Upphävd författning

Förordning (1993:1492) om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993:1492
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid beräkning av tröskelvärden m. m. enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall en ecu motsvara 7,46812 svenska kronor.
De tröskelvärden, exklusive mervärdesskatt, som anges i ecu i 2--5 kap. lagen om offentlig upphandling skall motsvaras av följande avrundade belopp i svenska kronor.
ecu kronor 200 000 1 493 000 400 000 2 987 000 600 000 4 480 000 750 000 5 601 000 5 000 000 37 340 000
För de upphandlande enheter som omfattas av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling fastställs det värde som avses i 2 kap. 1 § andra meningen lagen om offentlig upphandling till 970 000 kr, exklusive mervärdesskatt.
De belopp som beräknas med hjälp av det värde som anges i första stycket får avrundas nedåt till närmaste tusental kronor.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1492) om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling

Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1994:1322

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 november 1994, då förordningen (1993:1492) om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för upphandlingar som påbörjats före den 1 november 1994.
    Omfattning
    upph.