Förordning (1993:1637) om tillämpning av artikel 8 i bilaga 1 till lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993:1637
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att artikel 8 i bilaga 1 till lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) (EES-lagen) skall, om inte annat anges i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), tillämpas i fråga om varor som är:
  1. hänförliga till 25--97 kap.tulltaxelagen (1987:1068), dock med undantag för varor som är upptagna i protokoll 2 i bilaga 1 till EES-lagen,
  2. upptagna i protokoll 3 till EES-avtalet, och som är upptagna i bilaga till denna förordning.
Bestämmelserna i protokoll 3 såvitt avser de speciella arrangemang som anges i protokollet skall dock tills vidare endast tillämpas i fråga om tullförmåner enligt vad som föreskrivs i förordningen (1993:1648) om frihandel i varuutbytet enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet).

Ändringar

Förordning (1993:1637) om tillämpning av artikel 8 i bilaga 1 till lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)

    Ikraftträder
    1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

    Omfattning
    ikrafttr.