Upphävd författning

Förordning (1993:1663) om läkarvårdsersättning

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-12-22
Ändring införd
SFS 1993:1663
Ikraft
1994-01-01
Upphäver
Läkarvårdstaxa (1974:699)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller läkarvård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Termer och begrepp som används i lagen har samma betydelse i förordningen.

2 §  För tiden fram till den 1 juli 1994 skall följande bestämmelser i läkarvårdstaxan (1974:699) tillämpas vid bestämmandet av läkarvårds- ersättning: 7 § utom andra stycket, 8 §, 9 §, 10 §, 11 § utom fjärde stycket, 12 § femte stycket, 13 §, 14 §, 15 §, 24 § samt övergångs- bestämmelserna till dessa bestämmelser.

3 §  Bestämmelser om patientavgiftens storlek m. m. finns i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning.

4 §  Försäkringskassan skall för landstingets räkning betala ut skillnaden mellan å ena sidan det arvode som följer av bestämmelserna i 2 § och å andra sidan den patientavgift som läkaren fått ta ut. Ersättning betalas till en läkare och vikarie i dennes verksamhet för högst 3 000 besök som avses i 7 § första stycket grupperna 2--7 och tredje stycket läkarvårdstaxan (1974:699) under ett kalenderhalvår.

[S2]Arvodet betalas dock helt genom läkarvårdsersättning

 1. för provtagning i syfte att utröna om en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (1988:1472) föreligger och för undersökning i samband med provtagningen,
 2. om patienten enligt 24 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning är befriad från att erlägga patientavgift,
 3. för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller angående abort,
 4. för sådana kliniska laboratorieundersökningar som anges i förteckning enligt 9 § andra stycket läkarvårdstaxan (1974:699) och för undersökning av prover enligt samma bestämmelse,
 5. för läkarens resekostnadsersättning,
 6. för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

5 §  För laboratorieundersökning som utförs av Smittskyddsinstitutet lämnas ersättning från landstinget om undersökningen utförs efter remiss från

 1. en läkare som har ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,
 2. en läkare inom företagshälsovård, som uppfyller villkoren i 3 § 1--7 den upphävda förordningen (1985:326) om bidrag till företagshälsovård, eller
 3. en läkare som är anställd av studerandehälsovårdsorganisation.

[S2]Ersättning lämnas med högst det belopp som finns angivet för sådan undersökning i den för institutet gällande taxan.

6 §  En läkare som har läkarvårdsersättning är skyldig att i fråga om all sådan vård visa läkarvårdsräkning för försäkringskassan och redovisa arbetstid, uppgift om patientens bosättningsort och andra uppgifter som Riksförsäkringsverket föreskriver. Sådan läkarvård eller rådgivning som avses i 7 § åttonde stycket läkarvårdstaxan (1974:699) skall dock, utan uppgifter om patientens identitet, redovisas särskilt till försäkringskassan enligt föreskrifter som Riksförsäkringsverket meddelar. Läkarvårdsräkning uppsätts enligt formulär som Riksförsäkringsverket fastställer.

[S2]Patienten skall i den utsträckning Riksförsäkringsverket föreskriver få del av och intyga riktigheten av de uppgifter som avses i första stycket.

[S3]Läkarvårdsersättning kan innehållas i avvaktan på att sådana uppgifter lämnas som avses i första stycket.

7 §  Den som ger vård mot läkarvårdsersättning skall lämna kvitto på betalda patientavgifter och anteckna dessa på formulär för tillämpning av bestämmelserna om kostnadsbefrielse för läkemedelskostnader och patientavgifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1663) om läkarvårdsersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994 då läkarvårdstaxan (1974:699) skall upphöra att gälla. Bestämmelserna i 7 § utom andra stycket, 8--10 §§, 11 § utom fjärde stycket, 12 § femte stycket, 13--15 §§ och 24 § samt övergångsbestämmelserna till dessa bestämmelser i den upphävda taxan skall dock fortfarande tillämpas vid bestämmandet av läkarvårdsersättning för tiden fram till den 1 juli 1994.
 2. För läkarvård som givits före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser fortfarande.
 3. Beslut av Riksförsäkringsverket enligt 7 § andra stycket läkarvårdstaxan (1974:699) om arvodesberäkning för läkare som saknar specialistkompetens gäller fortfarande.
Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1994:1121

  Omfattning
  upph.