Lag (1993:1503) om generellt anställningsstöd

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993:1503 i lydelse enligt SFS 1994:294
Ikraft
1994-01-01
Tidsbegränsad
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Arbetsgivare har enligt bestämmelserna i denna lag rätt till ett generellt anställningsstöd.

[S2]Lagen gäller inte följande arbetsgivare:

 1. riksdagen och dess myndigheter,
 2. myndigheterna under regeringen,
 3. kyrkomötet och dess myndigheter.

2 §  En arbetsgivare får för nyanställda personer göra ett avdrag enligt bestämmelserna i 4 § från de arbetsgivaravgifter som han för år 1994 skall betala enligt 2 kap. 1 § lagen (1981:691) om socialavgifter.

3 §  Med nyanställd person avses en arbetstagare som efter den 30 september 1993 börjat arbeta i en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning som omfattar minst sex månader och minst 17 timmar per vecka, om anställningen avser sysselsättning i Sverige.

[S2]Med nyanställd avses inte person

 1. 1) som arbetar i en verksamhet som påbörjats efter utgången av september 1993,
 2. 2) som under de senaste två månaderna före anställningen varit anställd hos arbetsgivaren eller hos annan arbetsgivare, om arbetsgivarna tillhör samma koncern eller om det annars finns intressegemenskap mellan arbetsgivarna,
 3. 3) som under september 1993 var anställd i verksamhet som efter nämnda månad övergått till arbetsgivaren.

4 §  Avdrag får för varje månad göras med ett belopp som motsvarar 15 procent av den del av avgiftsunderlaget för månaden enligt 2 kap.3--5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter som hänför sig till de nyanställda personerna.

[S2]Avdraget får inte överstiga 15 procent av hela avgiftsunderlaget enligt 2 kap.3--5 §§ lagen om socialavgifter för månaden minskat med motsvarande avgiftsunderlag för september 1993. Avgiftsunderlaget för sistnämnda månad får härvid minskas med ersättning för övertidsarbete som ingår i detta underlag (spärregel).

[S3]Som alternativ spärregel gäller att avdraget inte får överstiga 15 procent av årets genomsnittliga månatliga avgiftsunderlag enligt de förutnämnda lagrummen minskat med det genomsnittliga avgiftsunderlaget för utgiftsåret 1993.

[S4]Samma spärregel skall tillämpas för hela utgiftsåret 1994. Lag (1994:294).

5 §  Tillämpningen av denna lag sker inom ramen för förfarandet enligt lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.

6 §  Vid fördelningen av influtna arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 6 § lagen (1981:691) om socialavgifter skall avdrag som avses i denna lag minska det belopp som förs till staten enligt 4 kap. 2 § lagen om socialavgifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:1503) om generellt anställningsstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till utgången av år 1994. Lagen gäller dock även därefter i fråga om avdrag från arbetsgivaravgifter för år 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:102, Prop. 1993/94:66, Bet. 1993/94:AU5
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:294) om ändring i lagen (1993:1503) om generellt anställningsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1994 och gäller till utgången av år 1994. En arbetsgivare som med tillämpning av 4 § i dess nya lydelse skulle ha varit berättigad till ytterligare avdrag vid beslut om månadsavgift före ikraftträdandet skall efter framställning därom tillerkännas avdrag med motsvarande belopp för de berörda utgiftsmånaderna.
Förarbeten
Rskr. 1993/94:293
Omfattning
ändr. 4 § begr. giltighet
Ikraftträder
1994-06-01