Upphävd författning

Förordning (1993:166) om särskilt ombyggnadsbidrag i fråga om bostäder för äldre m.fl.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1993-03-25
Ändring införd
SFS 1993:166 i lydelse enligt SFS 2001:951
Ikraft
1993-05-03
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt denna förordning lämnas statsbidrag för ombyggnad som syftar till att öka boendekvaliteten hos och tillgången på sådana särskilda boendeformer för äldre och för personer med fysiska och psykiska funktionshinder som avses i 5 kap.5 och 7 §§socialtjänstlagen (2001:453). Förordning (2001:951).

2 §  Bidrag lämnas för ombyggnadsprojekt som beviljas stöd enligt förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention. Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel inom en ram om 420 000 000 kronor. Förordning (1994:1996).

3 §  För bidrag krävs att

[S2]ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen senast den 31 mars 1997,

[S3]ansökan om stöd enligt förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention har kommit in till bidragsmyndigheten senast den 31 december 1995 samt att

[S4]ombyggnadsarbetena påbörjas före utgången av september 1995 och slutförs före utgången av år 1996. Förordning (1996:1375).

4 §  Bidrag lämnas, om inte annat följer av andra stycket, med ett belopp som motsvarar 20 procent av det bidragsunderlag som fastställs för stöd enligt förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention eller, om projektet avser även andra bostäder, den del av bidragsunderlaget som hänför sig till sådana bostäder som anges i 1 §.

[S2]Om projektet beviljas stöd enligt förordningen (1994:1994) om extra statligt stöd för förbättring av bostäder, lämnas bidrag med ett belopp som motsvarar fem procent av det i första stycket nämnda bidragsunderlaget. Förordning (1994:1996).

5 §  Bidrag betalas ut sedan ombyggnaden slutförts. Bidraget betalas dock bara ut om projektet när det är färdigt uppfyller de förutsättningar som låg till grund för beslutet om stöd enligt förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention.

[S2]Ansökan om utbetalning av bidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30 juni 1997. Förordning (1996:1375).

6 §  Frågor om bidrag handläggs av Boverket och länsstyrelserna.

[S2]Boverket har tillsyn över bidragsverksamheten och får meddela närmare föreskrifter om förfarandet i bidragsärenden. Boverket skall vid behov fördela hela eller delar av den i 2 § angivna ramen på län.

[S3]Länsstyrelsen prövar ärenden om bidrag. Boverket sköter utbetalningarna. Förordning (1994:1996).

7 §  Länsstyrelsen skall besluta om återkrav av utbetalat bidrag helt eller delvis, om den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Förordning (1993:1121).

8 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Boverket. Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1998:1165).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:166) om särskilt ombyggnadsbidrag i fråga om bostäder för äldre m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:206, Bet. 1992/93:BoU10
  Ikraftträder
  1993-05-03

Förordning (1993:1121) om ändring i förordningen (1993:166) om särskilt ombyggnadsbidrag för äldrebostäder

  Omfattning
  ändr. 6, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1993:1595) om ändring i förordningen (1993:166) om särskilt ombyggnadsbidrag för äldrebostäder

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:102, Bet. 1993/94:AU5
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-01-15

Förordning (1994:102) om ändring i förordningen (1993:166) om särskilt ombyggnadsbidrag för äldrebostäder

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:148, Bet. 1993/94:AU21
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-04-15

Förordning (1994:1996) om ändring i förordningen (1993:166) om särskilt ombyggnadsbidrag för äldrebostäder

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.
  2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om ombyggnader som påbörjats före utgången av år 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 6; omtryck
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1996:1375) om ändring i förordningen (1993:166) om särskilt ombyggnadsbidrag i fråga om bostäder för äldre m.fl.

  Omfattning
  ändr. 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:1165) om ändring i förordningen (1993:166) om särskilt ombyggnadsbidrag i fråga om bostäder för äldre m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2001:951) om ändring i förordningen (1993:166) om särskilt ombyggnadsbidrag i fråga om bostäder för äldre m.fl.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2010:1170) om upphävande av förordningen (1993:166) om särskilt ombyggnadsbidrag i fråga om bostäder för äldre m.fl.

Omfattning
upph.