Upphävd författning

Förordning (1993:1065) om teknisk kontroll

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1993-09-21
Ändring införd
SFS 1993:1065 i lydelse enligt SFS 2000:1196
Ikraft
1994-01-01
Upphäver
Förordning (1989:526) om kontroll genom teknisk provning och om mätning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Samrådsskyldighet

1 §  Myndigheter som får föreskriva att produkter, anläggningar eller motsvarande skall ha eller sakna vissa egenskaper (föreskrivande myndigheter) skall samråda med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll innan de meddelar föreskrifter om bedömning av överensstämmelse som omfattas av lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Förordning (1995:189).

Organ som skall anmälas till EU

2 §  Organ som avses i 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll skall ha den kompetens som behövs för den uppgift anmälan avser och i övrigt vara lämpliga för uppgiften. Förordning (1997:1239).

3 §  Om det inte finns skäl för annat med hänsyn till den rättsakt som anmälan avser, skall till grund för den bedömning som avses i 4 § andra stycket lagen (1992:1119) om teknisk kontroll ligga tillämplig standard i SS EN 45 000-serien samt de ytterligare krav som kan gälla för den uppgift som anmälan avser. Förordning (1997:1239).

4 §  En ansökan om att utses till organ som skall anmälas enligt 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll skall ges in till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Den skall innehålla uppgift om

 1. den rättsakt som anmälan skall avse samt i förekommande fall den svenska författning varigenom rättsaktens bestämmelser om bedömning av överensstämmelse införts i svensk rätt,
 2. den uppgift i samband med sådan bedömning av överensstäm- melse som anmälan skall avse, och
 3. de produktgrupper eller andra preciseringar som anmälan skall innehålla. Förordning (1997:1239).

5 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall, efter samråd med berörda sektorsmyndigheter, utse de organ som skall anmälas enligt 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Styrelsen skall underrätta berörda departement och myndigheter om beslut rörande organ som skall anmälas enligt 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

[S2]Om en statlig myndighet begär att få bli organ som skall anmälas enligt 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll för en uppgift, för vilken även andra organ än myndigheter får anmälas, skall ansökan efter beredning överlämnas till regeringen för beslut. Ansökan skall därvid utöver vad som anges i 4 § innehålla uppgift om

 1. vilka särskilda skäl som föreligger för att bedriva verksamheten i myndighetsform,
 2. hur myndigheten har beaktat och löst frågorna om intressekonflikter och konkurrenssnedvridningar som kan uppstå till följd av myndighetens övriga verksamhet. Förordning (1997:1239).

6 §  Om Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll efter samråd med berörda sektorsmyndigheter finner att en anmälan bör återkallas enligt 4 § tredje stycket lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, skall styrelsen omedelbart anmäla detta till regeringen. Förordning (1995:189).

7 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela ytterligare föreskrifter om organ som skall anmälas enligt 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

[S2]En föreskrivande myndighet får meddela de särskilda föreskrifter om organ som skall anmälas enligt 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll som behövs inom myndighetens verksamhetsområde. Därvid skall myndigheten samråda med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt 1 §. Förordning (1997:1239).

8 § har upphävts genom förordning (1997:1239).
9 § har upphävts genom förordning (1997:1239).
10 § har upphävts genom förordning (1997:1239).
11 § har upphävts genom förordning (1997:1239).
12 § har upphävts genom förordning (1997:1239).
13 § har upphävts genom förordning (1997:1239).
14 § har upphävts genom förordning (1997:1239).
Riksmätplatser
15 § har upphävts genom förordning (2000:1196).

16 §  En riksmätplats skall upprätthålla en hög standard med normaler av tillräcklig omfattning och relevans. Spårbarhet för mätnormaler skall säkerställas och utvecklas genom internationella jämförelser samt forsknings- och utvecklingsinsatser. Förordning (2000:1196).

17 §  En riksmätplats får inte bedriva sådan verksamhet som medför att dess oberoende ställning kan ifrågasättas.

18 § har upphävts genom förordning (2000:1196).
19 § har upphävts genom förordning (2000:1196).

Ackreditering

20 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela närmare föreskrifter om ackreditering enligt 14 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

[S2]En föreskrivande myndighet, som för bedömning av överensstämmelse eller annan teknisk kontroll föreskriver om krav på ackreditering för viss verksamhet, får meddela de särskilda föreskrifter om ackreditering som behövs för verksamheten. Därvid skall myndigheten samråda med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt 1 §. Förordning (1995:189).

 • SNFS 1996:5: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för motorfordon

20 a §  En statlig föreskrivande myndighet eller en statlig myndighet som har ansvar för marknadskontroll eller annan tillsyn får inte utan tillstånd av regeringen ansöka om ackreditering för verksamhet som myndigheten avser att driva på uppdragsbasis. Ansökan om sådant tillstånd skall innehålla uppgift om

 1. vilka särskilda skäl som föreligger för att bedriva verksamheten i myndighetsform,
 2. hur myndigheten har beaktat och löst frågorna om intressekonflikter och konkurrenssnedvridningar som kan uppstå till följd av myndighetens övriga verksamhet. Förordning (1997:711)

Tillsyn

21 §  Den tillsyn som Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll utövar över organ som skall anmälas enligt 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll skall ske med iakttagande av de krav som gäller för sådan tillsyn enligt bestämmelser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förordning (1997:1239).

22 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall årligen utöva teknisk tillsyn över riksmätplatser. Tillsynen skall ha sådan inriktning och omfattning att styrelsen kan bestyrka att en riksmätplats uppfyller internationella krav på mätningsorgan. Förordning (2000:1196).

23 §  Den tillsyn som Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll utövar över ackrediterade organ skall ske med beaktande av internationella krav. Förordning (1995:189).

[S2]Avgifter

24 § har upphävts genom förordning (1997:1239).

25 §  En riksmätplats som är myndighet får ta ut avgift för utförda mätningar enligt föreskrifter som mätplatsen meddelar efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (2000:1196).

26 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om de avgifter för ackreditering, bedömning och tillsyn som avses i 20 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Förordning (1998:470).

27 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall ange de utländska ackrediterade provningslaboratorier och de organ vars provningsresultat och bevis om överensstämmelse myndigheter och andra organ i Sverige är skyldiga att utan förnyad undersökning godta enligt 26 och 27 §§ lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Förordning (1995:189).

28 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll svarar för anmälningar till den kommitté (Permanenta kommittén), som inrättats enligt artikel 8 i den inom Europeiska frihandelssammanslutningen gällande konventionen om ömsesidigt godtagande av provningsresultat och bevis om överensstämmelse, vilken undertecknades i Tammerfors den 15 juni 1988, av laboratorier som ackrediteras i Sverige. Därvid skall provningarnas omfattning och de tillämpliga provningsmetoder för vilka ackrediteringarna gäller anges. Styrelsen skall dessutom informera Permanenta kommittén om varje tillfälligt upphörande eller återkallelse av en ackreditering. Förordning (1995:189).

29 §  Myndigheter och andra organ, som överväger att inte godta ett visst provningsresultat eller ett bevis om överensstämmelse enligt 28 § andra stycket lagen (1992:1119) om teknisk kontroll eller att besluta om återkallelse eller förbud mot marknadsföring av en vara enligt 29 § samma lag, skall i god tid innan beslut fattas samråda med Kommerskollegium. En underrättelse om ett sådant beslut skall snarast möjligt lämnas till Kommerskollegium.

30 §  Kommerskollegium skall, sedan kollegiet fått meddelande om beslut enligt 29 §, anmäla beslutet till Permanenta kommittén.

Ändringar

Förordning (1993:1065) om teknisk kontroll

  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Förordning (1994:275) om ändring i förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll

  Omfattning
  ändr. 7, 20 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:189) om ändring i förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 18-28 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:999) om ändring i förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1995-08-01

Förordning (1997:711) om ändring i förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll

  Omfattning
  ändr. 5 §; ny 20 a §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Förordning (1997:1239) om ändring i förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll

  Omfattning
  upph. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , 24 §§, rubr. närmast före 8 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 7, 21, 22, rubr. närmast före 2 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:470) om ändring i förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll

Omfattning
ändr. 25, 26 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (2000:1196) om ändring i förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll

Omfattning
upph. 15, 18, 19 §§; ändr. 16, 22, 25 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Ändring, SFS 2005:894

Omfattning
upph.