Upphävd författning

Förordning (1993:1664) om ersättning för sjukgymnastik

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-12-22
Ändring införd
SFS 1993:1664
Ikraft
1994-01-01
Upphäver
Förordning (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller sjukgymnastik enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik. Termer och begrepp som används i lagen har samma betydelse i förordningen.

2 §  För tiden fram till den 1 juli 1994 skall följande bestämmelser i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling tillämpas vid bestämmandet av sjukgymnastikersättning: 8 §, 9 §, 10 §, 11 § andra och tredje styckena, 12 § tredje stycket, 13 § första stycket, 15 § utom tredje stycket, 16 §, 22 § samt övergångsbestämmelserna till dessa bestämmelser.

[S2]Bestämmelserna gäller dock inte för läkare.

3 §  Bestämmelser om patientavgiftens storlek m. m. finns i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik.

4 §  Försäkringskassan skall för landstingets räkning betala ut skillnaden mellan å ena sidan det arvode som följer av bestämmelserna i 2 § och å andra sidan den patientavgift som sjukgymnasten fått ta ut.

[S2]Arvodet betalas dock helt genom sjukgymnastikersättning

  1. om patienten enligt 23 § lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik är befriad från att betala patientavgift,
  2. för tilläggsarvode enligt 10 § förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling,
  3. för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
  4. för sjukgymnastens resekostnadsersättning.

5 §  En sjukgymnast som har sjukgymnastikersättning är skyldig att i fråga om all sådan behandling visa räkning för försäkringskassan och redovisa arbetstid, uppgift om patientens bosättningsort och andra uppgifter som Riksförsäkringsverket föreskriver. Räkningen uppsätts enligt formulär som Riksförsäkringsverket fastställer.

[S2]Patienten skall i den utsträckning Riksförsäkringsverket föreskriver få del av och intyga riktigheten av de uppgifter som avses i första stycket.

[S3]Sjukgymnastikersättning kan innehållas i avvaktan på att sådana uppgifter lämnas som avses i första stycket.

6 §  Den som ger vård mot sjukgymnastikersättning skall lämna kvitto på betalda patientavgifter och anteckna dessa på formulär för tillämpning av bestämmelserna om kostnadsbefrielse för läkemedelskostnader och patientavgifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1664) om ersättning fär sjukgymnastik

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994 då förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling skall upphöra att gälla. Bestämmelserna i 8--10 §§, 11 § andra och tredje styckena, 12 § tredje stycket, 13 § första stycket, 15 § utom tredje stycket, 16 § och 22 § samt övergångsbestämmelserna till dessa bestämmelser i den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas vid bestämmandet av sjukgymnastikersättning för tiden fram till den 1 juli 1994.
  2. För sjukgymnastik som givits före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser fortfarande.
Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1994:1120

    Omfattning
    upph.