Upphävd författning

Förordning (1993:1648) om frihandel i varuutbytet enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993:1648
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilaga 4 inte med här.

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller tullförmåner vid handeln med varor som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet).

Tullfrihet

2 §  Tullfrihet gäller för

 1. varor som är hänförliga till 25--97 kap.tulltaxelagen (1987:1068), dock med undantag för varor som är upptagna i bilaga 1,
 2. bearbetade jordbruksvaror som är upptagna i bilaga 2, och
 3. fisk och andra marina produkter som är upptagna i bilaga 3.

3 §  Tullfrihet gäller enligt denna förordning för varor som vid införsel till Sverige har sitt ursprung i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). En vara anses ha detta ursprung om den uppfyller kraven i bilaga 4 (ursprungsvara).

Ursprungsintyg m. m.

4 §  En varas ursprung skall vid införsel till Sverige styrkas med ett intyg (varucertifikat EUR.1) som är utfärdat i exportlandet och upprättat enligt vad som anges i bilaga 4.

[S2]Varans ursprung får även styrkas med en fakturadeklaration som är upprättad enligt vad som anges i artiklarna 16, 21 och 22 i bilaga 4. Ursprungsvarornas värde får, när det gäller fakturadeklaration som är upprättad av vilken exportör som helst enligt vad som anges i artikel 21.1b, inte överstiga 45 000 kronor eller, om varorna är fakturerade i något annat EES-lands valuta, det belopp som har anmälts av landet i fråga. Denna värdegräns gäller inte för fakturadeklaration upprättad av en godkänd exportör enligt artiklarna 21.1a och 22.

[S3]Ursprungsintyg (varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration) behöver inte ges in för varor som utan handelssyfte förs in från en enskild person och är adresserade till en enskild person, om varornas sammanlagda värde inte överstiger 3 700 kronor eller om de ingår i en resandes personliga bagage och deras sammanlagda värde inte överstiger 9 000 kronor.

5 §  En svensk tullmyndighet får efter ansökan av exportören utfärda varucertifikat EUR.1 för en vara som skall exporteras till ett annat EES-land. Varucertifikatet skall vara upprättat enligt vad som anges i bilaga 4.

[S2]Intyg om en varas ursprung får även upprättas av exportören enligt vad som anges i artiklarna 21 och 22 i bilaga 4 (fakturadeklaration). Tullmyndigheten kan tillämpa en förenklad procedur enligt vad som anges i artikel 22 i bilaga 4.

[S3]En tullmyndighet får, på villkor som anges i artikel 21.5 i bilaga 4, medge att en fakturadeklaration inte behöver vara underskriven.

[S4]När en fakturadeklaration är upprättad av vilken exportör som helst enligt 21.1b i bilaga 4, får ursprungsvarornas värde

 • inte överstiga det belopp som anmälts av landet i fråga, om varorna fakturerats i ett EES-lands valuta, eller
 • inte överstiga det belopp som anmälts av importlandet, om varorna fakturerats i ett annat lands valuta. Denna värdegräns gäller inte för fakturadeklaration upprättad av en godkänd exportör enligt artiklarna 21.1 a och 22.

6 §  En svensk tullmyndighet får på förfrågan lämna ett skriftligt besked om ursprungsintyg kan utfärdas för en vara. Ett sådant besked är dock inte bindande.

7 §  Vid kontroll av uppgifter som lämnas i en ansökan om varucertifi- kat EUR.1 eller i en fakturadeklaration skall 63, 69, 71, 75--79 och 97 §§tullagen (1987:1065) tillämpas.

8 §  Generaltullstyrelsen får skaffa kompletterande uppgifter om en vara från utländska tullmyndigheter.

Tullrestitution

9 §  En vara får inte ges tullrestitution eller likvärdiga förmåner,

 • om den är av det slag som omfattas av EES-avtalet,
 • om den har sitt ursprung i ett annat land än ett EES-land enligt avtalet, och
 • om den har använts som material vid tillverkning av en produkt för vilken ett ursprungsintyg utfärdats eller upprättats för införsel i ett EES-land.

[S2]Med tullrestitution eller likvärdiga förmåner avses i denna förordning sådan återbetalning av tull eller befrielse från tull som kan medges endast på grund av utförsel.

Förfarande

10 §  Anspråk på tullfrihet enligt denna förordning för en vara som anmäls till förtullning skall framställas senast när en tulldeklaration skall ges in för varan eller, om det inte föreligger någon deklarationsplikt, när varan anmäls till förtullning.

[S2]Ursprungsintyg skall ges in senast 15 dagar från den dag då varan anmäldes till förtullning. Vid elektroniskt uppgiftslämnande enligt 11 a § tullagen (1987:1065) får tullmyndigheten medge att den tull- skyldige endast behöver ge in intyget på begäran av myndigheten. Om det finns ett sådant medgivande, skall intyget innehas av den tullskyldige senast när intyget annars skulle ha getts in.

[S3]Om Posten Aktiebolag är tullskyldigt för en vara som har kommit in med post, får dock anspråk på tullfrihet framställas och ursprungs- intyg ges in senast 30 dagar efter den dag då tulltaxerings- beslutet meddelades. Förordning (1994:1152).

11 §  Om anspråk framställs eller intyg ges in senare än vad som anges i 10 §, får återbetalning av eller befrielse från tull medges endast till den del av tullbeloppet som överstiger 300 kronor. Detsamma gäller om tullskyldig som enligt 10 § andra stycket skall ge in intyg endast på begäran av tullmyndighet inte innehade intyget när detta annars skulle ha getts in enligt 10 § andra stycket.

[S2]En tullmyndighet kan i det enskilda fallet medge undantag från föreskrifterna i första stycket om det finns särskilda skäl.

Överklagande

12 §  Beslut som någon annan tullmyndighet än Generaltullstyrelsen meddelar enligt denna förordning eller föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får överklagas hos Generaltullstyrelsen. Generaltullstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten.

Verkställighetsföreskrifter

13 §  Generaltullstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Bilaga 1

Förteckning över varor som avses i 2 § 1 förordningen om frihandel i varuutbytet enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsom- rådet (EES-avtalet)
Tulltaxenr Varuslag HS nr
29.05 ur C.Mannitol och D-glucitol (sorbitol)
35.01Kaseinater, andra kaseinderivat; kaseinlim
B.
35.02Äggalbumin tjänligt till människoföda
A.
35.05 ur A. och ur B.Dextrin och annan modifierad stärkelse
38.09 A.Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t. ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: Produkter på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter
38.23 ur IJ.Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 29.05 ur C.

Bilaga 2

Förteckning över varor som avses i 2 § 2 förordningen om frihandel i varuutbytet enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbets- området (EES-avtalet)
TulltaxenrVaruslag
15.16 urHydrerad ricinolja, s.k. opalvax
A.
15.18 urLinoxyn
A.
15.19 ur B.2.Tekniska fettalkoholer med undantag av produkter med karaktär av konstgjorda vaxer, andra än till djurfoder
18.04Kakaosmör (fett eller olja)
18.05Kokaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel
21.03 A., ur B. och ur C.Senapspulver; beredd senap innehållande mindre än 5 viktprocent tillsatt socker; flytande mango-chutney
22.08 ur B.1. och ur B.2.Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker med en alkoholhalt överstigande 2,25 volymprocent: Samtliga varuslag utom gin, genever, vodka, akvavit och likörer innehållande mer än 5 viktprocent tillsatt socker

Bilaga 3

Förteckning över fisk och andra marina produkter som avses i 2 § 3 förordningen om frihandel i varuutbytet enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)
TulltaxenrVaruslag
15.16 ur A., ur B.1.b och ur B.2Animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor erhållna uteslutande från fisk eller havsdäggdjur
16.04 A.2.b,Fisk, beredd eller konserverad; kaviar: samtliga tull-
B.2, och Cbelagda varuslag
16.05 C.Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade: samtliga tullbelagda varuslag
Bilaga 4 inte med här.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1648) om frihandel i varuutbytet enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.
 2. En varas ursprung får till och med den 31 december 1995 styrkas med följande dokument som nämns i artikel 13 i bilaga 1 till frihandelsförordningen (1987:1185):
  • Varucertifikat EUR.1 inbegripet LT-certifikat, bestyrkta i förväg med stämpel tillhörande vederbörande tullanstalt i exportlandet eller av en godkänd exportör med en särskild stämpel som godkänts av tullmyndigheten i exportlandet.
  • Fakturor med hänvisning till LT-certifikat.
 3. En varas ursprung får till och med den 30 juni 1994 styrkas med följande dokument som nämns i artikel 8 i bilaga 1 till frihandelsförordningen (1987:1185):
 4. En tullmyndighet skall godta de dokument som anges i punkterna 2 och 3. Begäran om kontroll i efterhand av sådana dokument skall godtas av tullmyndigheten under en tvåårsperiod efter utfärdandet eller upprättandet av berörda dokument. Sådan kontroll skall utföras på sätt som sägs i avdelning VI i bilaga 4 till denna förordning.
Förarbeten
Rskr. 1992/93:18, Prop. 1991/92:170, Bet. 1992/93:EU1
Ikraftträder
1994-01-01

Förordning (1994:1152) om ändring i förordningen (1993:1648) om frihandel i varuutbytet enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1994 men skall tillämpas från och med den 1 mars 1994.
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1994-07-15

Ändring, SFS 1994:1607

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  3. Tillstånd varigenom någon har blivit "godkänd exportör" inom ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande, dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning till en författning som upphävts genom denna förordning skall hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska tullförfattningar.
  Omfattning
  iupph.