Upphävd författning

Lag (1993:1520) om beräkning av beskattningsbar förvärvsinkomst vid taxering till statlig inkomstskatt och statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1995 och 1996 års taxeringar

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993:1520
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vad som sägs i 8 § första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt gäller inte vid 1995 och 1996 års taxeringar.

[S2]Skattskyldig som vid taxering till kommunal inkomstskatt är berättigad till särskilt kommunalt grundavdrag enligt 48 § 4 mom. kommunalskattelagen (1928:370) har rätt till särskilt statligt grundavdrag från den taxerade förvärvsinkomsten med belopp som motsvarar den del av det särskilda kommunala grundavdraget som överstiger kommunalt grundavdrag beräknat enligt 48 §2 och 3 mom. kommunalskattelagen.

2 §  I stället för vad som anges i lagen (1992:1485) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst vid 1994 och 1995 års taxeringar skall i fråga om fysiska personer vid 1995 års taxering det fasta skattebeloppet på 100 kronor tas ut endast om den beskattningsbara inkomsten överstiger ett belopp motsvarande det grundavdrag som medges vid taxering till kommunal inkomstskatt enligt 48 §2 och 3 mom. kommunalskattelagen (1928:370).

[S2]I stället för vad som anges i 10 § andra stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall i fråga om fysiska personer vid 1996 års taxering det fasta skattebeloppet på 100 kronor tas ut endast om den beskattningsbara inkomsten överstiger ett belopp motsvarande det grundavdrag som medges vid taxering till kommunal inkomstskatt enligt 48 §2 och 3 mom. kommunalskattelagen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:1520) om beräkning av beskattningsbar förvärvsinkomst vid taxering till statlig inkomstskatt och statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1995 och 1996 års taxeringar

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1993/94:104, Prop. 1993/94:90, Bet. 1993/94:SkU10
Ikraftträder
1994-01-01

Lag (1994:1902) om upphävande av lagen (1993:1250) om beräkning av beskattningsbar förvärvsinkomst vid taxering till statlig inkomstskatt och statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1995 och 1996 års taxeringar

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  upph.