Inaktuell version

Förordning (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 1995:194
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning gäller för sådana samlingstält som avses i 2 kap. 12 § ordningslagen (1993:1617).

2 §  Besiktning enligt denna förordning utförs av ett organ som är ackrediterat av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

[S2]Besiktningsorganet skall kontrollera att tältet med tillhörande inredning och andra anordningar har utförts på ett sätt som stämmer överens med gällande föreskrifter och som i övrigt är tillfredsställande från säkerhetssynpunkt. Förordning (1995:194).

3 §  Om besiktningsorganet finner att tältet är så utfört som anges i 2 § andra stycket, skall organet utfärda bevis om detta (godkännande- bevis). Bevis som utfärdats av utländskt organ som angetts av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt 27 § förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll, skall gälla som godkännandebevis. Förordning (1995:194).

4 §  Giltighetstiden för ett godkännande får inte understiga tre år och inte överstiga sju år. Om inte särskilda skäl föranleder något annat skall godkännandet gälla för en tid av fem år räknat från sista dagen i den månad då besiktningen skedde.

[S2]Den tid som godkännandet gäller och det högsta antal personer som samtidigt får vistas i tältet skall anges i godkännandebeviset.

5 §  Om ett samlingstält inte har utförts på ett sätt som stämmer överens med gällande föreskrifter, får tältet godkännas för användning under viss kortare tid, om det kan användas utan fara för brand eller andra olycksfall.

6 §  Samlingstältet skall besiktigas på nytt före utgången av giltighetstiden för godkännandet, dock tidigast tre månader dessförinnan.

[S2]Bestämmelserna i 2--5 §§ gäller också i fråga om besiktning enligt första stycket.

7 §  Om polismyndigheten enligt 2 kap. 12 § fjärde stycket ordningslagen (1993:000) förbjuder att ett tält används, skall myndigheten infordra godkännandebeviset.

[S2]Ett beslut om användningsförbud gäller genast.

8 §  Närmare föreskrifter om besiktning av samlingstält meddelas av Statens räddningsverk efter samråd med Rikspolisstyrelsen och Boverket.

Ändringar

Förordning (1993:1633) om besiktning av samlingstält

  Ikraftträder
  1994-04-01

Förordning (1995:194) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (2008:1024) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:376) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Omfattning
ändr. 2, 3, 7 §§
CELEX-nr
32008R0765
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2011:808) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32008R0765
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2014:1145) om ändring i förordningen (1993:1633) om besiktning av samlingstält

Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
2015-01-01