Upphävd författning

Lag (1992:1485) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst vid 1994 och 1995 års taxeringar

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1992-12-21
Ändring införd
SFS 1992:1485 i lydelse enligt SFS 1993:1572
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I stället för vad som anges i 10 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt angående beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst skall vid 1994 års taxering statlig inkomstskatt för fysiska personer och dödsbon och vid 1995 års taxering för fysiska personer och såvitt gäller dödsbon till och med det tredje beskattningsåret efter det kalenderår dödsfallet inträffade statlig inkomstskatt beräknas enligt följande.
Skatt på förvärvsinkomst utgör 100 kronor samt 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger en skiktgräns som vid 1994 års taxering uppgår till 186 600 kronor multiplicerad med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober 1992 och prisläget i oktober 1991. Vid 1995 års taxering uppgår skiktgränsen till skiktgränsen vid 1994 års taxering multiplicerad med det jämförelsetal uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober 1993 och prisläget i oktober 1992. Skiktgränsen avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Lag (1993:1572).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1485) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst vid 1994 och 1995 års taxeringar

Lag (1993:1572) om ändring i lagen (1992:1485) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst vid 1994 och 1995 års taxeringar

Förarbeten
Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1994-01-01

Lag (1999:1276) om upphävande av lagen (1992:1485) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst vid 1994 och 1995 års taxeringar

Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om 1994 och 1995 års taxeringar.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
upph.