Förordning (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993:1634 i lydelse enligt SFS 2022:1153
Ikraft
1994-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

1 §  Denna förordning gäller för sådana tivolianordningar som avses i 2 kap. 13 § ordningslagen (1993:1617).

2 §  Besiktning enligt denna förordning utförs av ett besiktningsorgan som har ackrediterats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller av ett besiktningsorgan i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som uppfyller motsvarande krav. Förordning (2022:1153).

3 §  En tivolianordning ska besiktigas innan den första gången tas i bruk i Sverige och därefter vid regelbundet återkommande tillfällen. Om anordningen har ändrats i något avseende som har betydelse för säkerheten, ska den besiktigas på nytt.

[S2]När en fast tivolianordning, för vilken bygglov krävs, ska besiktigas innan den första gången tas i bruk i Sverige, ska besiktningsorganet, om det inte är obehövligt, samråda med den kommunala nämnd som handlagt ärendet om bygglov. Förordning (2010:377).

4 §  Besiktningsorganet ska kontrollera att tivolianordningen har utförts på ett sätt som stämmer överens med gällande föreskrifter och som i övrigt är tillfredsställande från säkerhetssynpunkt. Förordning (2010:377).

5 §  Om besiktningsorganet finner att tivolianordningen är så utförd som anges i 4 §, ska organet utfärda bevis om detta (godkännandebevis). Förordning (2010:377).

6 §  Ett godkännande gäller ett år, räknat från sista dagen i den månad då besiktningen skedde. Om särskilda skäl föranleder det kan kortare giltighetstid bestämmas.

[S2]Den tid som godkännandet gäller och det högsta antal personer som samtidigt får använda tivolianordningen ska anges i godkännandebeviset. Förordning (2010:377).

7 §  Om en tivolianordning inte har utförts på ett sätt som stämmer överens med gällande föreskrifter får anordningen godkännas för användning under viss kortare tid, om det är uppenbart att den kan användas utan fara för olycksfall. Förordning (2010:377).

8 §  Tivolianordningen ska besiktigas på nytt före utgången av giltighetstiden för godkännandet, dock tidigast tre månader dessförinnan.

[S2]Bestämmelserna i 27 §§ gäller också i fråga om besiktning enligt första stycket. Förordning (2010:377).

9 §  Om en tivolianordning på grund av skada eller av någon annan orsak inte erbjuder betryggande säkerhet mot olycksfall, ska Polismyndigheten förbjuda att anordningen används så länge felet består.

[S2]Om Polismyndigheten förbjuder att en tivolianordning används, ska godkännandebeviset lämnas in till myndigheten.

[S3]Ett beslut om användningsförbud gäller genast. Förordning (2014:1146).

10 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:959).

11 §  Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om provning, besiktning och förbud att använda en tivolianordning efter samråd med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC), Elsäkerhetsverket, Boverket och Arbetsmiljöverket. Förordning (2014:1146).

Ändringar

Förordning (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

  Ikraftträder
  1994-04-01

Förordning (1995:195) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

  Omfattning
  ändr. 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1998:1040) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2000:1020) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2010:377) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 §§
CELEX-nr
32008R0765
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2011:807) om ändring av besiktning av tivolianordningar

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32008R0765
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2014:1146) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Omfattning
ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:959) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2022:1153) om ändring i förordningen (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2022-07-25