Upphävd författning

Förordning (1985:326) om bidrag till företagshälsovård

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1985-05-30
Ändring införd
SFS 1985:326
Ikraft
1985-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Bidrag till anordnare av företagshälsovård lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning. Bidrag lämnas i form av

 1. grundbidrag, som är ett allmänt stöd,
 2. småföretagstillägg, som är ett stöd för de relativt sett högre kostnader som en anordnare har för mindre företag,
 3. nyanslutningstillägg, som är ett stöd för de initialkostnader som uppstår vid nyanslutning.

2 §  Med arbetsgivare jämställs vid tillämpningen av denna förordning den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan någon anställd samt andra som för gemensam räkning driver sådan verksamhet. Sådana personer skall vid bestämmande av bidrag enligt denna förordning jämställas med anställda.

Villkor för bidrag m.m.

3 §  Bidrag lämnas för företagshälsovård som

 1. är en rådgivande expertfunktion för arbetsgivare och arbetstagare,
 2. arbetar förebyggande med arbetsmiljön och som medverkar i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället,
 3. aktivt medverkar i det lokala arbetsmiljöarbetet,
 4. samverkar med berörda samhällsorgan,
 5. drivs med för ändamålet utbildad personal,
 6. styrs av ett organ med representation av arbetsmarknadens parter, såvida företagshälsovården inte ingår i arbetsgivarens organisation (inbyggd företagshälsovård),
 7. har en väl definierad ledningsfunktion för den operativa verksamheten och
 8. årligen upprättar dels en plan för den allmänna inriktningen av verksamheten under det följande bidragsåret, dels en berättelse om verksamheten under det senaste bidragsåret. Planen och berättelsen skall ges in till yrkesinspektionen. Förordning (1991:1260).

4 §  Bidrag lämnas under förutsättning att villkoren för anslutning till företagshälsovården är utformade så att varje ansluten arbetsgivare betalar lika stor årsavgift för varje sådan anställd som avses i 10 §. Avgiften kan dock vara differentierad mellan olika arbetsgivare. Årsavgiften skall avse den företagshälsovård som bedrivs enligt 3 §.

5 §  Bidrag enligt denna förordning avser även sådan läkarvård eller annan sjukvårdande behandling som, för att uppfylla villkoren i 3 §, undantagsvis behöver utföras av företagshälsovården. Bidraget skall också avse utfärdande av de intyg som den allmänna försäkringskassan behöver för tillämpningen av lagen (1962:381) om allmän försäkring och lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Vård och andra här avsedda åtgärder som utförs av företagshälsovården skall inte ersättas enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Förordning (1991:1260).

6 §  Bidrag lämnas under förutsättning att patientavgift inte tas ut för verksamhet som bedrivs enligt denna förordning. Förordning (1991:1260).

7 §  Frågor om rätt till bidrag enligt denna förordning prövas av yrkesinspektionen i det yrkesinspektionsdistrikt inom vars verksamhetsområde anordnaren bedriver sin verksamhet.

[S2]Ett beslut om rätt till bidrag skall tidsbegränsas till högst tre år. Yrkesinspektionen får ompröva beslutet. Förordning (1991:1260).

8 §  En anordnare av företagshälsovård är skyldig att på begäran av yrkesinspektionen lämna de uppgifter som krävs som underlag för prövningen.

9 §  Yrkesinspektionens godkännande får lämnas för företagshälsovård som inte helt uppfyller bidragsvillkoren om yrkesinspektionen bedömer att verksamheten i sådant avseende kommer att kompletteras utan oskäligt dröjsmål.

Beräkning av bidraget

10 §  Bidrag beräknas på det genomsnittliga antalet anställda som har sådan inkomst av tjänst för vilken arbetsgivare är skyldig att göra avdrag för preliminär skatt enligt 39 § uppbördslagen (1953:272) och vilkas veckoarbetstid uppgår till i genomsnitt minst 15 timmar per vecka. Genomsnittsantalet beräknas på det antal anställda som omfattas av företagshälsovården den 1 april, den 1 augusti och den 1 december bidragsåret.

11 §  Ett grundbidrag betalas för varje anställd med ett av regeringen årligen fastställt belopp.

12 §  Ett småföretagstillägg som utgår med samma belopp som grundbidraget betalas för varje anställd upp till högst 20 anställda hos varje ansluten arbetsgivare. För arbetsgivare som tillhör samma koncern och som är anslutna till samma företagshälsovårdsenhet betalas småföretagstillägget för upp till högst 20 anställda inom koncernen. Förordning (1991:1260).

13 §  Nyanslutningstillägg betalas för de två första åren en arbetsgivare ansluter sina anställda till företagshälsovård och utgår med två grundbidrag per anställd för respektive år. Förordning (1991:1260).

14 § har upphävts genom förordning (1991:1260).

Ansökan om och utbetalning av bidrag m.m.

15 §  Ansökan om utbetalning av bidrag ges in till allmän försäkringskassa inom det verksamhetsområde där anordnaren bedriver sin verksamhet, senast den 31 mars året efter bidragsåret.

[S2]Ett beslut om utbetalning av bidrag fattas av allmän försäkringskassa. Bidrag betalas ut av allmän försäkringskassa till anordnare vars verksamhet enligt beslut av yrkesinspektionen uppfyller villkoren för rätt till bidrag. Bidraget betalas ut i efterskott för kalenderår.

[S3]Förskott, grundat på verksamheten året före bidragsåret, lämnas med en fjärdedel i vardera april, juli och oktober under bidragsåret samt under januari året efter bidragsåret. Slutbetalning sker tidigast i april året efter bidragsåret.

[S4]Förskott för nyetablerad företagshälsovård får beräknas med utgångspunkt från de uppgifter om verksamheten som legat till grund för yrkesinspektionens prövning. Förordning (1991:1260).

16 §  En anordnare av företagshälsovård är skyldig att på begäran av allmän försäkringskassa lämna de uppgifter som utgjort underlag för ansökan om utbetalning av bidrag.

17 §  Om en anordnare av företagshälsovård har uppburit bidrag som han inte har varit berättigad till, skall han betala tillbaka vad han har fått för mycket. Om det finns särskilda skäl, kan anordnaren helt eller delvis befrias från återbetalningsskyldigheten. Om anordnaren har ålagts återbetalningsskyldighet, får ett skäligt belopp innehållas vid senare bidragsutbetalning.

Överklaganden m.m.

18 §  Yrkesinspektionens beslut enligt denna förordning får överklagas hos arbetarskyddsstyrelsen.

[S2]Beslut av allmän försäkringskassa enligt denna förordning får överklagas hos riksförsäkringsverket.

[S3]Arbetarskyddsstyrelsens och riksförsäkringsverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:1260).

19 §  Arbetarskyddsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. De föreskrifter som behövs för försäkringskassornas utbetalning av bidrag enligt denna förordning meddelas av riksförsäkringsverket. Förordning (1991:1260).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1985:326) om bidrag till företagshälsovård

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Bidrag enligt denna förordning betalas dock först för tiden från och med den 1 januari 1986.
 2. Genom förordningen upphävs bestämmelserna i Kungl. brev av den 2 december 1955 till riksförsäkringsanstalten angående tillämpning av 19 § andra stycket lagen om allmän sjukförsäkring. Ersättning med stöd av dessa bestämmelser skall om inte särskilda skäl föreligger vara slutreglerad senast den 31 december 1986.
 3. Nyanslutningstillägget lämnas endast för arbetsgivare som har anslutits till företagshälsovård efter den 30 juni 1984. Sådan arbetsgivare betraktas som nyansluten vid beräkning av bidragen för åren 1986 och 1987.
 4. Förskott för år 1986 skall bestämmas med ledning av uppgifter om verksamheten år 1985.
Förarbeten
Prop. 1984/85:89
Ikraftträder
1985-07-01

Förordning (1990:1400) om ändring i förordningen (1985:326) om bidrag till företagshälsovård

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:1260) om ändring i förordningen (1985:326) om bidrag till företagshälsovård

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning, med undantag av 14 §, träder i kraft den 1 januari 1992 utom i fråga om 6 § som träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut om rätt till bidrag som har meddelats före ikraftträdandet.
  3. Äldre förskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:140
  Omfattning
  upph. 14 §; ändr. 3, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 18, 19 §§, rubr. närmast 18 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1052) om upphävande av förordningen (1985:326) om bidrag till företagshälsovård