk person. bo- lag och annan personsammanslutning:

"bolag" åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behand- las såsom juridisk person;

"företag i en avtalsslutz'tnde stat" och "företag i den andra avtalsslutande staten" åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslu— tande stat respektive företag som be- drivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten: ”medborgare" åsyftar: l) fysisk person som har medbor- - garskap i en avtalsslutande stat.

5

(ii) any legal person. partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;

g) the term *"international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contract- ing State;

h) the term ucompetent authority" means:

(i) in Sweden, the Minister of Fi- nance, his authorised rep- resentative or the authority which is designated as a compe- tent authority for the purposes of this Convention; (ii) in Lithuania. the Minister of Finance or his authorised representative.

2. As regards the application of the Conven— tion by a Contracting State any term not defined therein shall. unless the context other- wise rcquires. have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

Residence

1. For the purposes of this Convention. the term "resident of a Contracting State" means any person who. under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domi- cile. residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature. The term also includes a Contracting State itself. a political subdivi-

Prop. 1993/94:7

2) juridisk person, handelsbolag och annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat;

g) "internationell trafik" åsyftar trans- port med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

h) "behörig myndighet" åsyftar:

1) i Sverige, finansministern, den- nes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

2) i Litauen, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet anses. såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avta- let ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skat- ter pä vilka avtalet tillämpas.

Artikel 4 Hem vist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut- trycket '”person med hemvist i en avtalsslu- tande stat" person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av do- micil, bosättning. plats för företagsledning. plats för bolags bildande eller annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper också sta— ten själv. politisk underavdelning. lokal myn-

6

sion, a local authority and a statutory body thereof. The term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of para— graph 1 an individual is a resident of both Contracting States. then his status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him: if he has & permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be deter- mined. or if he has not a permanent home available to him in either State. he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, hc shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent autho- rities of the Contracting States shall settle the question by mutual agree- ment.

3. Where by reason of the provisions of para- graph l a person other than an individual is a resident of both Comracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by

Prop. 1993/9427

dighet och offentligrättsligt organ. Uttrycket inbegriper inte person som år skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat eller för förmögenhet belägen där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt ] fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a) han anses ha hemvist i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska för- bindelser är starkast (centrum för lev- nadsintressena);

h) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsin- tressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigva- rande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den stat där han sta- digvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas sta- digvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat där han är med- borgare;

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i nå- gon av dem. skall de behöriga myndig- heterna i de avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig över- enskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt ] annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, skall de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan genom öm- sesidig överenskommelse och bestämma avta-

mutual agreement and determine the mode of application of the Convention to such person. In the absence of such agreement. for the purposes of the Convention, the person shall in each Contracting State be deemed not to be a resident of the other Contracting State.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the busi- ness of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially: a) la place of management; b) a branch; c) an office; d) a factory; e) ;] workshop; and f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. A building site. a construction. assembly or installation project or a supervisory or consult- ancy activity connected therewith constitutes a permanent establishment only if such site, project or activity lasts for a period of more than six months.

4. Notwithstanding thc preceding provisions of this Article. the term "permanent establish- ment" shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage. display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

Prop. 1993/94:7

lets tillämplighet på sådan person. ] avsaknad av överenskommelse mellan de behöriga myn- digheterna skall sådan person, vid tillämpning av avtalet, inte av någon av de avtalsslutande staterna anses ha hemvist i den andra avtals- slutande staten.

Artikel 5

Fast driftställe

]. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar ut- trycket "fast driftställe" en stadigvarande plats för affärsverksamhet. från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2. Uttrycket "fast driftställe" innefattar sär- skilt: a) plats för företagsledning. b) filial. c) kontor. d) fabrik, e) verkstad. och f) gruva. olje- eller gaskälla. stenbrott eller annan plats för utvinning av na- turtillgångar.

3. Plats för byggnads-. anläggnings-. monte- rings- eller installationsverksamhet eller verk- samhet som består av övervakning eller råd- givning i anslutning därtill utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår under en tid- rymd som överstiger sex månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket "fast driftställe" inte innefatta:

a) användningen av anordningar uteslu- tande för lagring. utställning eller ut- lämnande av företaget tillhöriga va- ror.

b) the maintenance of & stock of goods or merchandise belonging to the enter- prise solely for the purpose of storage, display or delivery:

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enter- prise solely for the purpose ofprocess- ing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on. for the enterprise. any other activity of a preparatory or auxiliary character:

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-para- graphs a) to e"), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combina- tion is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of para— graphs 1 and 2, where a person — other than an agent of an independent status to whom para- graph 6 applies is acting on behalf of an enterprise and has. and habitually exercises. in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise. that enterprise shall be deemed to have a perman- ent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise. unless the activities of such person are limited to those mentioned in para— graph 4 which. if exercised through a fixed place of business. would not make this fixed

Prop. 1993/9-427

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring. ut- ställning eller utlämnande,

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för in- köp av varor eller inhämtande av upp- lysningar för företaget.

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksam- het av förberedande eller biträdande art.

f) innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som an- ges i punkterna a—e. under förutsätt- ning att hela verksamheten som be- drivs frän den stadig 'arande platsen för affärsverksz'imhet på grund av denna kombination är av förbere- dande eller biträdande art.

5. Om en person — som inte är sådan obe- roende representant pä vilken punkt 6 tilläm- pas — är verksam för ett företag samt i en av- talsslutande stat har och där regelmässigt an- vänder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag — utan hinder av be- stämmelserna i punkterna 1 och 2 — ha fast driftställe i denna stat beträffande varje verk- samhet som denna person bedriver för företa- get. Detta gäller dock inte om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som om den bedrevs frän en stadigvarande plats för affärs- verksamhet — inte skulle göra denna stadigva-

9

place of business en permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker. general commis- sion agent or any other agent of an independ- ent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise. he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise). shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

Income front immovable property

]. Income derived by a resident ofa Contract- ing State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property aceessory to immovable property. livestock and equipment used in agriculture and forestry. rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. buildings. any option or similar right in respect of immovable property.

Prop. 1993/94z7

rande plats för affärsverksamhet till fast drift- ställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en av- talsslutande stat endast på den grund att före- taget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet. När sådan re- presentant bedriver sin verksamhet uteslu- tande eller nästan utcslutande för det företa- gets räkning, anses han emellertid inte såsom sådan oberoende representant som avses i denna punkt.

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar el- ler kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och .för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6

Inkomst av fast egendom

l. Inkomst. som person med hemvist i en av- talsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten. får beskattas i denna andra stat.

2. Uttrycket "fast egendom" har den bety- delse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen år be- lägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbe- hör till fast egendom, levande och döda inven- tarier i lantbruk och skogsbruk. rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas. byggnader. option eller liknande rättighet att förvärva fast egendom. nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till

10

usufruet of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of. or the right to work. mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph I shall apply to income derived from the direct use. letting, or use in any other form of immovable property. as well as income from the alienation of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable pro- perty of an enterprise and to income from im- movable property used for the performance of independent personal services.

Article 7 Business profits

]. The profits of an enterprise of a Contract- ing State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enter- prise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributablc to: a) that permanent establishment: or b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effectcd through that permanent establishment.

Prop. l993/94:7

föränderliga eller fasta ersättningar för nytt- jandet av eller rätten att nyttja mineralföre- komst, källa eller annan naturtillgång. Skepp. båtar och luftfartyg anses inte vara fast egen- dom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på in- komst som förvärvas genom omedelbart bru- kande. genom uthyrning eller annan använd- ning av fast egendom samt inkomst från för- säljning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tilläm- pas även på inkomst av fast egendom som till- hör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7

Inkomst av rörelse

l. Inkomst av rörelse, som företag i en avtals- slutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rö- relse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets in- komst beskattas i den andra staten. men en- dast så stor del därav som är hänförlig till:

a) det fasta driftstället: eller

b) försäljning i denna andra stat av varor av samma eller liknande slag som de som säljs genom det fasta driftstället: eller

c) annan affärsverksamhet i denna andra stat av samma eller liknande slag som den som bedrivs genom det fasta drift- stället.

11

The provisions of sub-paragraphs b) and c) shall not apply if the enterprise shows that such sales or activities'could not reasonably have been undertaken by that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3. where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situ- ated therein. there shall in each Contracting State be attributed to that permanent estab- lishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enter- prise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enter- prise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment. there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment. including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Con- tracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts. nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall. however. be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a perman- ent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

Prop. l993/94:7

Bestämmelserna i b och c tillämpas inte om företaget visar att sådan försäljning eller verk- samhet inte rimligen hade kunnat bcdrivas av det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe hänförs. om inte be- stämmelserna i punkt 3 föranleder annat. i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat om det varit ett fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affä- rer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes in- komst medges avdrag för utgifter som upp- kommit för det fasta driftstället. härunder in- begripna utgifter för företagets ledning och all- männa förvaltning. oavsett om utgifterna upp- kommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4. I den mån inkomst hänförlig till fast drift- ställe brukat i en avtalsslutande stat bestäm- mas på grundval av en fördelning av företagets hela inkomst på de olika delarna av företaget. hindrar bestämmelserna i punkt 2 inte att i denna avtalsslutande stat den skattepliktiga inkomsten bestäms genom sådant förfarande. Den fördelningsmetod som används skall dock vara sådan att resultatet ("överensstämmer med principerna i denna artikel.

5. Inkomst hänförs inte till fast driftställe en— dast av den anledningen att varor inköps ge- nom det fasta driftställets försorg för företa- L'Ct.

]?

6. For the purposes of the preeeding para- graphs. the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provi- sions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

Shipping antl air transport

l. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph [ shall also apply to profits from the participation in a pool. a joint business. or an international operating agency.

3. Whenever companies from different coun- tries have agreed to carry on an air transporta- tion business together in the form of a consor- tium. the provisions of paragraphs 1 and 2 shall apply only to such part of the profits of the consortium as relates to the. participation held in that consortium by a company that isa resident of a Contracting State.

Article 9 Associated enterprises

l. Where a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management. control or capital of an enterprise of the other Contracting State. or

Prop. l993/94:7

6. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år. såvida inte goda och tillräckliga skäl föran- leder annat.

7. Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artiklar av detta av- tal. berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i förevarande artikel.

A rtikel 8 Sjöfart och luftfart

l. Inkomst. som förvärvas av ett företag i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik. be- skattas endast i denna stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool. ett gemensamt företag eller en interna- tionell driftsorganisation.

3. När bolag från olika länder har överens- kommit att bedriva internationell luftfart i ett konsortium. tillämpas bestämmelserna i punk- terna 1 och 2 beträffande inkomst som förvär- vas av luftfartskonsortiet endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av bolag med hemvist i en avtalsslutande stat.

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

l. Ifall då a) ett företag i en avtalsslutande stat di— rekt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital. eller

'I 3

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, con- trol or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises. then any profits which would, but for those conditions, have acerued to one of the enterprises. but, by reason of those conditions. have not so acerued. may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State and taxes accordingly profits on which an enter- prise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are by the first-mentioned State claimed to be profits which would have acerued to the enterprise of the first- mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between inde- pendent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of tax charged therein on those profits. where that other State considers the adjustment justified. In determining such adjustment. due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Prop. I993/94:7

b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtals- slutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital. iakttas föl- jande.

Om mellan företagen i fråga om handelsför- bindelscr eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra obe- roende förctag. får all inkomst. som utan så- dana villkor skulle ha tillkommit det ena före- taget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag. inräknas i detta företags inkomst och beskattats i överensstäm- melse därmed.

2. Ifall då en avtalsslutande stat inräknar i in- komsten för ett företag i denna stat och i över- ensstämmelse därmed beskattar inkomst för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra stat samt den sålunda inräknade inkomsten enligt den först- nämnda staten är sådan som skulle ha tillkom— mit företaget i denna stat om de villkor som av- talats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra obe- roende företag, skall denna andra stat, om den anser att det är berättigat att inkomsten inräk- nats på angivet sätt, genomft'jra vederbörlig ju- stering av det skattebelopp som påförts för in- komsten i denna stat. Vid sådan justering iakt- tas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall vid behov överlägga med var- andra.

14

Article 10 Di vitlends

l. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However. such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and accord- ing to the laws of that State. but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends;

b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

The provisions of this paragraph shall not affect the taxation ofthe company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, or other rights, not being debt-claims. participating in profits. as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treat- ment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distri- bution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the divi-

Prop. 1993/94:7

Artikel l0 Utdelning

1. Utdelning frän bolag med hemvist i en av- talsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat. .

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist. enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobe- lopp, om den som har rätt till utdel- ningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag). som direkt innehar minst 25 procent av det utbetalande bolagets kapital,

b) 15 procent av utdelningens bruttobe- lopp i övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu- tande staterna fär träffa ömsesidig överens- kommelse om sättet att genomföra dessa be- gränsningar.

Bestämmelserna i denna punkt berör inte bo- lagets beskattning för den vinst av vilken ut- delningen betalas.

3. Med uttrycket "utdelning" förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättighe- ter som inte är fordringar. med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag. som enligt lagstiftningen i den stat där det ut- delande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av ak- tier.

4. Bestämmelserna i punkterna ] och 2 tilläm- pas inte. om den som har rätt till utdelningen

dends. being a resident of a Contracting State. carries on business in the other Contracting State of which the company paying the divi- dends is a resident. through a permanent establishment situated therein. or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 1.4. as the case may be. shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State. that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company. except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State. nor subject the company's undistributed profits to a tax on the companys undistributed profits. even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 1 I

Interest

]. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State. but if the

Prop. 1993/94z7

har hemvist i en avtalsslutande stat och bedri- ver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hem- vist. från där beläget fast driftställe eller ut- övar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande an- ordning. samt den andel på grund av vilken ut- delningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestäm- melserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Om bolag med hemvist i'en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtals- slutande staten, får denna andra stat inte be- skatta utdelning som bolaget betalar. utom i _den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat. och ej heller beskatta bolagets icke utdelade vinst. även om utdelningen eller den icke utde- lade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11

Ränta

1. Ränta. som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. får beskattas i denna andra stat.

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör. en- ligt Iagstiftningen i denna stat, men om motta-

16

recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed l0 per cent of the gross amount of the interest.

The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of para- graphs ] and 2,

a) interest arising in Lithuania shall be exempt from Lithuanian tax if the interest is paid to: (i) the State of Sweden. a political subdivision, a local authority ora statutory body thereof:

(ii) the Central Bank of Sweden; (iii) SWEDECORP;or (iv) any other institution. similar to that mentioned in subdivision (iii). as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States;

b) interest arising in Sweden shall be exempt from Swedish tax if the inter- est is paid to: (i) the State of Lithuania, a political subdivision. a local authority or a statutory body thereof;

(ii) the Bank of Lithuania; (iii) any organisation established in the State of Lithuania after the date. of signature of this Conven- tion and which is of a similar nature as any organisation estab— lished in Sweden and referred to in sub-paragraph a) (iii) (the competent authorities of the

Prop. l.993/94:7

garen har rätt till räntan får skatten inte över- stiga 10 procent av räntans bruttobelopp.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu- tande staterna får träffa ömsesidig överens- kommelse om sättet att genomföra denna be— gränsning.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall,

a) ränta som härrör från Litauen undan- tas från litauisk skatt om räntan beta- las till:

1) svenska staten, en av dess poli- tiska underavdelningar. lokala myndigheter eller offentligrätts- liga organ; 2) Sveriges Riksbank; 3) SWEDECORP; eller 4) annan institution liknande den som angetts under 3) som de av- talsslutande staternas behöriga myndigheter från tid till annan kommer överens om:

b) ränta som härrör från Sverige undan- tas från svensk skatt om räntan betalas till:

1) litauiska staten, en av dess poli— tiska underavdelningar. lokala myndigheter eller offentligrätts- liga organ; 2 Litauens Riksbank; 3) annan organisation som efter un- dertecknandet av detta avtal bil- das i Litauen och som är likartad med sådan organisation som bil- dats i Sverige och som anges i a 3) (de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskom-

17

Contracting States shall by mutual agreement determine whether such organisations are of a similar nature); or

(iv') any institution similar to any of those referred to in sub—para- graph a) (iv), as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States;

c) interest arising in a Contracting State on & loan guaranteed by any of the bodies mentioned or referred to in sub-paragraph a) or sub-paragraph b) and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State;

d) interest arising in a Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State if: (i) the recipient is a resident of that other State; and

(ii) such recipient is an enterprise of that other State and is the benefi- cial owner of the interest; and

(iii) the interest is paid with respect to indebtedness arising on the sale on credit, by that enterprise. of any merchandise or industrial, commercial or scientific equip- ment to an enterprise of the first- mentiond State, except where the sale or indebtedness is between related persons.

4. The term ”interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and in particular. income from government securities and incornc from bonds or debentures, includ- ing premiums and prizes attaching to such

Prop. 1993/94:7

melse avgöra om sådan organisa- tion är likartad); eller

4) annan institution liknande sådan som angetts under a 4) som de avtalsslutande staternas behöriga myndigheter från tid till annan kommer överens om;

c) ränta som härrör från en avtalsslu- tande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslu- tande staten med anledning av ett lån som garanteras av organ som anges i a eller b beskattas endast i denna andra stat; (1) ränta som härrör från en avtalsslu- tande stat beskattas endast i den andra avtalsslutande staten om: I) mottagaren har hemvist i den andra avtalsslutande staten; och

2) mottagaren är ett företag i den andra avtalsslutande staten som har rätt till räntan; samt 3) räntan betalas med anledning av skuld som uppkommit vid detta företags försäljning på kredit av varor eller industriell, kommer- siell eller vetenskaplig utrustning till ett företag i den förstnämnda staten utom i fall då försälj- ningen sker mellan närstående personer eller fordran uppkom- mer mellan närstående personer.

4. Med uttrycket "ränta" förstås i denna arti- kel inkomst av varje slags fordran. antingen den säkerställts genom inteckning i fast egen- dom eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt in- komst av värdepapper. som utfärdats av sta- ten. och inkomst av obligationer eller deben-

18

seeurities. bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the inter- est, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest ariscs, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. ln such case the provisions of Article 7 or Article 14. as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Con- tracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Con- tracting State or not. has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base. then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where. by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person. the amount of the interest. having regard to the debt-claim for which it is paid. exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship. the provisions of this Article shall apply only to the last- mentioned amount. ln such case. the excess

Prop. 1993/94z7

tures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obliga- tioner eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid till- lämpningen av denna artikel.

5. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm- pas inte. om den som har rätt till räntan har ' hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver

rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör. från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverk- samhet i denna andra stat från där belägen sta- digvarande anordning. samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigva- rande anordningen. I sådant fall tillämpas be- stämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som be— -talar räntan, antingen han har hemvist i en av- talsslutande stat eller inte. i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande an- ordning i samband med vilken den skuld upp- kommit för vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigva- rande anordningen. anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den sta- digvarande anordningen finns.

7. Då på grund av särskilda förbindelser mel- lan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person rän- tebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas. överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbin- delser inte förelegat. tillämpas bestämmel- serna i denna artikel endast på sistnämnda be- lopp. I sådant fall beskattas överskjutande be-

19

part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provi- sions of this Convention.

Article 12 Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties. the tax so charged shall not exceed: a) 5 per cent of the gross amount of royalties paid for the use of industrial, commercial or scientific equipment;

b) 10 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

3. The term "royalties"” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of. or the right to use, any copyright of literary. artistic or scientific work including cinematograph films, and films or tapes for television or radio broadcasting. any patent, trade mark. design or model, plan. secret formula or process. or for the use of. or the right to use. industrial. commercial. or scientific equipment, or for information concerning industrial. commercial or scientific experience.

Prop. 1993/94:7

lopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslu- tande staten med iakttagande av övriga be- stämmelser i detta avtal.

Artikel 12 Roya/ty

'l. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten. får beskattas i denna andra stat.

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör. enligt lagstiftningen i denna stat, men om mot- tagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av royaltyns bruttobelopp om royaltyn avser betalning för nytt- jandet av industriell, kommersiell el- ler vetenskaplig utrustning".

b) 10 procent av royaltyns bruttobelopp i övriga fall.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslu- tande staterna får träffa ömsesidig överens- kommelse om sättet att genomföra dessa be- gränsningar.

3. Med uttrycket "royalty" förstås i denna ar- tikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt. konstnärligt el- ler vetenskapligt verk. häri inbegripet biograf- film och film eller hand för radio- eller televi- sionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning. hemligt recept eller hem— lig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell. kommer- siell eller vetenskaplig utrustning eller för upp- lysning om erfarenhetsrön av industriell, kom- mersiell eller vetenskaplig natur.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royal- ties. being a resident of- a Contracting State. carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise. through a permanent establishment situated therein. or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. ln such case the provisions of Article 7 or Article 14. as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where. however. the person paying the royalties. whether he is a resident of a Contracting State or not. has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties arc borne by such permanent establishment or fixed basc. then such royal- ties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where. by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person. the amount of the royalties. having regard to the use, right or information for which they are paid. exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the benefi- cial owner in the absence of such relationship. the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. ln such case. the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contract- ing State. due regard being had to the other provisions of this Convention.

Prop. 1993/94:7

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tilläm- pas inte. om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör. från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverk- samhet i denna andra stat från där belägen sta- digvarande anordning. samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstäl- let eller den stadigvarande anordningen. I så- dant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5. Royalty anses härröra från en avtalsslu- tande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den per— son som betalar royaltyn. antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte. i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller sta— digvarande anordning i samband varmed skyl- digheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

6. Då på grund av särskilda förbindelser mel- lan utbetalaren och den som har rätt till royal- tyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppct. med hänsyn till det nytt- jande, den rätt eller den upplysning för vilken royaltyn betalas. överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindel- ser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp en- ligt lagstiftningcn i vardera avtalsslutande sta- ten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

7. If in any convention for the avoidancc of double taxation concluded by Lithuania with a third State, being a member of the Organis- ation for Economic Co-operation and Devel- opment (OECD) at the date of signature of this Convention. Lithuania after that date would agree to exclude any kind of rights or property from the definition contained in paragraph 3 of this Article or exempt royalties arising in Lithuania from Lithuanian tax on royalties or to limit the rates of tax provided in paragraph 2, Such definition or exemption or lower rate shall automatically apply as if it had been specified in paragraph 3 or paragraph 2, respectively.

Article 13 Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contract- ing State from the alienation of immovable property referred to in paragraph 2 of Article 6 and situated in the other Contracting State or shares in a company the assets of which consist mainly of such property may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable prop- erty forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resid- ent of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of perform- ing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships

Prop. 1993/94:7

7. Om Litauen i ett avtal för att undvika dub- belbeskattning med tredje stat. som vid tid- punkten för undertecknandet av detta avtal är medlem i Organisationen för ekonomiskt sam- arbete och utveckling (OECD), efter nämnda tidpunkt överenskommer att undanta någon rättighet eller tillgång frän definitionen i punkt 3 i denna artikel eller att undanta royalty som härrör från Litauen från litauisk skatt eller att begränsa de skattesatser som anges i punkt 2, skall denna definition av royalty, denna skat- tebefrielse eller lägre skattesats tillämpas au- tomatiskt som om detta hade föreskrivits i punkt 3 eller 2.

Artikel 13

Realisationsvinst

]. Vinst, som person med hemvist i en avtals- slutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2 och som är belägen i den andra avtals- slutande staten eller vinst vid överlåtelse av andelar i ett bolag vars tillgångar huvudsakli- gen bestär av sådan egendom, får beskattas i denna andra stat.

2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egen- dom. som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe. vilket ett företag i en avtalsslu- tande stat har i den andra avtalsslutande sta- ten, eller av lös egendom. hänförlig till stadig- varande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtals- slutande staten. får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av över- låtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

3. Vinst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp el-

22

or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft. shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding paragraphs of this Article, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

5. With respect to gains derived by an air transport consortium formed by companies from different countries, the provisions of paragraph 3 shall apply only to such part of the gains as relate to the participation held in that consortium by a company that is a resident of a Contracting State.

6. Notwithstanding the provisions of para- graph 4, gains from the alienation of any prop- erty derived by an individual who has been a resident of a Contracting State and who has become a resident of the other Contracting State. may be taxed in the first-mentioned State if the alienation of the property occurs at any time during the ten years following the date on which the individual has ceased to be a resident of the. first-mentioned State.

Article 14

Independent personal services

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in that other State, but only so much of the income as is attributablc to that fixed base.

Prop. 1993/94:7

ler luftfartyg som används i internationell tra- fik eller av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i föregående punkter i denna artikel beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hem- Vist.

5. Beträffande vinst som förvärvas av luftfartskonsortium bestående av bolag från olika länder tillämpas bestämmelserna i punkt 3 endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel av konsortiet som inne- has av bolag med hemvist i en avtalsslutande stat.

6. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 får vinst. som fysisk person som har haft hem- vist i en avtalsslutande stat och som erhållit hemvist i den andra avtalsslutande staten för- värvar på grund av överlåtelse av egendom, beskattas i den förstnämnda staten om överlå- telsen av egendomen sker vid något tillfälle under en tioårsperiod efter det datum då den fysiska personen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten.

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

1. Inkomst. som en fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att ut- öva fritt yrkc eller annan självständig verk- samhet. beskattats endast i dcnna stat om han inte i den andra avtalsslutande staten har en stadigvarande anordning som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksam- heten. Om han har en sådan stadigvarande an- ordning. får inkomsten beskattas i denna andra stat men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

23

For this purpose, where an individual who is a resident of a Contracting State stays in the other Contracting State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commeneing or ending in the tax year concerned, he shall be deemed to have a fixed base regularly available to him in that other State and the income that is derived from his activities referred to above that are performed in that other State shall be attributablc to that fixed base.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic. educational or teaching activities as well as the independent activities of physi- cians. lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article IS Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remu- neration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employ- ment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of para- graph 1. remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employ- ment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commen- eing or ending in the tax year concerned, and

Prop. 1993./9417

Fysisk person som har hemvist i en avtalsslu- tande stat och som vistas i den andra avtalsslu- tande statcn under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under en tolvmånaderspcriod, som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga. skall anses ha en stadigvarande anordning som regelmässigt står till hans förfogande i denna andra stat och den inkomst som uppbärs från verksamhet be- driven i denna andra stat skall hänföras till den stadigvarande anordningen.

2. Uttrycket "fritt yrke" inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konst- närlig verksamhet. uppfostrings- och undervis- ningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat. ingenjör. ar- kitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15 Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16. 18 och 19 föranleder annat. beskattas lön och an- nan liknande ersättning som person med hem- vist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning endast i denna stat. såvida inte ar- betet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får er- sättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt ] beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, en- dast i dcn förstnämnda staten. om

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattnings- året i fråga. och

24

I)) the remuneration is paid by, or on behalf of. an employer who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article. remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by a resident of a Contracting State, may be taxed in that State.

4. Where a resident of a Contracting State derives remuneration in respect of an employ- ment exercised aboard an aircraft operated in international traffic by an air transport consor- tium formed by companies from different countries including a company that is a resid- ent of that State. such remuneration shall be taxable only in that State.

Article 16 Directors' fees

Directors” fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17 Artisles and sportsrnen

l. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15. income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer. such as a theatre, motion picture. radio or television

Prop. 1993/94:7

b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra sta- ten eller på dennes vägnar. samt

c) ersättningen inte belastar fast drift- ställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra sta- ten.

"3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete som ut- förs ombord på skepp eller luftfartyg. som an- vänds i internationell trafik av en person med hemvist i en avtalsslutande stat. beskattas i denna stat.

4. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst av arbete. vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i inter- nationell trafik av ett luftfartskonsortium bil- dat av bolag från olika länder inklusive bolag med hemvist i denna stat. beskattas sådan er- sättning endast i denna stat.

Artikel 16 Slyrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning. som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse el— ler annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst. som person med hern— vist i en avtalsslutz'mde stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtals-

lx.) U|

artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the-» other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activ- ities exercised by an entertainer or a sports- man in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person. that income may, notwith- standing the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities exercised in a Contracting State by an enter- tainer or a sportsman if the visit to that State is wholly or mainly supported by public funds of the other Contracting State. or a political subdivision, or a local authority thereof. ln such case, the income shall be taxable in accordance with the provisions of Articles 7, 14 or 15. as the case may be.

Article 18

Pensions. annuities and similar payments

1. Pensions and other similar remuneration in respect of past private employment and annu— ities paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. However, if that State does not levy a substantial tax in respect of such pension, remuneration or annuities such pension. remuneration and annuity may be taxed in the Contracting State in which they arise.

2. Notwithstanding the provisions of para- graph l, pensions paid and other benefits. whether periodic or lump-sum compensation, granted under the social security legislation of a Contracting State or under any public

Prop. 1993/94z7

slutande staten i egenskap av artist, såsom tea— ter— eller filmskådespelare, radio- eller televi- sionsartist eller musiker, eller av idrottsman, beskattas i denna andra stat.

2. 1 fall då inkomst genom personlig verksam- het, som artist eller idrottsman utövar i denna egenskap. inte tillfaller artisten eller idrotts- mannen själv utan annan person. får denna in- komst, utan hinder av bestämmelserna i artik- larna 7. 14 och 15, beskattas i den avtalsslu- tande stat där artisten eller idrottsmannen ut- övar verksamheten.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas på inkomst som förvärvas på grund av verksamhet utövad-i en avtalsslu- tande stat av en artist eller idrottsman om be- söket i denna stat uteslutande eller huvudsak- ligen finansierats genom allmänna medel av den andra avtalsslutande staten, dess politiska underavdelning eller lokala myndighet. I så- dana fall skall inkomsten beskattas i enlighet med artiklarna 7, 14 eller 15.

Artikel 18

Pension. livränta och liknande ersättningar

1. Pension och annan liknande ersättning på grund av tidigare privat tjänst och livränta som betalas till person med hemvist i en avtalsslu- tande stat, beskattas endast i denna stat. Om emellertid skatteuttaget i denna stat på pensio- nen, ersättningen eller livräntan inte är bety- dande. får dock pensionen, ersättningen och livräntan beskattas i den avtalsslutande stat från vilken den härrör.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får utbetald pension och andra förmåner. an- tingen de utbetalas periodiskt eller i form av engångsersättning. enligt socialförsäkrings- lagstiftningen eller annan i offentlig regi orga-

26

scheme organised by a Contracting State for social welfare purposes or as compensation for services rendered in respect of public services may be taxed in that State.

3. The term "annuity" as used in this Article means a stated sum payable periodically at stated times during life, or during a specified or ascertainable period ' of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth (other than services rendered).

Article 19

GO vcmment service

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State, or a political subdivision. or a local auth- ority. or a statutory body thereof. to an individual in respect of dependent personal services rendered to that State. subdivision. authority or body shall be taxable only in that State.

b') However, such remuneration shall be taxable only in the Contracting State of which the individual is a resident if the services are rendered in that State and the individual: (i) is a national of that State: or (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. The provisions of Articles 15 and 16 and paragraph 1 of Article 18 shall apply to remu- neration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried

Prop. 1993/9427

niserad ordning i en avtalsslutande stat för väl- färdsändamål eller på grund av tidigare offent- lig tjänst. beskattas i denna stat.

3. Med uttrycket "livränta" förstås i denna ar— 'tikel ett fastställt belopp. som utbetalas perio— diskt på fastställda tider under en persons livs- tid eller under angiven eller fastställbar tidspe- riod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i pen- ningar eller penningars värde (med undantag för utförda tjänster).

Artikel 19 Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pen- sion), som betalas av en avtalsslu- tande stat, en av dess politiska under- avdelningar eller lokala myndigheter eller dess offentligrättsliga organ till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna stats, politiska underav- delningars eller lokala myndigheters eller offentligrättsliga organs tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den avtalsslutande stat i vil- ken den fysiska personen har hemvist, om arbetet utförs i denna stat och per- sonen i fråga: 1) är medborgare i denna stat. eller 2) inte fick hemvist i denna stat ute- slutande för att utföra arbetet.

2. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och arti- kel 18 punkt 1 tillämpas på ersättning och pen- sion som betalas på grund av arbete som ut- förts i samband med rörelse som bedrivs av en

en by a Contracting State. or a political subdi— vision, or a local authority, or a statutory body thereof.

Article 20

Students

Payments which a student. or an apprentice or trainee, who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentitmed State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 21 Offlvhore activities

'1. The provisions of this Article shall apply notwithstanding any other provisions of this Convention.

2. A person who isa resident of a Contracting State and carries on activities offshore in the other Contracting State in connection with the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources situated in that other State shall, subject to paragraphs 3 and 4. be deemed in relation to those activities to be carrying on business in that other State through a permanent establishment or fixed base situated therein.

3. The provisions of paragraph 2 shall not apply. where the activities are carried on for a period or periods not exceeding in the aggreg- ate 31) days in any twelve-month period. However, for the purposes of this paragrz'iph:

Prop. 1993/94:7

avtalsslutande stat. en av dess politiska under- avdelningar eller lokala myndigheter eller dess offentligrättsliga organ.

Artikel 20

Studerande

Studerande. affärspraktikant eller lärling. som har eller omedelbart före vistelsen i en avtals— slutande stat hade hemvist i den andra avtals- slutande staten och som vistas i den först- nämnda staten uteslutande för sin undervis- ning eller utbildning. beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för sitt uppe- hälle. sin undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna stat.

Artikel 21

Verksamhet utanför kusten

l. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas utan hinder av övriga bestämmelser i detta av- tal.

2. Om inte annat framgår av punkterna 3 och 4 skall person med hemvist i en avtalsslutande stat som bedriver verksamhet utanför kusten i den andra avtalsslutande staten i samband med utforskandet eller utnyttjandet av havs- bottnen och dess underlag samt dessas natur- tillgångar, med avseende på sådan verksamhet anses bedriva rörelse i denna andra stat från fast driftställe eller stadigvarande anordning.

3. Bestämmelserna i punkt 2 skall inte tilläm- pas om verksamheten bedrivs under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte översti- ger 31) dagar under en tolvmånadcrsperiod. Vid tillämpningen av denna punkt gäller dock följande.

a) activities carried on by a person who is associated with another person shall be regarded as carried on by the other person if the activities in question are substantially the same as those carried on by the first-mentioned person;

b) a person shall be deeme'd to be associ- ated with another person if one is controlled directly or indirectly by the other. or both are controlled directly or indirectly by a third person or third persons.

4. Profits derived by a resident of a Contract- ing State from the transportation of supplics or personnel to a location. or between locations. where activities in connection with the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources are being carried on in a Contracting State. or from the operation of tugboats and other vessels auxili- ary to such activities. shall be taxable only in the first-mentioned State.

5. a) Subject to sub-paragraph b) of this pa- ragraph, salaries, wages and similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment connected with the ex- ploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural re- sources situated in the other Contrac- ting State may, to the extent that the duties are performed offshore in that other State, be taxed in that other State. However. such remuneration shall be taxable only in the first-men- tioned State if the employment is car- ried on offshore for an employer who is not a resident of the other State and for a period or periods not exceeding in the aggregate 30 days in any twelve- month period.

Prop. 1993/94z7

a) 1 fall då verksamhet bedrivs av person som har intressegemenskap med an- nan person anses verksamheten bedri- vas av denna andra person om verk- samheten i fråga i allt väsentligt är densamma som den som bedrivs av den förstnämnda personen.

b) En person skall anses ha intressege- menskap med en annan person om han direkt eller indirekt kontrolleras av denne eller om båda kontrolleras. direkt eller indirekt. av tredje person.

4. Vinst som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat på grund av transport av utrustning eller personal till en plats eller mellan olika platser i en avtalsslutande stat där verksamhet bedrivs i samband med utforskan- det eller utnyttjandet av havsbottnen och dess underlag samt dessas naturtillgångar, eller vinst på grund av drift av bogserbåtar eller andra hjälpfartyg i samband med sådan verk- samhet, beskattas endast i hemviststaten.

5. a) Om inte annat framgår av punkt b får lön och liknande ersättning som per- son med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av anställning som har samband med utforskandet eller utnyttjandet av havsbottnen och dess underlag samt dessas naturtill- gångar i den andra avtalsslutande sta- ten beskattas där, i den mån arbetet utförs utanför kusten i denna andra stat. Sådan ersättning beskattas emel- lertid endast i den förstnämnda staten om arbetet utanför kusten utförs för en arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten och pågår under tid- rymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 30 dagar under en tolv- månadersperiod.

29

b)

Salaries, wages and similar remunera- tion derived by a resident of a Con- tracting State in respect of an employ- ment exercised aboard a ship or air- craft engaged in the transportation of supplies or personnel to a location. or between locations. where activities connected with the exploration or ex- ploitation of the sea bed and sub-soil and their natural resources are being carried on in a Contracting State, or in respect of an employment exercised aboard tugboats or other vessels ope— rated auxiliary to such activities, may be taxed in the Contracting State of which the employer is a resident.

6. Gains derived by a resident of a Contract- ing State from the alienation of:

a)

b)

exploration or exploitation rights: or

property situated in the other Contracting State and used in connec- tion with the exploration or exploita- tion of the sea bed and sub-soil and their natural resources situated in that other State: or shares deriving their value or the grea- ter part of their value directly or indirectly from such rights or such property or from such rights and such property taken together: may be taxed in that other State.

In this paragraph the term "exploration or ex- ploitation rights” means rights to assets to be produced by the exploration or exploitation of the sea bed and sub-soil and their natural re-

13)

Prop. 1993/94:7

Lön och liknande ersättning som för- värvas av person med hemvist i en av- talsslutande stat och som avser arbete som utförs ombord på skepp eller luft- fartyg för transport av utrustning, för- nödenhet och personal till plats eller mellan platser i en avtalsslutande stat där verksamhet bedrivs som har sam- band med utforskandet eller utnytt- jandet av havsbottnen och dess under- lag samt dessas naturtillgångar. eller arbete som utförs ombord på bogser- båtar eller andra hjälpfartyg i sam- band med sådan verksamhet, får be- skattas i den avtalsslutande stat där ar- betsgivaren har hemvist.

6. Vinst som förvärvas av person med hemvist i en avtalsslutande stat på grund av försäljning

av

a)

b)

rättigheter att utforska eller utnyttja. eller

egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten och som an- vänds i samband med utforskandet el- ler utnyttjandet av havsbottnen och dess underlag samt dessas naturtill- gångar i denna andra stat. eller aktier och andra andelar som erhållit sitt värde eller huvudsakliga värde från sådana rättigheter eller egen- dom. eller från sådana rättigheter och egendom tillsammans, får beskattas i denna andra stat.

[ denna punkt avses med "rättigheter att ut- forska och utnyttja” rättigheter till tillgångar som produceras vid utforskandet och utnytt- jandet av havsbottnen och dess underlag samt

sources in the other Contracting State, inclu- ding rights to interests in or to the benefit of such assets.

Article 22

Other income

1. Items of income of a resident of a Contract— ing State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State. However, such items of income, arising in the other Contracting State. may also be taxed in that other State.

2. The provisions of paragraph l shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income. being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. or performs in that other State inde- pendent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effect- ively connected with such permanent estab- lishment or fixed base. In such case the provi- sions of Article 7 or Article 14. as the case may be, shall apply.

Article 23 Capital

1. Capital represented by immovable prop- erty referred to in paragraph 2 of Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State. or by shares in a company the assets of which consist mainly of such property may be taxed in that other State.

Prop. 1993/94:7

dessas naturtillgångar i'den andra avtalsslu- tande staten, inklusive rättigheter till andelar i eller vinst av sådana tillgångar.

Artikel 22

Annan inkomst

1. Inkomst som person med hemvist i en av- talsslutande stat förvärvar och som inte be- handlas i föregående artiklar av detta avtal. beskattas endast i denna stat. Inkomst som härrör från den andra avtalsslutande staten får emellertid även beskattas i denna andra stat.

2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst. med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en av- talsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkes- verksamhet i denna andra stat från där belä- gen stadigvarande anordning, samt den rättig- het eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anord- ningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

Artikel 23

Förmågan/tet

1. Förmögenhet bestående av sådan fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2. vilken person med hemvist i en avtalsslutande stat in- nehar och vilken är belägen i den andra avtals- slutande staten, eller förmögenhet bestående av andelar i bolag vars tillgångar huvudsakli- gen utgörs av sådan egendom. får beskattas i denna andra stat.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resid— ent of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of perform- ing independent personal services. may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic by an enter- prise of a Contracting State. and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in that State.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

5. Notwithstanding the provisions of para- graph 4, capital consisting of shares of a company resident of a Contracting State owned by an individual who has been a resid- ent of that State and who has become a resid- ent of the other Contracting State, may be taxed in the first-mentioned State at any time during the five years following the date on which the individual has ceased to be a resid- ent of the first-mentioned State.

6. With respect to capital owned by an air transport consortium formed by companies from different countries. the provisions of paragraphs 3 and 4 shall apply only to such part of the capital as relates to the participa- tion held in that consortium by a company that is a resident of a Contracting State.

Prop. 1993/94z7

2. Förmögenhet bestående av lös egendom, som utgör del av rt'irelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom. hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkes- verksamhet. som person med hemvist i en av- talsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

3. Förmögenhet bestående av skepp och luft- fartyg som används i internationell trafik av företag i en avtalsslutande stat samt av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp och luftfartyg beskattas en— dast i denna stat.

4. Alla andra slag av förmögenhet. som per- son med hemvist i en avtalsslutande stat inne- har, beskattas endast i denna stat.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 får förmögenhet bestående av andelar i bolag med hemvist i en avtalsslutande stat som inne- has av fysisk person som haft hemvist i denna stat och erhållit hemvist i den andra avtalsslu— tande staten. beskattas i den förstnämnda sta- ten under de första fem åren som följer efter det datum då den fysiska personen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten.

6. Beträffande förmögenhet som innehas av ett luftfartskonsortium bestående av bolag från olika länder, tillämpas bestämmelserna i punkterna 3 och 4 endast i fråga om sådan för— mögenhet som motsvarar den andel i konsor- tiet som innehas av bolag med hemvist i en av- talsslutande stat.

'vJ ro

Article 24

Elimination of double taxation

1. In Sweden double taxation shall be elimin- ated as follows:

a)

b)

Where a resident of Sweden derives income which under the laws of Lithu- ania and in accordance with the provi- sions of this Convention may be taxed in Lithuania. Sweden shall allow subject to the provisions of the law of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Lithuanian tax paid in respect of such income.

Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of Article 19, shall be taxable"; only in Lithuania. Sweden may. when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in Lithuania.

Notwithstanding the provisions of sub-paragraph a). dividends paid by a company which isa resident of Lithu-

ania to a company which is a resident of Sweden shall be exempt from Swedish tax to the extent that the divi- dends would have been exempt under Swedish law if both companies had been Swedish companies. This exemption shall not apply unless: (i) the profits out of which the divi- dends are paid have been subjected to the normal corpor- ate tax in Lithuania or an income tax comparable thereto. or

Prop. 1993/94:7

Artikel 24

Undnnröjande av dubbelbeskattning

1. Beträffande Sverige skall dubbelbeskatt- ning undvikas på fi:")ljande sätt:

a)

b)

Om person med hemvist i Sverige för- värvar inkomst som enligt litauisk lag- stiftning och i enlighet med bestäm- melserna i detta avtal får beskattas i Litauen. skall Sverige — med beak- tande av bestämmelserna i svensk lag- stiftning beträffande avräkning av ut- ländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som an- ges här ändras) — från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett be- lopp motsvarande den litauiska skatt som erlagts på inkomsten. Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestäm— melserna i artikel 19 beskattas endast i Litauen. får Sverige — vid bestäm- mandet av svensk progressiv skatt beakta sådan inkomst.

Utan hinder av bestämmelserna i punkt a är utdelning från bolag med hemvist i Litauen till bolag med hem- vist i Sverige undantagcn från svensk skatt i den mån utdelningen skulle ha varit undantagen från beskattning en- ligt svensk lagstiftning om båda bola- gen hade varit svenska. Sådan skatte- befrielse medges dock endast om

1) den vinst av vilken utdelningen betalas underkastats den nor- mala bolagsskatten i Litauen el- ler en inkomstskatt jämförlig därmed. eller

d)

(ii) the dividends paid by the company which is a resident of Lithuania consist wholly or almost wholly of dividends which that company has received. in the year or previous years. in respect of shares held by it in a company which is a resident of a third State and which would have been exempt from Swedish tax if the shares in respect of which they are paid had been held directly by the company which is a resident of Sweden. For the purposes of sub-paragraphs a) and c), the terms "the Lithuanian tax paid" and "the normal corporate tax in Lithuania or an income tax compar- able thercto" shall be deemed to include Lithuanian income tax which

Would have been paid but for any time-limited exemption or reduction of tax granted under incentive provi— sions contained in Lithuanian laws designed to promote economic devel- Opment to the extent that such tax that would have been paid relates to profits other than profits from activ- ities in the financial sector and that no more than 25 per cent of such profits consist of interest and gains from the alienation of shares and bonds or consist of profits derived from third States.

The provisions of sub-paragraph d) shall apply only for the first tcn years of which this Convention is applic- able. The competent authorities shall consult each othcr in order to deter- mine whether the provisions of sub- paragraph d) shall be applicable after that date.

(l)

Prop. 1993/94z7

2) utdelningen som betalas av bolag med hemvist i Litauen uteslu- tande eller nästan uteslutande består av utdelning som detta bo- lag under ifrågavarande år eller tidigare år mottagit på aktier som bolaget innehar i bolag med hemvist i tredje stat, vilken ut- delning skulle ha varit skattebe- friad i Sverigc om de aktier för vilka utdelningen betalas hade innehafts direkt av bolaget med hemvist i Sverige.

Vid tillämpningen av punkterna a och c anses uttrycken "den litauiska skatt som erlagts" och "den normala bo— lagsskatten i Litauen eller en inkomst- skatt jämförlig därmed" innefatta li- tauisk inkomstskatt som skulle ha er- lagts. men som på grund av tidsbe- gränsade bestämmelser i litauisk lag- stiftning avsedd att främja ekonomisk utveckling inte erlagts eller erlagts med lägre belopp. Det angivna gäller dock endast för det fall skattebefrielse medgivits eller lägre skatt erlagts i fråga om andra inkomster än sådana som härrör från den finansiella sek- torn samt att inte mer än 25 procent av inkomsterna härrör från ränteintäkter eller realisationsvinster vid försäljning av aktier. andra andelar eller obliga- tioner eller består av inkomster er- hållna från tredje stat. Bestämmelserna i punkt d gäller en- dast i fråga om de tio första åren under vilka detta avtal tillämpas. De behö- riga myndigheterna skall överlägga med varandra för att avgöra om dessa bestämmelser skall tillämpas efter denna tidpunkt.

34

f) Where a resident of Sweden owns capital which. in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Lithuania, Sweden shall allow as a deduction from the tax on the capital ofthat resident. an amount equal to the capital tax paid in Lithu- ania. Such deduction shall not, however. exceed that part of the capital tax as computed before the deduction is given, which is attribut- ablc to the capital which may be taxed in Lithuania.

2. In Lithuania double taxation shall be elim- inated as follows:

a) Where a resident of Lithuania derives income or owns capital which in accordance with this Convention, may be taxed in Sweden. unless a more favourable treatment is provided in its domestic law. Lithuania shall allow: (i) as a deduction from the tax on

the income of that resident, an amount equal to the income tax paid thereon in Sweden;

(ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident. an amount equal to the capital tax paid thereon in Sweden.

Such deduction in either case shall not. how- ever. exceed that part of the income or capital tax in Lithuania as computed before the deduction is given, which is attributable. as the case may be. to the income or the capital which may be taxed in Sweden. b) For the purpose of sub-paragraph a). where a company that is a resident of Lithuania receives a dividend from a

Prop. l993/94:7

f) Om en person med hemvist i Sverige innehar förmögenhet som i enlighet med bestämmelserna i detta avtal fär beskattasi Litauen. skall Sverige från skatten på denna persons förmögen- het avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Litauen. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av förmögenhetsskatten. beräknad utan sådan avräkning. som belöper på den förmögenhet som får beskattas i Li- tauen.

2. Beträffande Litauen skall dubbelbeskatt- ning undvikas på följande sätt: a.) Om person med hemvisti Litauen för- värvar inkomst eller innehar förmö- genhet som enligt detta avtal får be- skattas i Sverige skall Litauen. såvida inte förmånligare behandling ges en- ligt intern lagstiftning. 1) från den litauiska skatten på in- komsten avräkna ett belopp mot- svarande den inkomstskatt som erlagts i Sverige för inkomsten; 2) från den litauiska skatten på för- mögenheten avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhets- skatt som erlagts i Sverige för förmögenheten.

Avräkningsbeloppet skall emellertid inte i nä- gotdera fall överstiga den del av inkomst- eller förmögenhetsskatten i Litauen. beräknad utan sådan avräkning. som belöper på den inkomst eller förmögenhet som får beskattas i Sverige. b) Vid tillämpningen av punkt a gäller

följande. När bolag med hemvist i l..i- tauen mottar utdelning från bolag

35

company that is a resident of Sweden in which it owns at least 10 per cent of its shares having full voting rights. the tax paid in Sweden shall include not only the tax paid on the dividend but also the tax paid on the underlying profits of the company out of which the dividend was paid.

c) For the purposes of sub—paragraphs 1 f) and 2 a) the terms "the capital tax paid in Lithuania” and "the capital tax paid in Sweden" shall not include any capital tax paid therein that is covered by paragraph 5 of Article 23.

Article 25 Nondiscrimination

[. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith. which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence. are or may be subjected. This provision shall. notwithstanding the provisions of Article ] . also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected to which nationals of the State concerned in the same circumstances. in particular with respect to residence. are or may be subjected.

requirements

Prop. 1993/94z7

med hemvist i Sverige i vilket det äger minst 10 procent av de aktier som har full rösträtt. skall den skatt som er- lagts i Sverige inkludera inte endast den skatt som erlagts på utdelningen utan också den skatt som erlagts på bolagets bakomliggande vinst av vil- ken utdelningen betalas.

c) Vid tillämpningen av punkterna 1 f och 2 & skall uttrycken "den förmö- genhetsskatt som erlagts i Litauen" och "den förmögenhetsskatt som er- lagts i Sverige" inte innefatta förmö- genhetsskatt som tas ut med stöd av bestämmelserna i artikel 23 punkt 5.

Artikel 25

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli före- mål för beskattning eller därmed samman- hängande krav som är av annat Slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sam- manhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma f("irhållanden. särskilt med hänsyn till hemvist. är eller kan bli under- kastad. Utan hinder av bestämmelserna i arti- kel l tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslu- tande stat eller i båda zwtalsslutande staterna.

2. Statslös person med hemvist i en avtalsslu- tande stat skall inte i nägondera avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medbor- gare i staten i fråga under samma förhållan- den. särskilt med hänsyn till hemvist. är eller kan bli underkastad.

3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allow- ances. reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own resid- ents.

4. Except where the provisions of paragraph ] of Article 9. paragraph 7 of Article ] l , or para- graph 6 of Article 12. apply, interest. royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall. for the purpose of determining the taxable profits of such enter- prise. be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resid- ent of the other Contracting State shall. for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise. be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

5. Enterprises of a Contracting State. the capital of which is wholly or partly owned or controlled. directly or indirectly. by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enter- prises of the first-mentioned State are or may be subjected.

Prop. 1.993/94:7

3. Beskattningen av fast driftställe. som före- tag i en avtalsslutande stat har i den andra av- talsslutande staten. skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestäm- melse anses inte medföra skyldighet för en av- talsslutande stat att medge person med hem- vist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj. som medges person med hemvist i den egna staten.

4. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1. artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas. är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslu- tande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtals- slutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid be- stämmandet av sådant företags beskattnings- bara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda sta- ten.

5. Företag i en avtalsslutande stat. vars kapi- tal helt eller delvis ägs eller kontrolleras. di- rekt eller indirekt. av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten. skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhäng- ande krav som är av annat slag eller mer tyng- ande än den beskattning och därmed samman- hängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli under- kastat.

37

6. The provisions of this Article shall. n0twithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 26

Mutual agreement procedure

1. Where 3 person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accor- dance with the provisions of this Convention, he may. irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Con- tracting State of which he is a resident or. if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the ac- tion resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution. to resolve the case by mutual agree- ment with the competent authority of the other Contracting State. with a view to the avoidance of taxation which is not in accord— ance with the Convention. In the event the competent authorities reach an agreement. refund or credit of taxes shall be allowed by the Contracting States in accordance with such agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contract- ing States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application

Prop. 1993/94z7

6. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i förevarande arti- kel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 26

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

]. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot be- stämmelserna i detta avtal kan han. utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, framlägga saken för den behö- riga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist eller, om fråga är om tillämp- ning av artikel 25 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall fram- läggas inom tre år från den tidpunkt då perso- nen i fråga fick vetskap om den åtgärd som gi- vit upphov till beskattning som strider mot be- stämmelserna i avtalet.

2. Om den behöriga myndigheten finner in- vändningen grundad men intc själv kan få till stånd en tillfredsställandc lösning. skall myn- digheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndig- heten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avta- let. Om överenskommelse träffas mellan de behöriga myndigheterna skall återbetalning eller kreditering av skatt medges i enlighet med denna överenskommelse. Överenskom- melse som träffats skall genomföras utan hin- der av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu- tande staterna skall genom ömsesidig överens- kommelse söka avgöra svårigheter eller tvi— velsmål som uppkommer i fråga om tolk-

38

of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contract- ing States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agree- ment in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opin- ions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

Exchange of in formation

]. The competent authorities of the Contract- ing States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder. is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article ]. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of. the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to. the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the informa- tion only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contract- ing State the obligation:

Prop. l993/94:7

ningen eller tillämpningen av avtalet. De kan aven överlägga i syfte att undanröja dubbelbe- skattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu- tande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskom- melse i de fall som angivits i föregående punk- ter. Om muntliga överläggningar anses under— lätta en överenskommelse. kan sådana över- läggningar äga rum inom en kommission som består av representanter för de behöriga myn- digheterna i de avtalsslutande staterna.

Artikel 27

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu- tande staterna skall utbyta sådana upplys- ningar som är nödvändiga för att tillämpa be- stämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslu- tande staternas interna lagstiftning beträf- fande skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplys- ningar begränsas inte av artikel 1. Upplys- ningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar som erhållits enligt den in- terna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri in- begripet domstolar och administrativa myn— digheter) som fastställer, uppbär eller indriver eller handlägger åtal eller besvär i fråga om skatter som omfattas av avtalet. Dessa perso- ner eller myndigheter skall använda upplys- ningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentliga rätte- gångar eller i domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte med- föra skyldighet för en avtalsslutande stat att

39

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and adminis- trative practice of that or of the other Contracting State:

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, indus- trial. commercial or professional secret or trade process, or informa- tion, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 28 Assistance in collection

]. The Contracting States undertake to lend assistance to each other in the collection of the taxes owed by a taxpayer to the extent that the amount thereof has been finally determined according to the laws of the Contracting State making the request for assistance.

2. In the case of a request by a Contracting State for the collection of taxes which has been accepted for collection by the other Contract- ing State. such taxes shall be collected by that other State in accordance with the laws applic- able to the collection of its own taxes and as if the taxes to be so collected were its own taxes.

3. Any request for collection by a Contracting State shall be accompanied by such certificate as is required by the laws of that State to estab- lish that the taxes owed by the taxpayer have been finally determined.

4. Where the tax claim of a Contracting State has not been finally determined by reason of it

Prop. 1993/94z7

a) vidta förvaltningsåtgärder som avvi- ker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten.

b) lämna upplysningar som inte är till- gängliga enligt lagstiftning eller sed- vanlig administrativ praxis i denna av- talsslutande stat eller i den andra av- talsslutande staten.

c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighct. industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i närings- verksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar. vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public.).

Artikel 28

Bistånd med indrivning

], De avtalsslutande staterna förbinder sig att lämna varandra bistånd med indrivning av en skattskyldigs skatteskulder i den mån beloppet har slutligen fastställts enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat som gör framställ- ningen.

2. Efter framställning av en avtalsslutande stat om indrivning av skatter vilka godkänts för indrivning av den andra avtalsslutande sta- ten. skall sådana skatter drivas in av den andra staten i enlighet med lagstiftning som är till- lämplig på indrivning av dess egna skatter.

3. Framställning om indrivning av en avtals- slutande stat skall åtföljas av sådant bevis som krävs enligt lagstiftningen i den staten för att styrka att den skattskyldiges skatteskuld slutli- gen har fastställts.

4. Om ett skattekrav från en avtalsslutande stat inte slutligen har fastställts på grund av

40

being subject to appeal or other proceedings. that State may. in order to protect its revenues. request the other Contracting State to take such interim measures for eonservancy on its behalf as are available to the other State under the laws of that other State. lf such request is accepted by the other State. such interim measures shall be taken by that other State as if the taxes owed to the first- mentioned State were the own taxes of that other State.

5. A request under paragraphs 3 or 4 shall only be made by a Contracting State to the extent that sufficient property of the taxpayer owing the taxes is not available in that State for recovery ofthe taxes owed.

6. The Contracting State in which tax is recov- ered in accordance with the provisions of this Article shall forthwith remit to the Contract- ing State on behalf of which the tax was collected the amount so recovered less, where appropriate. the amount of extraordinary costs referred to in sub-paragraph b) of para- graph 7.

7. It is understood that unless otherwise agreed by the competent authorities of both Contracting States,

a) (:)rdinary costs incurred by a Contract— ing State in providing assistance shall be borne by that State.

b) extraordinary costs incurred by a Contracting State in providing assist- ance shall be borne by the other State and shall be payable regardless of the amount collected on its behalf by that other State.

As soon as a Contracting State anticipates that extraordinary costs may be incurred. it shall so

Prop. 1993/94:7

överklagande eller annat förfarande får den staten för att skydda sina intressen begära att den andra avtalsslutande staten vidtar sådana interimistiska säkringsåtgärder som är till- gängliga i den andra staten enligt dess egen lagstiftning. ()m en sådan framställan god- känns av den andra staten, skall sådana interi- mistiska åtgärder vidtas av den andra staten som om skatteskulden till den förstnämnda staten avsåg dess egna skatter.

5. En framställan enligt punkt 3. eller 4 skall bara göras av en avtalsslutande stat i den mån den skattskyldige som har skatteskulden inte har tillräckligt med tillgångar i den staten för indrivning av skatteskulden.

6. Den avtalsslutande stat i vilken skatt drivs in enligt bestämmelserna i denna artikel skall skyndsamt överföra indriven skatt till den av- talsslutande stat för vars räkning indrivning skett med avräkning för. i förekommande fall. sådana extraordinära kostnader som anges i punkt 7 b.

7. Om inte de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kommer överens om annat skall.

a) normala kostnader som en avtalsslu- tande stat åsamkas vid lämnande av bistånd bäras av denna stat.

b) extraordinära kostnader som en av- talsslutande stat åsamkas vid läm- nande av bistånd bäras av den andra staten oavsett indrivet belopp.

Så snart en avtalsslutande stat har anledning anta att extraordinära kostnader kommer att

41

advise the other Contracting State and indic- ate the estimated amount of such costs.

8. in this Article, the term "taxes" means the taxes to which the Convention applies and includes any interest and penalties relating thereto.

Article 29

Excluded companies

Notwithstanding any other provision of this Convention. where

a) a company that is a resident of a Con- tracting State derives its income primarily from other States (i) from activities such as banking. shipping, financing or insurance or

(ii) from being the headquarters, co- ordination centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business primarily in other States: and

b) except for the application of the method of elimination of double taxa- tion normally applied by that State. such income would bear a significantly lower tax under the laws of that State than income from similar activities carried out within that State or from being the headquarters, eo-ordination

Prop. 1993/94z7

uppstå skall den andra avtalsslutande staten underrättas om detta samt upplysas om den beräknade storleken av sådana kostnader.

8. I denna artikel betyder uttrycket "skatter" skatter som omfattas av detta avtal inklusive ränta och straffavgifter hänförliga till sådana skatter.

Artikel 29 Undantagna bolag

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta av- tal skall, med undantag av fall då tillämpning sker av den metod för att undvika dubbelbe- skattning som normalt tillämpas av hemvist- staten. artikel 24 punkt 1 d och övriga bestäm- melser i detta avtal som medger undantag från eller reduktion av skatt inte tillämpas på in- komst som bolag med hemvist i en avtalsslu- tande stat förvärvar och inte heller på utdel- ning som betalas av sådant bolag når. a) bolaget förvärvar sina inkomster hu- vudsakligen från andra stater

1) från aktiviteter sådana som bank-, sjöfarts-. finans- eller för- säkringsverksamhet eller 2) genom att vara huvudkontor, coordination centre eller en lik- nande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjäns- ter till en grupp av bolag som be- driver rörelse huvudsakligen i andra stater. och

b) sådan inkomst beskattas påtagligt lägre enligt clen statens lagstiftning än inkomst av liknande verksamhet som bedrivs inom denna stat eller inkomst från verksamhet som huvudkontor. coordination centre eller en liknande enhet som tillhandahåller administra- tiva eller andra tjänster till en grupp

42

centre or similar entity providing administrative services or other support to a group of companies which carry on business in that State. as the case may be.

sub-paragraph 1 d) of Article 24 and any other provisions of this Convention conferring an exemption or a reduction of tax shall not apply to the income of such company and to the divi- dends paid by such company.

Article 30

Members of diplomatic missions and consular posts

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provi- sions of special agreements.

Article 31 Entry into force

]. The Governments of the Contracting States shall notify each other that the constitu- tional requirements for the entry into force of this Convention have been complied with.

2. The Convention shall enter into force thirt'y days after the date of the later of the notifica- tions referred to in paragraph ] and its provi- sions shall have effect in both Contracting States:

a) in respect of taxes withhcld at source. on income derived on or after 1 Janu- ary in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force;

b) in respect of other taxes on income, and taxes on capital. for taxes charge-

Prop. '] 993/94:7

av bolag som bedriver rörelse i denna Stat.

Artikel 30

Medlem av diplomatisk beskickning eller av konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de pri- vilegier vid beskattningen som enligt folkrät- tens allmänna regler eller bestämmelser i sär- skilda överenskommelser tillkommcr medlem av diplomatisk beskickning eller av konsulat.

Artikel 31

Ikraftträdande

l. Regeringarna i de avtalsslutande staterna skall underrätta varandra när de konstitutio- nella åtgärder som krävs för att detta avtal skall träda i kraft har vidtagits.

2. Avtalet träderi kraft trettio dagar efter den dag då den sista av dessa underrättelser enligt punkt ] tas emot och avtalets bestämmelser tillämpas i båda avtalsslutande staterna:

a) beträffande källskattcr, på inkomst som förvärvas den I januari det kalen- derår som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare;

b) beträffande övriga skatter på inkomst och skatter på förmögenhet. på skat-

43

able for any tax year beginning on or after [ January in the calendar year next following the year in which the Convention enters into force.

Article 32 Termination

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Eithcr Contracting State may terminate the Conven- tion. through diplomatic channels, by giving notice of termination in writing at least six months before the end of any calendar year. ln such event. the Convention shall cease to have effect in both Contracting States:

a) in respect of taxes withheld at source. on income derived on or after ] Janu- ary in the calendar year next following the year in which the notice is given:

b) in respect of other taxes on income. and taxes on capital. for taxes charge- able for any tax year beginning on or after 1 January in the calendar year next following the year in which the notice is given.

ln witness whereof the undersigned. duly authorised thereto. have signed this Convert- tion.

Done in duplicate at Washington D.C. this twentyseventh day of Septemhcr 1993. in the Swedish. Lithuanian and English languages. all three texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the Eng- lish text shall prevail.

For the Government For the Government of the Republic of Lithuania of the Kingdom of Sweden

Anne Wibblc Eduardas Vilka/is

Prop. 1993/94:7

ter som påförs för beskattningsår som börjar den ] januari det kalenderår som följer närmast efter det är under vilket avtalet träder i kraft eller se- nare.

Artikel 32 Upphörande

Detta avtal förblir i kraft till—dess att det sägs upp av en avtalsslutande stat. Vardera avtals- slutande staten kan på diplomatisk väg, skrift- ligen uppsäga avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av varje kalenderår. l händelse av sådan uppsäg- ning upphör avtalet att gälla i båda avtalsslu- tande staterna

a) beträffande källskatter, på inkomst som förvärvas den '1 januari det kalen- derår som följer närmast efter det år under vilket underrättelsen lämnas el- ler senare:

b) beträffande övriga skatter pä in- komst. och skatter på förmögenhet. på skatter som påförs för beskatt- ningsår som börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år under vilket underrättelsen lämnas eller'senarc. '

Till bekräftelse härav har undertecknade, där- till vederbörligen bemyndigade. undertecknat detta avtal.

Som skedde i Washington D.C. den 27 sep- tember 1993. i två exemplar på svenska. li- tauiska och engelska språken. Alla tre tcx- terna äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall dock den engelska texten äga företräde.

För Konungariket För Republiken Sveriges regering Litauens regering

Anne Wihltlc Eduardas Vilka/is

44

PROTOCOL

At the signing today of the Convention between the Kingdom of Sweden and the Republic of Lithuania for the avoidancc of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital (hereinafter referred to as "the Convention"). the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Convention:

[. With reference to the provisions of the Convention

Where the term "statutory body" appears, it is understood that this term means any legal entity of a public character created by the laws of a Contracting State in which no person other than the State itself. a political subdivi- sion or a local authority thereof. has an inter- est.

2. With reference to Article 7. paragraph 3 lt is understood that expenses to be allowed as deductions by a Contracting State include only expenses that are deductible under the domestic laws of that State.

3. With reference to Article 8

It is understood that "profits of an enter- prise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic" shall be inter- preted according to paragraphs 7 to [4 of the Commentary on Article 8 of the OECD Model Tax Convention on lncome and on Capital (1992) and does not. in any event. include the profits from the operation or ownership of docks, warehouses. terminal facilities, steved- oring equipment or other similar property located on land. except where these profits are directly related to the operation. by the enter- prise. of such ships.

Prop. 1993/94z7

PROTOKOLL

Vid undertecknandet av avtalet denna dag mellan Konungariket Sverige och Republiken Litauen för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på in- komst och på förmögenhet (nedan benämnt "avtalet"), har undertecknade kommit över- ens om att följande bestämmelser skall utgöra en del av avtalet.

1. Till samtliga bestämmelser i avtalet

När uttrycket "offentligrättsligt organ" före- kommer betyder detta varje juridisk enhet av offentlig karaktär bildad enligt lagstiftningen i en avtalsslutande stat och i vilken inte någon annan än staten själv. politisk underavdelning eller lokal myndighet har något inflytant'le.

2. Till artikel 7 punkt 3 Avdragsgilla utgifter innefattar endast utgif- ter som är avdragsgilla i enlighet med intern lagstiftning i en avtalsslutande stat.

3. Till artikel 8

"Inkomst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användningen av skepp i internationell trafik" skall tolkas i enlighet med punkterna 7—14 i kommentaren till arti- kcl 8 i OECD:s modell för dubbelbeskatt- ningsavtal beträffande inkomst och förmögen- het (199'2). Uttrycket innefattar inte i något fall inkomst från verksamhet som avser ägande av hamnar. lagerlokaler. terminal- anordningar. lastnings- eller lossningsutrust- ning eller annan liknande cgendom på land. med undantag för de fall då inkomsten är di- rekt hänförlig till företagets användning av så- dana skepp.

45

4. With reference to Article 11. paragraph 3 d) lt is understood that a person is related to another person where one person, alone or together with one or more related persons, has. directly or indirectly, an interest of more than 50 per cent in the other person, or where one or more persons. alone or together with one or more related persons. have. directly or indirectly. an interest of more than 50 per cent in the two persons.

5. With reference to Article 12, paragraph 2 lt is understood that the term "royalties" shall be deemed not to include payments for the use of drilling rigs. or similar purpose equipment. used for the exploration for or the extraction of hydrocarbons.

6. With reference to Article 12. paragraph 3 It is agreed that the income from leasing of industrial, commercial or scientific equipment shall be included in the term "royalties" as defined in Article 12. paragraph 3.

7. With reference to Article 15. paragraph 2 'The provisions of Article 15, paragraph 2. shall not apply to an employee who is hired out. For the purposes of the preceding sentence. an employee who is a resident of a Contracting State shall be deemed to be hired out if he is placed at another person's disposal by a person (the hirer-out) to carry out work in the business of such other person (the prin- cipal) in the other Contracting State. provided that the principal is a resident of. or has a permanent establishment in. that other State. and that the hirer-out neither has any responsibility nor bears any risk in respect of the result of the work.

in dctcrtnining whether an employee shall be deemed to be hired out. a comprehensive review shall be carried out, with particular reference to whether:

Prop. t993/94:7

4. Till artikel 11 punkt 3 (1

En person anses som närstående till en an- nan person när han ensam eller tillsammans med en eller flera närstående personer direkt eller indirekt har ett inflytande överstigande 50 procent i den andra personen, eller när en eller flera personer. ensamma eller tillsam- mans med en eller flera närstående personer direkt eller indirekt har ett inflytande på mer än 50 procent i båda dessa två personer.

5. Till artikel 12 punkt 2 Uttrycket "royalty" innefattar inte betal- ningar för nyttjandet av borrplattform eller liknande anläggning som används för utfors- kande eller utnyttjande av kolväteförekoms- ter.

6. Till artikel 12 punkt 3 Leasing av industriell, kommersiell eller ve- tenskaplig utrustning skall innefattas i l'ut- trycket royalty.

7. Till artikel [5 punkt 2 Bestämmelserna i artikel 15 punkt 2 skall inte tillämpas på en anställd som är uthyrd. Vid tillämpningen av föregående mening an- ses en anställd med hemvist i en avtalsslutande stat som uthyrd när han av någon (uthyrare-) ställs till förfogande för att utföra arbete i an- nans (uppdragsgivare) verksamhet i den andra avtalsslutande staten. förutsatt att uppdragsgi- varen har hemvist eller fast driftställe i denna andra stat och att uthyraren inte har ansvar för och inte heller står risken för arbetsresultatet.

Vid avgörandet av frågan om en arbetsta- gare skall anses uthyrd, skall göras en samlad bedömning varvid särskilt beaktas om:

46

a) the overall supervision of the work rests with the principal:

b) the work is carried out in a place of work which is at the disposal of the principal and for which he has responsibility:

c) the remuneration to the hirer-out is computed according to the time spent or with reference to any other rela- tionship between the remttneration and the wages received by the employee; (1) the main part of the tools and materials are supplied by the prin- cipal: and 6) the hirer-out does not decide unilater- ally on the number of employees or their qualifications.

ln witness whereof the undersigned. duly authorised thereto. have signed this Protocol.

Done in duplicate at Washington D.C. this twentyseventh day of September1993. in the Swedish, Lithuanian and English languages. all three texts being equally authentic. ln the case of divergencc of interpretation the Eng- lish text shall prevail.

For the Government For the Government of the Kingdom of the Republic of SWeden of Lithuania

.flnne Wibole Eduardas Vilkelis

Prop. l993/94:7

a) den övergripande arbetsledningen åvilar uppdragsgivaren.

b) arbetet utförs på en arbetsplats som disponeras av uppdragsgivaren och för vilken han har ansvar.

c) ersättningen till uthyraren beräknas efter den tid som gått åt eller med led- ning av annat samband mellan ersätt- ningen och den lön arbetstagaren får.

d) största delen av arbetsredskap och material ställs till förfogande av upp- dragsgivaren, och

e) uthyraren inte ensidigt bestämmer an- talet arbetstagare och de kvalifikatio- ner dessa skall ha.

Till bekräftelse härav har undertecknade, där- till vederbörligen bemyndigade. undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Washington D.C. den 27 sep- tember 1993. i två exemplar på svenska. li- tauiska och engelska språken. Alla tre tex- terna äger Iika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall dock den engelska texten äga företräde.

För Konungariket För Republiken Sveriges regering Litauens regering

Anne Wibhle Eduardas Vilkelis

47

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 oktober 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Wester- berg, Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Lundgren

Proposition om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen

1. Inledning

Litauen är störst av de tre baltiska republikerna, både befolkningsmässigt och till ytan. Folkmängden uppgår till cirka 3,7 miljoner. I mars 1990 förkla- rade sig Litauen självständigt. Till skillnad från i Estland och Lettland hand- lade det om en självständighetsförklaring utan övergångsperiod. I augusti 1991 öppnade som första västland Sverige en ambassad i Vilnius.

Gemensamt för de baltiska staterna är deras nära ekonomiska länkar till Ryssland och övriga OSS—stater. Genom ett utbyggt transportnät med vägar, järnvägar och isfria hamnar har de sedan länge haft en väsentlig betydelse för sovjetisk handel. De baltiska staterna har ett utvecklat jordbruk, livsme- delsindustri, skogs- och träindustri, textil- och konfektionsindustri, kemisk industri, verkstadsindustri samt elektronisk industri. Litauen har ingen egentlig tung industri, utan har specialiserat sig på lättare tillverkningsindu- stri med produktion av finmekanik, precisionsinstrument, TV-apparater, kylskåp, räknemaskiner etc. Skogs- och pappersindustrin, byggnadsmate- rialindustrin och textilindustrin har gamla traditioner i Litauen. Landet har också en betydande livsmedelsindustri. Export sker främst till Sovjetunio- nens efterföljarstater. Viktiga exportvaror för Litauen är livsmedel, finme- kanik, elektronik och textilier. Viktiga importvaror är olja, gas, metaller, maskiner och djurfoder. Under hösten 1992 sjönk produktionen i Litauen drastiskt, bl.a. som en följd av att handeln med OSS-staterna föll kraftigt.

Liksom övriga baltiska stater besväras Litauen av en hög inf1ation. Tren- den är dock sjunkande och ijanuari månad i år stannade inflationen på 9 %. Under 1993 finns prognoser på månadssiffror strax under 10 %. Litauen blev sist av de baltiska staterna med egen valuta. ljuni 1993 introducerades litas i landet.

Svenska bolag har successivt börjat bli verksamma i de baltiska staterna. ABB och Electrolux är verksamma i alla de baltiska staterna. AGA har bo- lagi alla staterna, men har kommit längst med sin verksamhet i Estland. Ho- tellverksamhet med svenska intressen har inletts i Lettland. Televerkets dot-

Prop. 1993/94z7

48

terbolag Swedish Telecom International har tillsammans med de finska och estniska televerken påbörjat moderniseringen av det estniska telenätet. Pripps är verksamt i Estland och Lettland.

Gemensamma förhandlingar mellan de nordiska och de baltiska staterna inleddes i juni 1992 och avslutades genom att utkast till avtal parafcrades den _ 14 januari i åri Köpenhamn. Förhandlingarna hölls på multilateral nivå, men avtalen är bilaterala. Avtalen med de baltiska staterna är i stora delar likaly- dande. Avtalet med Litauen innehåller dock bestämmelser som avser att re- glera verksamhet utanför kusten (art. 21).

Det parafcrade utkastet, som är upprättat på engelska, har översatts till svenska och remitterats till Kammarrätten i Jönköping och Riksskatteverket. Remissinstanserna har uttryckt önskemål om att vissa avtalsbestämmelser närmare förklaras i propositionen. Avtalet undertecknades den 27 septem- ber 1993. Litauen har undertecknat dubbelbeskattningsavtalen också med Finland och Norge. Förhandlingar om ingående av avtal pågår bl.a. med Ne- derländerna och Storbritannien.

Ett förslag till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen har upprättats inom Finansdepartementet.

2. Lagen om dubbelbeskattningsavtal

Lagförslaget består dels av paragraferna 1 —5, dels av en bilaga som innehål- ler avtalets engelska text och en svensk översättning.

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet skall gälla som lag här i landet (1 5). Vidare regleras där frågan om avtalets tillämplighet i förhållande till annan skattelag (2 5). Bestämmelsen innebär att beskattning inte kan ske på grund av avtalets regler. Endast om det i annan skattelag såsom kommunalskattela- gen (1928z370), KL, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, etc. före- skrivits en skattskyldighet kan beskattning komma i fråga. En sådan beskatt- ning kan endast ske om den ej strider mot gjorda åtaganden i avtalet. I 3 åi förslaget föreskrivs att då en här bosatt person uppbär inkomst som enligt avtalet beskattas endast i Litauen skall sådan inkomst inte tas med vid taxe- ringen här, dvs. någon progressionsuppräkning skall då inte ske. Sverige har genom progressionsregeln i art. 24 (metodartikeln) punkt 1 b i där angivet fall rätt att höja skatteuttaget på en persons övriga inkomster. Sverige avstår emellertid numera regelmässigt från att utnyttja den rätt till progressions- uppräkning som ges i dubbelbeskattningsavtalen. Skälen härtill är flera, bl.a. en minskning av arbetsbördan för skattemyndigheterna och en förenk- ling av regelsystemet samt att det bortfall av skatt som blir följden av ett avstående från progressionsuppräkning är helt försumbar från statsfinansiell synpunkt. Dessa skäl motiverar ett avstående från progressionsuppräkning även i förhållande till Litauen. I förslaget till lag föreskrivs också att begräns- ningen i art. 24 punkt 1 (1 inte skall gälla beträffande inkomster erhållna från tredje stat. Skälet till detta är att denna bestämmelse tillsammans med art. 29 är avsedd att förhindra att avtalsförmåner ges till s.k. offshoreverksam- het, intc att förhindra att verksamhet som verkligen är gynnsam för såväl svensk som litauisk industri får sådana förmåner. Exempelvis förutses att

Prop. 1993/94:7

49

portalhandel eller s.k. ”gateway enterprising” kommer att vara viktig för de baltiska staternas ekonomier i framtiden. Sådan verksamhet kan bl.a. inne- bära att svenska bolag överlåter del av produktionen till litauiska bolag vilka i sin tur genom Litauens ekonomiska och geografiska närhet till Ryssland och övriga OSS-stater — exporterar varor till dessa stater. Inkomst från sådan verksamhet är inte avsedd att undantas från den ”matching credit” eller ”matching exempt” som kan komma i fråga med stöd av art. 24 punkt 1 d. Den verksamhet som denna bestämmelse och art. 29 avser att utesluta från avtalets förmåner återkommerjag till i det följande (4.5.3).

Det avtal som finns med f.d. Sovjetunionen (prop. 1981/82:108, SFS 1982z708 resp. 1982:1227) torde bl.a. med hänsyn till Regeringsrättens be- dömning i rättsfallet RÅ83 1:87 på svensk sida tillämpas i förhållande till de baltiska staterna tills nya avtal är i kraft. Lagförslaget (5 5) innehåller en be- stämmelse om att vissa författningar, bl.a. lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen, inte längre skall tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Litauen.

Enligt art. 31 träder avtalet i kraft trettio dagar efter det att de avtalsslu- tande staterna underrättat varandra att de åtgärder vidtagits som enligt re- spektive stats lagstiftning krävs för att avtalet skall kunna träda i kraft. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

3. Översiktligt om skattesystemet i Litauen

Lagstiftningsåtgärder är en central del av omvandlingen till en modern marknadsekonomi. Sedan 1991 har ett antal viktiga lagar antagits. Således har lagar om t.ex. privat äganderätt, monopolbegränsning, konkurs samt om samriskföretag antagits. Forfarande återstår dock mycket arbete för att åstadkomma en mer detaljerad lagstiftning.

En kraftig modernisering pågår också av Litauens och övriga baltiska sta- ters skattesystem. Skattcsystemen i de tre staterna ärinte enhetliga, men de bygger alla främst på en inkomstskatt, mervärdeskatt och på arbetsgivarav- gifter. På grund av att Litauens skattesystem är under genomgripande ut- veckling är det för närvarande endast möjligt att ge en mycket översiktlig presentation av landets skattesystem.

Juridiska personer som är hemmahörande i Litauen är skattskyldiga där för all inkomst, oavsett varifrån den härrör. Skatten beräknas på nettoin- komsten. Skattesatsen uppgår för närvarande till 35 %. I vissa sektorer, bl.a. jordbruk och transport, uppgår skattesatsen endast till 10%. Vidare finns särskilda regler som medger lättnader i beskattningen av små företag. Mer— värdeskatten uppgår till 15, 18 resp. 25 %. En lägre skattesats, 10 %, är till- lämplig beträffande vissa importvaror. Arbetsgivaravgifterna uppgår till 30 %. Även anställda har att erlägga en avgift på 1 %. För närvarande utgår inte källskatt på utdelning, ränta eller royalty som betalas till någon hemma- hörande i annan stat.

Prop. 1993/94:7

50

Bolag med utländskt ägande som startar verksamhet i Litauen före 31 de- cember 1993 kan få inkomstskatten reducerad med 70 % under en period av fem år. Den efterföljande treårsperioden kan en skattereduktion medges med 50 %. Bolag som startar verksamhet under perioden 1 januari 1994 —31 december 1995 kan medges skattereduktion med 50% under en sexårspe- riod. På lokal nivå kan beslutas om undantag och lättnader i bolagsbcskatt- ningen under fastställda perioder. Inkomstskatten för fysiska personer utgår i det lägsta skiktet med 18 % och i det högsta skiktet med 33 % (ordinarie löneinkomst) resp. 35 % (extrainkomster).

4. Dubbelbeskattningsavtalets innehåll 4.1 Bakgrund

Avtalet är utformat i nära överensstämmelse med de bestämmelser som OECD rekommenderat för bilaterala dubbelbeskattningsavtal (”Model Tax Convention on Income and on. Capital”, 1992). Utformningen har också på- verkats av att Litauen i industriellt hänseende är mindre utvecklat än Sve— rige. Vissa bestämmelser har därför utformats i enlighet med de rekommen- dationer som Förenta Nationerna (FN) utfärdat för förhandlingar mellan ut- vecklade länder och utvecklingsländer (”United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries”, 1980). Sverige har också godtagit regler i avtalet om s.k. matching credit och matching exempt (art. 24 punkt 1 d). Detta betyder att Sverige i vissa fall godtar avräkning för fiktiv skatt respektive medger skattefrihet för mottagen utdelning trots att de normala kraven för skattefrihet i sådant fall inte har

uppfyllts.

4.2. Avtalets tillämpningsområde

An. ] anger de personer som omfattas av avtalet. Endast person som avtalet är tillämpligt på är berättigad till de skattelättnader som föreskrivs i avtalet. I enlighet med denna artikel, som överensstämmer med motsvarande artikel i OECD:s modellavtal, skall avtalet tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna. För att avtalet skall vara tillämpligt krävs dels att fråga är om sådan person som avses i art. 3 punkt 1c eller (1, dels att denna person i enlighet med bestämmelserna i art. 4 punkt 1 har hemvist i en avtalsslutande stat, dvs. enligt den interna lagstiftningen i en avtalsslutande stat är oinskränkt skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande om- ständighet. Uttrycket ”domicil” har Sverige och Finland numera infört när avtalen översätts för att markera att begreppet står för en starkare form av anknytning, jfr Storbritanniens olika begrepp för skattskyldighet ”domi- cile”, ”resident” resp. ”ordinary resident for tax purposes”. Uttrycket ”hem- vist” som tidigare har använts bör egentligen i detta sammanhang endast an- vändas som en teknisk avtalstcrm. En nyhet är också att avtalen med de bal-

tiska staterna är tillämpliga på staten själv, dess politiska underavdelning,

Prop. 1993/94z7

51

lokala myndighet och offentligrättsliga organ. De tre sistnämnda uttrycken är mindre vanliga i svenskt språkbruk, men ”politisk underavdelning” och ”lokal myndighet” är avsedda att inbegripa exempelvis kommuner och landsting. Betydelsen av uttrycket ”offentligrättsligt organ” har angivits i punkt 1 i protokollet:

Som brukligt är avtalet inte tillämpligt på person som endast är skattskyl- dig i en avtalsslutande stat på den grund att inkomsten har källa i denna stat.

An. 2 punkt 1 upptar de skatter på vilka avtalet är tillämpligt. Enligt punkt 2 skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna genom ömse- sidig överenskommelse besluta om en skatt som efter undertecknandet av avtalet införs i någon av staterna är en sådan skatt som avtalet skall tillämpas på. Av punkt 3 —vilken bestämmelse i princip överensstämmer med OECD:s modellavtal framgår att avtalet skall tillämpas på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de i punkterna 1 och 2 angivna skatterna. Punkt 2 tar sikte på nya skatter som införs i de avtalsslutande staterna. Bestämmelsen tillkom på initiativ av Litauen och övriga baltiska stater för att med hänsyn till den pågående genomgripande förändringen i ländernas skattesystem säkerställa att avtalet kommer att kunna tillämpas på nya skatter som inte är av ”samma eller i huvudsak likartat slag” som de som anges i art. 2 punkt 1, exempelvis en förmögenhetsskatt. Anledningen till att den svenska för- mögenhetsskatten inte finns uppräknad i artikeln är att lagen om statlig för- mögenhetsskatt har upphört att gälla (SFS 1991:1850, 199221489, prop. 1992/93:50). Lagen kommer i och för sig att tillämpas t.o.m. 1995 års taxe- ring, men cftersom Litauen för närvarande inte har någon förmögenhets- skatt innebär detta att någon dubbelbeskattning inte kan aktualiseras för 1994. Skulle riksdagsbeslutet om avskaffande av lagen om statlig förmögen- hetsskatt upphävas och Litauen införa en förmögenhetsskatt kan punkt 2 åberopas för att förmögenhetsskatten skall införlivas i avtalet. För denna eventualitet har i avtalet tagits in regler om förmögenhetsskatt i artiklarna 23 och 24 som föreskriver hur dubbelbeskattning av förmögenhet i sådant fall skall undvikas.

Hänvisningar till S4-2

  • Prop. 1993/94:7: Avsnitt 4.3, 4.4

4.3. Definitioner m.m.

Art. 3 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. In- nehållet i artikeln överensstämmer i huvudsak med innehållet i OECD:s mo- dellavtal. Definitionen av ”internationell trafik” (p. 1 g) har emellertid fått en i förhållande till modellavtalet något awikande utformning med anled- ning av att hemvistet valts som kriterium vid bestämmandet av vilken stat som skall ha beskattningsrätten till inkomst av internationell trafik, se att. 8 punkt ]. Definitioner förekommer även i andra artiklar t.ex. art. 10, 11 och 12, där den inkomst som behandlas i respektive artikel definieras.

När det gäller tolkning av dubbelbeskattningsavtal och då bl.a. den i art. 3 punkt 2 intagna bestämmelsen fårjag hänvisa till vad som anförts i proposi- tionen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (prop. l989/90:33 s. 42 ff., se även Riksskatteverkets Handledning för internatio- nell beskattning och Sveriges bidrag till IFA—kongressen i Florens i oktober

Prop. 1993/94:7

52

1993, jfr även avsnitt 4.5.3). Här skall endast framhållas att Wienkonventio- nen om traktaträtten tar sikte på att vid tvist mellan parterna om avtalets innebörd tolka parternas, dvs. staternas, avsikt med en bestämmelse i ett visst avtal och inte beträffande dubbelbeskattningsavtal — att reglera för- hållandet mellan skattskyldiga och staten. Dubbelbeskattningsavtalen, som blir tillämpliga i Sverige genom att riksdagen beslutar att den överenskomna 'avtalstexten skall gälla som lag här i landet, skall i princip tolkas som annan svensk skattelagstiftning, dvs. enligt sin ordalydelse och med stöd av offent- liga förarbeten.

Ar1. 4 innehåller regler som avser att fastställa var en person skall anses ha hemvist vid tillämpningen av avtalet. Artikeln skiljer sig från OECD:s modellavtal. Förutom bestämmelsen rörande staten själv etc. i punkt 1 (se kommentaren till bestämmelsen under avsnitt 4.2) skall, i de fall annan per- son än fysiSk person har dubbel bosättning (p. 3), de behöriga myndighe- terna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse och bestämma avta- lets tillämplighet på sådan person. Syftet med bestämmelsen är att de behö- riga myndigheterna från fall till fall skall avgöra hur avtalet skall tillämpas när t.ex. ett bolag har hemvist i båda staterna. Givetvis kommer de behöriga myndigheterna att i sådana fall vidta normala åtgärder för att försöka und- vika uppkommen dubbelbeskattning.

Hemvistreglerna i avtalet har inte någon betydelse för var en person skall anses vara bosatt enligt intern skattelagstiftning, utan reglerar endast frågan om hemvist vid tillämpning av avtalet. Det angivna innebär att avtalets hem- vistregler saknar relevans bl.a. då det gäller att avgöra huruvida utdelning från svenska bolag skall beläggas med kupongskatt eller med vanlig inkomst- skatt. Utdelning från svenskt bolag till en fysisk person som i skattehän- seende anses bosatt i Sverige enligt intern svensk skattelagstiftning, men som enligt ett dubbelbeskattningsavtal har hemvist i ett annat land, skall således inte beläggas med kupongskatt.

Punkt 2 reglerar dubbel bosättning för fysiska personer, dvs. fall där per- sonen i fråga enligt svenska regler för beskattning anses bosatt i Sverige och enligt reglerna för beskattning i Litauen anses bosatt i Litauen. Vid tillämp- ningen av avtalet skall i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den avtalsslutande stat i vilken han har hemvist enligt avtalet. En person som anses bosatt i såväl Sverige som Litauen enligt respektive stats interna lagstiftning, men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Litauen skall således i fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattningsrätten enligt avtalet, vid taxeringen i Sverige beskattas enligt de regler som gäller för här bosatta, vilket medför rätt att erhålla t.ex. grundavdrag och allmänna avdrag.

An. 5 definierar ”fast driftställe”. Artikeln överensstämmer i princip med OECD:s modellavtal. Det skall framhållas att punkt 2 endast innehåller en uppräkning på intet sätt uttömmande av exempel, som vart och ett kan utgöra fast driftställe. Dessa exempel skall läsas mot bakgrund av den all- männa definitionen i punkt 1. De uttryck som räknas upp i punkt 2 ”plats för företagsledning”, ”filial”, ”kontor” osv. skall således tolkas på sådant sätt att dessa platser för affärsverksamhet utgör fasta driftställen endast om de uppfyller villkoren i punkt 1. Punkt 3 föreskriver att byggnadsverksamhct

Prop. 1993/94:7

53

etc. utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår under längre tid än sex månader. Bestämmelsen är utformad med utgångspunkt från FN:s mo- dellavtal. Motsvarande bestämmelse i OECD:s modellavtal omfattar inte explicit monteringsverksamhet eller verksamhet som består av övervakning eller rådgivning och föreskriver dessutom en tidrymd överstigande tolv må— nader för att fast driftställe skall föreligga. I punkt 4 anges vissa aktiviteter som trots att de bedrivs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet ändå inte skall anses bedrivna från fast driftställe. Punkt 6 följer FN:s mo- dellavtal. I punkt 7 återfinns den allmänt erkända principen att förekomsten av ett dotterbolag inte i sig medför att dotterbolaget utgör fast driftställe för sitt moderbolag. I det fall t.ex. att dotterbolaget inte kan anses som obe- roende representant i den mening som avses i punkt 6 och om bolaget har och regelmässigt använder fullmakt att ingå avtal i moderbolagets namn ut- gör emellertid dotterbolaget fast driftställe för sitt moderbolag.

Bestämmelserna om ”fast driftställe” i svensk lagstiftning finns i punkt 3 av anvisningarna till 53 & KL. För att ett företag i Litauen enligt art. 7 i avta- let skall kunna beskattas för inkomst av rörelse från fast driftställe i Sverige krävs att sådant driftställe föreligger enligt bestämmelserna i art. 5 i avtalet. En beskattning i Sverige förutsätter att skattskyldighet föreligger även enligt svensk skattelagstiftning (jfr 25 i den föreslagna lagen om dubbelbeskatt- ningsavtal med Litauen). När fast driftställe föreligger enligt avtalets be- stämmelser torde i de flesta fall detta också föreligga enligt bestämmelserna i KL, men avtalet och intern svensk rätt överensstämmer givetvis inte i samt- liga fall (se vidare under avsnitt 4.4).

Hänvisningar till S4-3

4.4. Avtalets beskattningsregler

Art. 6—-22 innehåller avtalets regler om fördelning av beskattningsrätten till olika inkomster. Avtalets uppdelning i olika inkomster har endast betydelse för tillämpningen av avtalet och således inte vid bestämmandet av till vilket inkomstslag och vilken förvärvskälla inkomsten skall hänföras enligt svensk intern skattelagstiftning. När beskattningsrätten väl fördelats sker beskatt- ning i Sverige enligt svensk lagstiftning. Har rätten att beskatta viss inkomst i Sverige inskränkts genom avtal måste denna begränsning iakttas.

I de fall en inkomst eller förmögenhet ”får beskattas” i en avtalsslutande stat enligt bestämmelserna i art. 6—23, innebär detta inte att den andra sta- ten fråntagits rätten att beskatta inkomsten eller förmögenheten. Beskatt- ning får i sådana fall ske även i den andra staten (normalt hemviststaten), om det är möjligt enligt dess interna skattelagstiftning, men den dubbelbe- skattning som uppkommer måste i sådana fall undanröjas. Hur undanrö- jande av dubbelbeskattning sker framgår av art. 24.

Inkomst av fast egendom får enligt art. 6 beskattas i den stat där egendo- men är belägen. Enligt kommunalskattelagen beskattas inkomst som härrör från fastighet i vissa fall som inkomst av näringsverksamhet. Vid tillämpning av avtalet fördelas dock rätten att beskatta inkomst 'av fast egendom med utgångspunkt från art. 6, dvs. den stat i vilken den fasta egendomen är belä- gen får beskatta inkomsten. Detta hindrar dock inte Sverige från att beskatta inkomsten som inkomst av näringsverksamhet vid taxeringen här. Observera

Prop. 1993/94:7

54

att artikeln endast behandlar situationen att en person med hemvist i en av- talsslutande stat har fast egendom belägen i den andra avtalsslutande staten. Inkomst av fast egendom som är belägen i hemviststaten eller i en tredje stat behandlas i art. 22. Royalty från fast egendom eller för nyttjande av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång behandlas också som inkomst av fast egendom vid tillämpningen av avtalet. Annan royalty beskattas enligt art. 12. På initiativ från Litauen innefattar uttrycket . fast egendom också option eller liknande rättighet att förvärva fast egen— dom. Punkt 3 reglerar även inkomst från försäljning av fast egendom. Denna reglering tillkom också på initiativ från Litauen och medför att situationen är dubbelreglerad i avtalet (jfr art. 13 punkt 1).

An. 7 innehåller regler om beskattning av rörelseinkomst. Sådan inkomst beskattas enligt huvudregeln i punkt 1 endast i den stat där företaget är hem- mahörande. Om företaget bedriver rörelse från fast driftställe i den andra staten, får emellertid inkomst som är hänförlig till driftstället beskattas i denna stat. Om ett företag hemmahörande i Litauen bedriver rörelse i Sve- rige från fast driftställe här, skall vid inkomstberäkningen i första hand till- låmpas svenska regler men beräkningen får inte stå i strid med bestämmel- serna i detta avtal.

Andra meningen i punkt 1 är en s.k. ”force of attraction-regel”. Med ”force of attraction” avses kortfattat det förhållandet att alla vinster som uppkommer i verksamhetsstaten knyts till det fasta driftstället.- Regeln följer FN:s modellavtal men i förevarande avtal har en ”rimlighetsspärr” införts. Spärren innebär att vinsten inte skall hänföras till det fasta driftstället om företaget kan visa att försäljningen eller verksamheten rimligen inte hade kunnat bedrivas av det fasta driftstället.

Vid bestämmandet av fördelningen av inkomster mellan fast driftställe och huvudkontor skall armslängdsprincipen användas, dvs. till det fasta driftstället skall hänföras den inkomst som detta driftställe skulle ha förvär- vat om det — i stället för att avsluta affärer med huvudkontoret — hade avslu- tat affärer med ett helt fristående företag som bedrivitverksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och avslutat affärer på normala marknadsmässiga villkor (p. 2).

Punkt 3 innehåller vissa regler — som delvis utgör undantag från den i punkt 2 angivna principen — för hur utgifter som uppkommit för ett fast drift- ställe skall behandlas. Därvid klargörs att t.ex. allmänna förvaltningskostna- der som uppkommit hos företagets huvudkontor för ett fast driftställe är en utgift som får dras av hos det fasta driftstället.

Ingår i inkomst av rörelse inkomster som behandlas särskilt i andra artik- lar i detta avtal regleras beskattningsrätten till dessa inkomster i de särskilda artiklarna (p. 7).

Art. 8 behandlar beskattning av inkomst av rörelse i form av sjö- och luft- fart i internationell trafik. Sådana inkomster beskattas enligt punkt 1 endast i den stat där det företag som bedriver angiven verksamhet har hemvist. De särskilda reglerna i punkt 3 är avsedda att reglera beskattningen av SAS och andra motsvarande luftfartskonsortier. För SAS del reglerar bestämmelsen beskattningen av den del av SAS inkomst som är hänförlig till den svenske delägaren.

Prop. 1993/94:7

55

Art. 9 innehåller sedvanliga regler om omräkning av inkomst vid obehörig vinstöverföring mellan företag med intressegemenskap. Artikeln överens- stämmer i princip med OECD:s modellavtal, se punkterna 1—11 i kommen- taren till art. 9 i modellavtalet. De i punkt 1 angivna reglerna innebär inte någon begränsning av en avtalsslutande stats rätt att enligt intern lagstiftning vidta omräkning av ett företags resultat utan anger endast i vilka fall den i punkt 2 angivna justeringen är avsedd att göras. Bestämmelsen i punkt 2 innehåller ett förtydligande av motsvarande bestämmelse i OECD:s modell- avtal genom att kravet på godkännande för att justering skall vidtas explicit anges.

Art. 10 behandlar beskattningen av utdelningsinkomster. Definitionen av uttrycket ”utdelning”, som återfinns i punkt 3, överensstämmer i huvudsak med den i OECD:s modellavtal. Definitionen gäller som brukligt endast vid tillämpning av art. 10. Om uttrycket förekommeri andra artiklar kan det ha en annan betydelse. För att utdelning från bolag i Litauen skall vara skattefri i Sverige för ett svenskt bolag, krävs exempelvis att fråga är om utdelning enligt svensk skattelagstiftning. Art. 10 eller motsvarande bestämmelser i OECD:s modellavtal kan således inte användas för att avgöra innebörden av uttrycket i andra sammanhang.

Enligt punkt 2 får utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas även i den stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist (källstaten). Skat- ten får dock enligt punkt 2a inte överstiga 5 % av utdelningens bruttobe— lopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar minst 25 % av det utbetalande bolagets kapital. I övriga fall får skatten inte överstiga 15 % av utdelningens bruttobe- lopp (p. 2 b). De nu redovisade begränsningarna i källstatens beskattnings- rätt gäller endast då ”mottagaren har rätt till utdelningen”. Av detta villkor, vilket även uppställs i fråga om ränta (art. 11 p. 2), och royalty (art. 12 p. 2), följer att den angivna begränsningen av skatten i källstaten inte gäller när en mellanhand, exempelvis en representant eller en ställföreträdare, sätts in mellan inkomsttagaren och utbetalaren. Villkoret tar sikte på fall där den som har rätt till utdelningen inte har hemvist i den andra avtalsslutande sta— ten.

I vissa fall skall rätten att beskatta utdelning fördelas med tillämpning av avtalets regler för beskattning av inkomst av rörelse eller av självständig yr- kesutövning. Dessa fall angesi punkt 4.

Punkt 5 innehåller förbud mot s.k. extra-territoriell beskattning av utdel- ning (beträffande dettaslag av beskattning se p. 33—39 i kommentaren till art. 10 p. 5 i OECD:s modellavtal).

I art. 24 återfinns de bestämmelser som reglerar skattskyldigheten i Sve- rige för svenska bolag för mottagen utdelning från bolag i Litauen (avsnitt 4.5.2).

Art. II behandlar ränta. Enligt punkt 1 får ränta beskattas i den stat där mottagaren har hemvist. Vad som här menas med ränta framgår av punkt 4 (jfr vad som angetts beträffande utdelning under art. 10). Även källstaten får enligt punkt 2 i det i punkt 1 angivna fallet beskatta ränta, men skatten får i sådant fall inte överstiga 10 % av räntans bruttobelopp. Ränta som här-

Prop. 1993/94:7

56

rör från en tredje stat eller som härrör från den avtalsslutande stat i vilken den skattskyldige har hemvist beskattas enligt art. 22 punkt 1 endast i hem- viststaten. I vissa fall avstår källstaten från att ta ut skatt. Dessa fall anges i punkt 3 och avser bl.a. när räntan betalas till staten eller centralbank i en avtalsslutande stat. I punkt 3 d återfinns en bestämmelse som undantar ränta som utgår vid kreditförsäljningar av varor eller industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning från källskatt. Bestämmelsen gäller inte vid försälj- ningar mellan närstående. Begreppet ”närstående” har definierats i punkt 4 i protokollet.

Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte i de fall som avses i punkt 5, dvs. då räntan är hänförlig till fordran som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till räntan har i den andra avtalsslutande staten. I sådant fall skall beskattnings- rätten till räntan i stället fördelas med tillämpning av art. 7 respektive art. 14 som behandlar inkomst av rörelse respektive självständig yrkesutövning. Enligt svensk intern skattelagstiftning utgör såväl inkomst av rörelse som in- komst av självständig yrkesutövning i allmänhet inkomst av näringsverksam- het. Den här beskrivna beskattningsrätten för källstaten kan bli tillämplig i Sverige — i de fall bosättning i Sverige enligt interna beskattningsregler inte föreligger — endast om räntan skall hänföras till intäkt av näringsverksamhet. Dessutom fordras att fast driftställe föreligger enligt intern svensk rätt eller att inkomsten hänför sig till här belägen fastighet (53å1mom. a KL och 651mom. SIL).

Royalty som avses i art. 12 punkt 3 och som härrör från en avtalsslutande stat (källstaten) och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslu- tande staten, får enligt punkt 1 beskattas i denna andra stat. Definitionen av uttrycket ”royalty” (jfr vad som angetts beträffande utdelning under art.10) omfattar till skillnad från OECD:s modellavtal leasingavgifter för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning (se även p. 6 i protokollet). Enligt punkt 2 får källstaten ta ut skatt på royaltybetalningar men denna skatt får i regel inte överstiga 10 % av royaltyns bruttobelopp om mottagaren har rätt till royaltyn (p. 2 b). Royalty som utbetalas från Sverige till person med hemvist i Litauen får således beskattas här, men skatten får inte överstiga 10% av royaltyns bruttobelopp. I det fall betalningar avser leasing får skatten emellertid inte överstiga 5 % (p. 2 a).

Från de redovisade bestämmelserna i punkterna 1 och 2 görs i punkt 4 un- dantag för sådana fall då den rättighet eller egendom för vilken royaltyn be- talas, har verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som den som har rätt till royaltyn har i källstaten. I sådant fall fördelas be- skattningsrätten till royaltyn mellan staterna med tillämpning av bestämmel- serna i art. 7 respektive art. 14 som behandlar inkomst av rörelse respektive självständig yrkesutövning.

Punkt 7 innehåller en s.k. ”mest gynnad nation-bestämmelse” av innehåll bl.a. att en lägre skattesats än den nu föreskrivna kan komma att tillämpas om Litauen i ett framtida avtal, med en annan OECD-stat, avtalar en lägre skattesats än vad som angetts i punkt 2.

Art. 13 behandlar beskattning av realisationsvinst. Bestämmelserna i punkterna l—4 skiljer sig något från motsvarande bestämmelser i OECD:s

Prop. 1993/94:7

57

modellavtal, jfr även art. 6 punkt 3 och kommentarerna därtill. Vinst vid avyttring av andelar i bolag vars tillgångar huvudsakligen består av fast egen- dom får beskattas i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen (p. 1). Vinst vid avyttring av skepp eller luftfartyg som används i internationell tra- fik respektive lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg enligt punkt 3 skall endast beskattas i den stat där per- sonen i fråga har hemvist. I punkt 6 återfinns en bestämmelse som möjliggör för Sverige att beskatta fysisk person för realisationsvinster som härrör från överlåtelse av varje slag av egendom som uppbärs under tio år efter det att personen i fråga upphört att ha hemvist i Sverige.

Enligt art. 14 beskattas inkomst av fritt yrke eller annan självständig verk- samhet i regel endast där yrkesutövaren har hemvist. Utövas verksamheten från en stadigvarande anordning som regelmässigt står till utövarens förfo- gande i den andra staten eller om personen i fråga vistas i den andra avtals- slutande staten under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod får dock inkomsten även beskattas i verksamhetsstaten. Är vistelsen av angiven omfattning skall verksamheten från första dagen anses bedriven från en stadigvarande anordning.

Innebörden av uttrycket ”fritt yrke” belyses i punkt 2 med några typiska exempel. Det bör observeras att denna artikel behandlar fritt yrke samt an- nan verksamhet av självständig karaktär. Artikeln skall sålunda inte tilläm- pas när fråga är om anställning, t.ex. läkare som tjänstgör som anställd tjäns- teläkare eller ingenjör som är anställd i ett av honom ägt aktiebolag. Arti- keln är inte heller tillämplig på sådan självständig verksamhet som artister eller idrottsmän utövar, utan deras verksamhet omfattas i regel av art. 17.

Art. 15 behandlar beskattning av inkomst av enskild tjänst. Punkt 1 inne- bär att sådan inkomst i princip beskattas i den avtalsslutande stat där arbetet utförs. Undantag från denna regel gäller vid viss korttidsanställning under de förutsättningar som anges i punkt 2. I sådana fall sker beskattning endast i inkomsttagarens hemviststat. Bestämmelserna i punkt 2 skall inte tillämpas på anställd som är uthyrd, se närmare i punkt 7 i protokollet. Bestämmelser om uthyrning av arbetskraft finns även i avtalet mellan de nordiska länderna (jfr punkt 8 i kommentaren till art. 15 i OECD:s modellavtal). I punkt 3 har intagits särskilda regler om beskattning av ersättning för arbete ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Sådan ersättning får beskattas i den stat där personen som bedriver verksamheten har hemvist. Punkt 4 tar för svenskt vidkommande sikte på anställda hos SAS. Beskattning av SAS- anställda med hemvist i Sverige sker enligt avtalet endast i Sverige.

Styrelsearvoden och annan liknande ersättning får enligt art. 16 beskattas i den stat där bolaget i fråga har hemvist.

Beskattning av inkomst som artister och idrottsmän uppbär genom sin verksamhet regleras i art. 17. Observera dock att art. 17 inte utgör något undantag till art. 19. En artist som uppbär sådan inkomst som anges i art. 19 beskattas således enligt bestämmelserna i art. 19 och ej enligt bestämmel- serna i förevarande artikel. Inkomst som behandlas i art. 17 får beskattas i den stat där verksamheten utövas (p. 1). Detta gäller oavsett om inkomsten förvärvas under utövande av fritt yrke eller enskild tjänst. Enligt punkt 2 får inkomsten beskattas i den stat där artisten eller idrottsmannen utövar verk-

Prop. 1993/94:7

58

samheten, även om ersättningen utbetalas till en annan person (t.ex. arbets- givare hos vilken artisten eller idrottsmannen är anställd) än artisten eller idrottsmannen själv. Enligt punkt 3 tillämpas bestämmelserna i punkterna 1 och 2 inte på inkomst som en artist eller idrottsman förvärvar genom sin personliga verksamhet, om verksamheten utförs inom ramen för ett besök som uteslutande eller huvudsakligen finansierats genom allmänna medel från den andra avtalsslutande staten. I sådant fall skall inkomsten i stället beskattas i enlighet med art. 7, 14 eller 15.

An. 18 behandlar beskattning av pension, livränta och liknande ersätt- ningar. Pension m.fl. ersättningar på grund av tidigare privat anställning be- skattas endast i hemviststaten. För det fall hemviststatens skatteuttag inte är ”betydande” får dock beskattning även ske i källstaten. De avtalsslutande parterna är överens om att utgångspunkten vid bestämmande av begreppet ”betydande” skall vara ett skatteuttag som motsvarar uttaget för utomlands bosatta personer enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utom— lands bosatta. Ersättningar som utbetalas enligt socialförsäkringslagstift- ningen, pension på grund av tidigare offentlig tjänst m.m. i en avtalsslutande stat får dock alltid beskattas i källstaten (p. 2).

Inkomst av offentlig tjänst — med undantag för pension beskattas enligt at. 19 i regel endast i den stat som betalar ut inkomsten i fråga (p. 1 a). Under vissa i punkt 1 b angivna förutsättningar beskattas dock sådan ersätt- ning endast i inkomsttagarens hemviststat. Enligt punkt 2 beskattas i vissa fall ersättning av offentlig tjänst enligt reglerna i art. 15 (Enskild tjänst), art. 16 (Styrelsearvoden) respektive art. 18 punkt 1 (Pension m.m.).

An. 20 innehåller regler för studerande, affärspraktikanter och lärlingar. An. 21 behandlar verksamhet utanför kusten och tillkom på initiativ av Litauen. Bestämmelserna finns inte i avtalen med de två övriga baltiska sta- terna och återfinns inte heller i OECD:s modellavtal. I Sveriges avtal med Nederländerna och i det nordiska avtalet finns dock liknande bestämmelser. Enligt punkt 1 skall bestämmelserna i artikeln tillämpas utan hinder av öv— riga bestämmelser i avtalet. Av punkt 2 framgår att en person med hemvist i en avtalsslutande stat som bedriver verksamhet utanför kusten i den andra avtalsslutande staten i samband med utforskandet eller utnyttjandet av havs- bottnen och dess underlag samt dessas naturtillgångar, med avseende på så- dan verksamhet anses bedriva rörelse i denna andra stat från fast driftställe eller stadigvarande anordning. Detta gäller dock inte om annat framgår av punkterna 3 och 4. Punkt 3 avser verksamhet under mycket kort tid. Punkt 4 behandlar vinst som förvärvas på grund av transport av utrustning eller personal m.m. Sådan vinst beskattas endast i hemviststaten.

Enligt punkt 5 b får lön och liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär t.ex. för arbete ombord på en bogserbåt som används i anslutning till verksamhet som har samband med utforskandet av havsbottnen etc., beskattas i den avtalsslutande stat där arbetsgivaren har hemvist. Detta gäller oavsett i vilken av de avtalsslutande staterna verksam- heten utövas. Bestämmelsen innebär en primär beskattningsrätt för den stat där arbetsgivaren har hemvist, men en subsidiär beskattningsrätt för lönta- garens hemviststat. Bestämmelser med motsvarande innehåll finns i det nor-

Prop. 1993/94:7

59

diska avtalet [se art. 21 p. 7 c resp. art. 26 p. 2 i lagen (1989:933) om dubbel- beskattningsavtal mellan de nordiska länderna.]

Inkomst som inte behandlas särskilt i art. 6—21 beskattas enligt art. 22 (Annan inkomst). Sådan inkomst beskattas i regel endast i inkomsttagarens hemviststat, utom i de fall då inkomsten härrör från källa i den andra avtals- slutande staten. I sistnämnda fall får jämväl källstaten beskatta inkomsten. Artikelns tillämpningsområde är inte begränsat till inkomst som härrör från en avtalsslutande stat, utan avser också inkomst från tredje stat. Detta inne- bär bl.a. att den kommer till användning vid konkurrens mellan flera olika dubbelbeskattningsavtal, se vidare i kommentaren till art. 21 i OECD:s mo- dellavtal. Observera att artikelns tillämpningsområde omfattar även in- komster av de slag som tidigare nämnts i andra artiklar t.ex. inkomst av fast egendom (art. 6) och ränta (art. 11) i fall då inkomsten härrör från en tredje stat eller härrör från den stat i vilken den skattskyldige har hemvist.

Art. 23 behandlar förmögenhet (se även de inledande kommentarerna om vilka skatter som omfattas av avtalet under avsnitt 4.2). Såsom framgår av dessa kommer art. 23 inte att bli tillämplig förrän de avtalsslutande staterna slutit sådan överenskommelse som anges i art. 2 punkt 2. Förmögenhet som utgörs av fast egendom eller av lös egendom som utgör tillgång hänförlig till fast driftställe eller stadigvarande anordning får beskattas i den stat där den fasta egendomen respektive driftstället eller anordningen finns (p. 1 och 2). Av punkt 1 framgår dessutom att förmögenhet bestående av andelar i bolag vars tillgångar huvudsakligen består av fast egendom får beskattas i den stat där egendomen är belägen. Tillgångar som utgörs av skepp eller luftfartyg m.m. som används i internationell trafik beskattas endast i hemviststaten (p. 3). Övriga förmögenhetstillgångar beskattas endast i innehavarens hemvist- stat (p. 4). Utan hinder av punkt 4 möjliggör punkt 5 för Sverige att beskatta förmögenhet bestående av andelar i svenska bolag som innehas av fysiska personer under de första fem åren efter att personen i fråga upphört att ha hemvist i Sverige.

Hänvisningar till S4-4

  • Prop. 1993/94:7: Avsnitt 4.3

4.5. Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning 4.5.1 Allmänt

Bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning finns i an. 24. Svc- rige tillämpar enligt punkt 1 a avräkning av skatt (”credit of tax”) som huvud- metod för att undvika dubbelbeskattning. Detsamma gäller för Litauen (p. 2 a).

Innebörden av avräkningsmetoden är att en person med hemvist i den ena staten taxeras där även för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra staten. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som enligt avtalet har tagits ut i den andra staten. Vid avräkning av skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestämmelserna i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt. Därvid beräknas svensk inkomstskatt på in- komsten på vanligt sätt. Skattefrihet medges för utdelning som betalas till svenskt bolag om utdelningen skulle ha varit skattefri om den betalats mellan svenska bolag och om vissa andra villkor uppfylls (se p. 1 c och under avsnitt

4.5.2).

Prop. 1993/94z7

60

I likhet med de flesta avtal med utvecklingsländer innehåller detta avtal regler om avräkning i vissa fall i Sverige av högre skattebelopp än som fak- tiskt erlagts i den andra staten, s.k. matching credit. Avtalet innehåller även regler om att mottagen utdelning i vissa fall är skattefri trots att normala krav för att erhålla skattefrihet inte har uppfyllts, s.k. matching exempt. Bestäm- melserna återfinns i punkt 1 d och skall tillämpas de tio första åren under vilka detta avtal tillämpas. Jag återkommer strax till detta (avsnitt 4.5.2). Efter utgången av denna tidsperiod skall de behöriga myndigheterna Över- lägga med varandra för att bestämma om bestämmelserna skall tillämpas även efter denna tidpunkt. Förslag om sådan förlängning kommer att, om en sådan överenskommelse träffas, i överensstämmelse med vad riksdagen med anledning av motion 1988/89:Sk35 givit regeringen till känna (SkU25), föreläggas riksdagen.

Hänvisningar till S4-5

Punkt 1c innehåller bestämmelser om skattefrihet för utdelning från bolag i Litauen till svenskt bolag. Inledningsvis kan erinras om bestämmelserna om skattefrihet för utdelning från utländska dotterbolag i 758mom. sjätte stycket SIL. Skulle en tillämpning av SIL:s bestämmelser vara mer gynnsam, skall dessa tillämpas.

Skattefrihet enligt punkt 1c förutsätter att vissa villkor är uppfyllda. Först och främst gäller att utdelningen enligt svensk skattelagstiftning (jfr 75 8 mom. SIL) skulle ha varit undantagen från skatt om båda bolagen hade varit svenska. Vidare krävs att den vinst, vilken helt eller delvis kan bestå av utdelning, av vilken utdelningen betalas underkastats antingen den normala bolagsskatten i Litauen eller en inkomstskatt jämförlig därmed eller att ut- delningen betalas av inkomst som hade varit skattebefriad i Sverige om den hade förvärvats direkt av bolag med hemvist i Sverige. Enligt punkt d inne- fattar det i punkt c använda uttrycket ”den normala bolagsskatten i Litauen eller en inkomstskatt jämförlig därmed”, skatt som i Litauen skulle ha er- lagts om inte skattebefrielse eller skattcnedsättning medgivits enligt bestäm- melser i den interna lagstiftningen i Litauen avsedda att främja ekonomisk utveckling. Avsikten är givetvis att skattefrihet skall medges endast i de fall befrielsen eller nedsättningen gjorts i syfte att främja ekonomisk utveckling i Litauen. För att hindra att denna bestämmelse utnyttjas på ett icke avsett sätt har den utformats så att vinster från bl.a. den finansiella sektorn inte omfattas av bestämmelsen. Jag återkommer i det följande till detta (avsnitt 4.5.3).

Beträffande den närmare innebörden av de alternativa villkoren i punkt c för att utdelning skall vara undantagen från beskattning i Sverige villjag göra följande förtydligande. Det i punkt c 1 uppställda alternativa villkoret, att utdelning skall vara undantagen från beskattning i Sverige om den bakomlig- gande vinsten underkastats den normala bolagsskatten i Litauen eller en in- komstskatt jämförlig därmed, kan belysas med följande exempel.

Ett bolag hemmahörande i Litauen har under ett visst år haft en samman- lagd vinst på 10000001itas. Av denna vinst har 500 000 litas i någon stat un- derkastats en enligt avtalet godtagbar beskattning medan resterande 500000

Prop. 1993/94z7

61

litas är Obeskattade. Under angivna förhållanden kan 500000 litas tas hem till Sverige i form av skattefri utdelning, eftersom de första 500 000 som delas ut anses ha underkastats en godtagbar beskattning. Skulle hela årsvinsten tas hem till Sverige innebär detta att hälften enligt avtalet är att anse som skattefri utdelning och att andra hälften skall beskattas i Sverige. Jag vill i detta sammanhang framhålla att då det i punkt c 1 talas om den normala bolagsskatten i Litauen så skall denna jämförelse regelmässigt göras med ut- gångspunkt i det fall då Litauen tar ut full bolagsskatt och självfallet inte med de fall då skattebefrielse eller skattenedsättning medgivits enligt investe- ringsfrämjande eller andra motsvarande bestämmelser i den interna lagstift- ningen i Litauen. Villkoret att en därmed jämförlig inkomstskatt skall ha ut- tagits på den bakomliggande vinsten, tar sikte på inkomstbeskattning som skett i såväl stater med vilka Sverige har dubbelbeskattningsavtal som stater med vilka Sverige inte har något sådant avtal.

Beträffande det i punkt c 2 uppställda villkoret för att utdelning skall un- dantas från svensk inkomstbeskattning kan inledningsvis konstateras att detta villkor är ett alternativt villkor till det i punkt c 1. För att skattefrihet för mottagen utdelning skall föreligga i Sverige uppställs således vid tillämp- ning av punkt c 2 inget krav på att den bakomliggande vinsten skall ha under- kastats den normala bolagsskatten i Litauen eller en därmed jämförlig skatt. För att villkoret skall vara uppfyllt krävs däremot att den utdelning som bola- get i Litauen utbetalar, betalas av utdelning som hade varit skattebefriad i Sverige om den hade förvärvats direkt av bolag med hemvist i Sverige. Be- stämmelsen tar sikte på utdelning, som härrör från tredje stat och som skulle ha varit undantagen från svensk beskattning, exempelvis genom bestämmel- ser i ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och denna tredje stat, om den hade förvärvats direkt av det svenska bolaget. Villkor motsvarande de nu behandlade återfinns i en rad andra svenska dubbelbeskattningsavtal. Gi- vetvis finns inte något hinder mot att utdelning för att vara skattefri är ”blan- dad”, dvs. vid ett och samma utdelningstillfälle består av såväl utdelning en- ligt punkt c 1 som c 2.

Hänvisningar till S4-5-2

  • Prop. 1993/94:7: Avsnitt 4.4, 4.5

Bestämmelsen i art. 24 punkt 1 d och art. 29 (om undantagna bolag) är till- sammans avsedda att utgöra avtalets mekanism för att förhindra att avtals- förmåner ges för offshoreverksamhet, coordination centres, huvudkontor el- ler liknande verksamhet, vars uppbyggnad huvudsakligen styrs _av skatte- skäl.

Offshoreverksamhct är verksamhet som typiskt sett inte bedrivs av bolag som bedriver näringsverksamhet i egentlig mening i en avtalsslutande stat, utan av bolag vars inkomster uteslutande härrör från verksamhet utanför en avtalsslutande stat. Sådana bolag är formellt upprättade enligt en stats lag- stiftning men registreras i allmänhet i speciella register och deras verksamhet begränsas av särskilda regler. Oftast får endast personer hemmahörande i utlandet vara delägare i sådant bolag. Bolagen får normalt inte bedriva verk- samhet på den interna marknaden i den stat där de är upprättade. Avsikten är att bolagen endast skall bedriva sin verksamhet och konkurrera på mark-

Prop. 1993/94:7

62

nader utanför staten i fråga. Skatt utgår i form av en fast årlig avgift eller med en mycket låg skattesats ofta på en helt schablonmässig bas. Den grund- läggande tanken bakom tillhandahållandet av dessa speciella register och lagstiftning är att attrahera utländska investerare som bedriver den egentliga verksamheten i utlandet att upprätta formella bolagsctableringar i den egna staten. De utländska investerarna får härigenom ett instrument för att undgå beskattning i de stater där de är hemmahörande. De typer av ”verksamhet” som är vanligast förekommande i detta sammanhang är internationell sjö- fart, försäkrings- och finansverksamhet och annan liknande verksamhet som inte är bunden till någon speciell plats för verksamhetens bedrivande. Stater- nas intresse av att få dessa utländska verksamheter knutna till den egna sta- ten är dels skatteintäkterna dels också att bolagen för att erhålla registrering ofta tvingas anställa ett visst antal personer bosatta i staten. Ett exempel på sådan offshorclagstiftning är den som gäller på Labuan Island i Malaysia. Enligt denna lagstiftning beskattas banker och försäkringsföretag med en skattesats på endast 3 % om verksamheten sker i utländsk valuta eller avser att täcka utländSka försäkringsfall. Den normala bolagsskatten i Malaysia uppgår annars till 35 %. Offshorelagstiftning har införts eller håller på att införas i flera andra länder i Asien. Detsamma gäller beträffande vissa län- der i Europa och Afrika. Också Australien är på väg att införa offshorclag- stiftning.

Ett annat slag av Offshoreverksamhct som bestämmelserna avser att mot- verka är verksamhet i form av ”operational headquarters” (finns i Singa- pore) och ”600rdination centres” (finns i Belgien) och liknande. Den verk- samhet som bedrivs av dessa enheter är att mot ersättning tillhandahålla fi- nansiella, administrativa eller andra tjänster till en grupp av närstående bo- lag som bedriver verksamhet utanför staten i fråga. Den ersättning för ut- förda tjänster som därvid uppbärs är avsedd att vara avdragsgill i utbetalar- statcn och beSkattas inte alls eller mycket lågt i mottagarlandet. Förfarandet har som ett väsentligt syfte att omvandla beskattningsbar inkomst i den egentliga verksamhetsstaten till låg- eller icke beskattad inkomst i den stat där offshorebOIaget är beläget.

Dubbelbeskattningsavtal syftar till att eliminera eller minska de skattehin— der som finns för ett fritt utbyte av varor, kapital och tjänster. Genom regler för att undvika dubbelbeskattning, reducera hög beskattning av betalningar från källstaten (utdelning, ränta och royalty) samt förhindra diskrimine- rande beskattning kan avtalen på ett verksamt sätt bidra till ökade investe- ringar och ett ökat utbyte av varor och tjänster mellan de avtalsslutande län— derna. Avtalen är däremot inte avsedda att användas som instrument för att med konstlade metoder åstadkomma total skattefrihet eller mycket låg skat— tebelastning för inkomster som rätteligen bör ingå i beskattningsunderlaget och beskattas i den avtalsslutande stat där investeraren är hemmahörande. Flera medlemsstater i OECD har genom intern lagstiftning infört bestäm—. melser som tar udden av sådan verksamhet som redovisats i det föregående. Majoriteten av medlemsländerna är liksom Sverige inte beredda att medge bolag som bedriver sådan verksamhet förmåner genom dubbelbeskattnings- avtal. Någon särskild offshorclagstiftning finns inte i de baltiska staterna. Det finns inte heller något som för närvarande tyder på att de baltiska sta-

Prop-. 1993/94:7

63

terna avser att införa en sådan lagstiftning. Vid ingåendet av nya dubbelbe- skattningsavtal är det emellertid svensk policy att införa särskilda spärregler på detta område som en gardering för eventuella framtida ändringar i intern lagstiftning i den andra avtalsslutande staten. Detta är särskilt angeläget ef- tersom ett dubbelbeskattningsavtal ofta är tillämpligt under mycket lång tid.

Hänvisningar till S4-5-3

4.6. Särskilda bestämmelser

I art. 25 återfinns bestämmelser om förbud i vissa fall mot diskriminering vid beskattningen.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i art. 26 och bestäm- melserna om utbyte av upplysningar finns i art. 27.

1 art. 28 finns regler rörande bistånd med indrivning. Bestämmelserna möjliggör samarbete på detta område mellan skatteadministrationerna i de avtalsslutande staterna. I art. 29 återfinns en skatteflyktsbestämmelse som tar sikte på att förhindra skatteundandragande genom offshorcverksamhet m.m. I art. 30 finns vissa föreskrifter beträffande medlem av diplomatisk be- skickning eller av konsulat.

4.7. Slutbestämmelser

Art. 31 och 32 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upp- hörande.

Enligt art. 31 träder avtalet i kraft 30 dagar efter den dag då de avtalsslu- tande staterna underrättar varandra att de åtgärder vidtagits som enligt re- spektive stats lagstiftning krävs för att avtalet skall kunna träda i kraft. Avta- let är i princip avsett att tillämpas på inkomst och eventuellt förmögenhet som förvärvas respektive innehas fr.o.m. den 1 januari närmast efter ikraft- trädandet.

5. Lagrådets hörande

På grund av förslagcns beskaffenhet anserjag att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

6. Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att ]. godkänna avtalet mellan Sverige och Litauen för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på in- komst och på förmögenhet, 2. anta förslaget till lag om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen.

Prop. 1993/94:7

64

7. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Prop. 1993/9417

65