Förordning (1993:1284) om tillfälligt statsbidrag till utvecklingsinsatser inom habilitering och rehabilitering

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-11-25
Ändring införd
SFS 1993:1284 i lydelse enligt SFS 2003:269
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  I syfte att påskynda utvecklingen av habiliterings- och rehabiliteringsverksamheterna samt minska ojämnheter i dessa verksamheter mellan landstingsområdena lämnas statsbidrag enligt denna förordning.

[S2]Vad som föreskrivs för landsting i denna förordning gäller också kommuner som inte ingår i något landsting.

2 §  Bidrag lämnas dels generellt till landstingen för att bygga upp och utveckla habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter inom eller i nära anknytning till hälso- och sjukvården, dels för specifika ändamål till anordnare av habiliterings- och rehabiliteringsverksamhet.

Generellt bidrag

3 §  Bidrag som fördelas generellt enligt 2 § lämnas för tiden den 1 januari 1994--31 december 1997 med belopp som bestäms särskilt för varje statligt budgetår.

4 §  Socialstyrelsen skall fördela och betala ut bidraget till landstingen på grundval av antalet personer som är folkbokförda inom respektive landstingsområde den 31 december året före bidragsåret.

5 §  Bidraget skall betalas ut per kvartal i efterskott.

Bidrag för specifika ändamål

6 §  Bidrag som fördelas för specifika ändamål enligt 2 § lämnas för tiden den 1 januari 1994--31 december 1997 med belopp som bestäms särskilt för varje statligt budgetår. 7 § Bidrag för specifika ändamål lämnas för att bygga upp och utveckla långsiktig habiliterings- och rehabiliteringsverksamhet, i första hand sådan som tillgodoser behov inom flera landstingsområden. En viss del av bidraget skall användas för att bygga upp och utveckla stödet till personer som ingår i små och mindre kända handikappgrupper.

8 §  Socialstyrelsen beslutar om bidrag efter ansökan.

[S2]Beviljade bidrag betalas ut av Socialstyrelsen till den som driver verksamheten.

9 §  Socialstyrelsen får besluta att ett utbetalat bidrag eller en del av det skall betalas tillbaka om

  1. oriktiga eller ofullständiga uppgifter från sökanden har förorsakat att bidraget felaktigt beviljats eller beviljats med för högt belopp, eller
  2. bidraget eller en del av det inte använts för sitt ändamål.

10 §  På Socialstyrelsens eller Riksrevisionens begäran är den som beviljats bidrag skyldig att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning. Förordning (2003:269).

Gemensamma bestämmelser

11 §  Socialstyrelsen får för administration m. m. disponera det belopp som regeringen särskilt fastställer för detta ändamål.

12 §  Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

13 §  Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1993:1284) om tillfälligt statsbidrag till utvecklingsinsatser inom habilitering och rehabilitering

    Förarbeten
    Rskr. 1992/93:321, Prop. 1992/93:159, Bet. 1992/93:SoU19
    Ikraftträder
    1994-01-01

Förordning (2003:269) om ändring i förordningen (1993:1284) om tillfälligt statsbidrag till utvecklingsinsatser inom habilitering och rehabilitering

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2003-07-01