Upphävd författning

Förordning (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1976-12-15
Ändring införd
SFS 1976:1018
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller för annan sjukvårdande behandling än läkarvård enligt 2 kap. 5 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Med sådan sjukvårdande behandling avses i förordningen sjukgymnastisk behandling som lämnas av privatpraktiserande sjukgymnast eller läkare som är uppförd på en av den allmänna försäkringskassan upprättad förteckning.

[S2]Med sjukvårdshuvudman avses i denna förordning landstingskommun eller kommun som inte tillhör landstingskommun. Förordning (1990:542).

2 § har upphävts genom förordning (1984:766).
3 § har upphävts genom förordning (1984:766).

Anslutningsbestämmelser

4 §  En sjukgymnast förs upp på förteckning hos den allmänna försäkringskassa inom vars verksamhetsområde mottagningen är belägen, om han har åtagit sig att följa denna förordnings bestämmelser och sjukvårdshuvudmannen tillstyrker att han förs upp på förteckningen.

[S2]Kravet på tillstyrkan av sjukvårdshuvudmannen gäller dock inte sjukgymnast som med avsikt att bedriva heltidsverksamhet

 1. övertar en befintlig praktik från en sjukgymnast som är ansluten till försäkringen, eller
 2. nyetablerar sig på en ort inom stödområdena 1 eller 2 enligt förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd eller inom någon av följande kommuner: Nordanstig i Gävleborgs län, Krokom i Jämtlands län eller Nordmaling, Robertsfors eller Vännäs i Västerbottens län.

[S3]I fall som avses i andra stycket 1 bör försäkringskassan inhämta yttrande från sjukvårdshuvudmannen före beslut om att föra upp sjukgymnasten på förteckningen.

[S4]Kravet på tillstyrkan gäller inte heller en sjukgymnast

 1. som ersätter en till försäkringen ansluten sjukgymnast i en gruppmottagning, eller
 2. som tillfälligt vikarierar för en på förteckningen uppförd sjukgymnast som på grund av sjukdom eller annat godtagbart skäl är helt eller delvis förhindrad att driva sin verksamhet.

[S5]En sjukgymnast som förs upp på förteckning utan tillstyrkan av sjukvårdshuvudmannen i fall som avses i fjärde stycket 1 får vara uppförd på förteckningen under den tid han är verksam inom gruppmottagningen.

[S6]Den som har uppförts på förteckningen kan på egen begäran föras av från denna med verkan från det kvartalsskifte som inträffar närmast efter det två månader har förflutit sedan framställningen har kommit in till försäkringskassan. Förordning (1990:1398).

5 §  En sjukgymnast som är heltidsanställd hos sjukvårdshuvudman får inte föras upp på förteckning hos försäkringskassan. Har en sjukgymnast som är deltidsanställd hos sådan arbetsgivare förts upp på förteckning hos kassan, skall han föras av från den om han anställs på heltid hos sjukvårdshuvudmannen.

[S2]Utan hinder av föreskrifterna i första stycket får en sjukgymnast som är heltidsanställd hos sjukvårdshuvudman föras upp på förteckning hos försäkringskassan som tillfällig vikarie enligt 4 § fjärde stycket 2.

[S3]En privatpraktiserande sjukgymnast som förts upp på förteckning hos försäkringskassan får inte föras av från förteckningen enbart på grund av att han tillfälligt upphör med eller inskränker verksamheten som privatpraktiker för att vikariera inom den offentliga sjukvården. Förordning (1986:867).

6 §  Sjukgymnast skall för att bli uppförd på förteckningen vara legitimerad och ha fullgjort antingen viss tids tjänstgöring hos sjukvårdshuvudman eller annan därmed jämförlig tjänstgöring. Närmare föreskrifter härom meddelas av riksförsäkringsverket. Förordning (1984:766).

7 §  En läkare skall för att bli uppförd på förteckning enligt 1 § vara ansluten till sjukförsäkringen enligt 3 § läkarvårdstaxan (1974:699). Förordning (1984:766).

8 §  Sjukgymnast eller läkare som har förts upp på förteckning enligt 4 § får, i annat fall än som avses i tredje stycket, för varje patientbesök tillgodoräkna sig arvode med högst följande belopp.

ArvodesgruppHögsta arvode, kr
Grupp 1 Enkel behandling såsom konditionstest, efterkontroll, apparatbehandling eller mindre omfattande tejpning69
Grupp 2 Behandling som är normalt omfattande eller tidskrävande och inte är hänförlig till grupp 1138
Grupp 3 Behandling av sådan funktionsstörning som föranleder åtgärd som anges i särskild förteckning150

[S2]För särskilt krävande behandlingar som utförs av sjukgymnast med fördjupningsutbildning som anges i en särskild förteckning får arvodet enligt grupp 3 höjas med 20 kronor.

[S3]För rådgivning per telefon utgör arvodet högst 20 kronor.

[S4]Vid behandling i grupp får sjukgymnasten eller läkaren för varje patient tillgodoräkna sig arvode med högst följande belopp.

Högsta
Antal patienterArvodesgrupparvode per patient, kr
2160
2295
23101
3168
4160
5156
6 eller fler152
Förordning (1993:835).

9 §  Arvode enligt 8 § får höjas med 51 kronor, om sjukvårdande behandling enligt ordination av läkare eller tandläkare ges vid besök hos patienten. Om flera personer som tillhör samma hushåll ges sjukvårdande behandling vid ett besök får sjukgymnasten eller läkaren tillgodoräkna sig högst två tilläggsarvoden. Förordning (1993:835).

10 §  För första besöket i en serie av behandlingar får arvodet enligt 8 § första stycket grupp 2 eller 3 höjas med 33 kronor. Denna höjning får inte tillgodoräknas när sjukgymnasten eller läkaren har undersökt eller behandlat patienten under den senaste sexmånadersperioden.

[S2]För åtgärder som anges i en särskild förteckning får arvodet enligt 8 § första stycket grupp 3 höjas med 150 kronor, om den tid som åtgår för behandlingen i direkt kontakt med patienten överstiger 50 minuter.

[S3]Endast ett tilläggsarvode enligt denna paragraf får tillgodoräknas vid samma behandlingstillfälle. Förordning (1993:835).

11 §  Den försäkrade betalar genom patientavgift hela eller del av arvodet för vård enligt 8 §.

[S2]Ges vården vid besök hos patienten, får tilläggsavgift tas ut. Om flera personer som tillhör samma hushåll ges vård vid ett besök, får inte mer än en tilläggsavgift tas ut.

[S3]Patientavgift får också tas ut för rådgivning per telefon enligt 8 § andra stycket.

[S4]Patientavgifter enligt första--tredje styckena får tas ut med högst belopp som motsvarar de patientavgifter som gäller hos den sjukvårdshuvudman inom vars område den försäkringskassa finns där sjukgymnasten eller läkaren förts upp på förteckning. Förordning (1990:1398).

12 §  Försäkringskassan betalar genom behandlingsersättning skillnaden mellan å ena sidan arvode som avses i 8--9 §§ och å andra sidan den patientavgift som gäller hos sjukvårdshuvudman som sägs i 11 § fjärde stycket. Om en försäkrad enligt 21 § är befriad från att erlägga de avgifter som anges i 11 § skall försäkringskassan betala även sådan avgift genom behandlingsersättning. Tilläggsarvode enligt 10 § betalas helt genom behandlingsersättning.

[S2]Arvode för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen (1984:908) om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudman från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring betalas helt genom behandlingsersättning.

[S3]Vid utbetalning av ersättning till mottagare som inte åberopar innehav av en F-skattesedel och inte är juridisk person minskas ersättningen med 12,9 procent. Är mottagaren vid årets ingång 65 år eller äldre minskas ersättningen med 8,2 procent. Om mottagaren visar att minst 50 procent av ersättningen motsvarar kostnader i arbetet som skall täckas med ersättningen, skall ersättningen minskas med det lägre belopp som beräknas motsvara de arbetsgivaravgifter eller den särskilda löneskatt som försäkringskassan skall betala. Förordning (1993:1003).

13 §  Bestämmelserna i 10 § läkarvårdstaxan (1974:699) om resekostnadsersättning har motsvarande tillämpning vid besök för sjukvårdande behandling som här avses.

[S2]Resekostnadsersättning betalas av försäkringskassan.

14 § har upphävts genom förordning (1990:542).

Gemensamma bestämmelser

15 §  Arvode eller ersättning utgår endast under förutsättning att behandlingen har påkallats av sjukdom och ordinerats av läkare eller, såvitt gäller käkledsbesvär och andra sjukdomar som har samband med funktionsstörningar i tuggsystemet, av tandläkare.

[S2]Arvodet för sjukvårdande behandling utgör ersättning för samtliga åtgärder vid ett besök.

[S3]Arvode utges inte för behandling eller rådgivning som ges i anslutning till besök för vilket utges arvode enligt läkarvårdstaxan (1974:699). Förordning (1984:766).

16 §  Leder bestämmelserna till att arvodes- eller ersättningsbelopp kommer att utgå i brutet krontal, avrundas belopp som slutar på öretal över femtio uppåt och annat öretal nedåt till helt krontal.

17 §  Om det uppkommer en kostnad med anledning av att patient har uteblivit från avtalat besök, får ändå patientavgift tas ut av patienten. I sådant fall får patientavgiften höjas med 20 kronor. Patientavgiften får inte höjas när det gäller gruppbehandling enligt 8 §.

[S2]Behandlingsersättning lämnas inte i fall som avses i första stycket. Förordning (1991:816).

18 §  En sjukgymnast eller läkare som har förts upp på förteckning får inte i annat fall än som följer av andra stycket meddela sjukvårdande behandling mot högre arvode än som följer av denna förordning. Han är skyldig att i fråga om all vård som avses här förete räkning för kassan och därvid redovisa arbetstid och lämna de övriga uppgifter som riksförsäkringsverket föreskriver. Räkningen upprättas enligt formulär som fastställs av riksförsäkringsverket.

[S2]Privatpraktiserande sjukgymnast, som för behandling enligt vårdavtal med sjukvårdshuvudman uppbär ersättning av denne, kan vid tidsmässigt mera omfattande behandling få denna ersättning beräknad enligt grunder som överenskommes mellan sjukvårdshuvudmannen och vårdgivaren.

[S3]Patienten skall i den utsträckning riksförsäkringsverket föreskriver få del av och intyga riktigheten av de uppgifter som avses i första stycket.

[S4]Behandlingsersättning kan innehållas i avvaktan på att sådana uppgifter lämnas som avses i första stycket. Förordning (1984:766).

19 §  Om en vårdgivare som är ansluten till försäkringen bryter mot en föreskrift i denna förordning, får försäkringskassan besluta att han skall föras av från kassans förteckning.

[S2]Föreskrifterna om återbetalningsskyldighet i 20 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tillämpas på ersättningar som försäkringskassan betalar ut enligt denna förordning.

[S3]Föreskrifterna i 20 kap.10--13 §§ lagen om allmän försäkring om omprövning och ändring av försäkringskassas beslut samt överklagande av försäkringskassas och domstols beslut tillämpas i ärenden enligt första och andra stycket. Ett beslut av en försäkringskassa eller av en annan domstol än försäkringsöverdomstolen i ärenden som avses i första och andra stycket gäller dock omedelbart endast om kassan eller domstolen särskilt förordnar det. Förordning (1991:816).

20 § har upphävts genom förordning (1984:766).

21 §  Ett exemplar av denna förordning skall finnas tillgängligt på en för patienterna väl synlig plats inom mottagningen.

[S2]Den som ger vård enligt denna taxa skall på begäran av den försäkrade anteckna betalda patientavgifter enligt 11 § på fastställt formulär.

[S3]En försäkrad som för viss tid uppnått kostnadsbefrielse enligt 7 § lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m. är även befriad från att betala patientavgifter enligt 11 § under samma tid. Förordning (1990:1398).

Närmare föreskrifter m. m.

22 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av riksförsäkringsverket.

[S2]Förteckningar som avses i 8 och 10 §§ fastställes av riksförsäkringsverket efter samråd med socialstyrelsen. Förordning (1981:277).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

Övergångsbestämmelse

 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 1. Med legitimerad sjukgymnast jämställes vid tillämpningen av förordningens bestämmelser den som vid ikraftträdandet (den 1 april 1977) är uppförd på en av riksförsäkringsverket fastställd förteckning över personer som har sjukgymnastisk utbildning men saknar svensk legitimation som sjukgymnast.
 2. Sjukgymnast som ej fullgjort tjänstgöring som avses i 6 § andra stycket får ändå föras upp på förteckning enligt 5 §, förutsatt att han varit etablerad som privatpraktiker under tiden den 1 januari 1974--den 30 juni 1976 eller del därav. I sådant fall skall dock framställning om att bli uppförd på förteckning ha kommit in före utgången av år 1977.
 3. En sjukgymnast som meddelar sjukvårdande behandling i gruppmottagning omfattande minst tre sjukgymnaster och etablerad före år 1976 får tillämpa en arvodeshöjning med 7 procent.
En försäkringskassa får medge att en sjukgymnast som träder i stället för en annan sjukgymnast vid en gruppmottagning som avses i första stycket får tillämpa en arvodeshöjning med 7 procent under förutsättning att verksamheten i gruppmottagningen blir av i huvudsak oförändrad omfattning i fråga om antalet behandlingar som skall ersättas av försäkringen.
Vid tillämpningen av 11 § första stycket första punkten får en sjukgymnast som har rätt till arvodeshöjning enligt första eller andra stycket ta ut patientavgift med 50 kronor.
En försäkringskassa får medge att en sjukgymnast, som efter juni 1986 nyetablerar sig på ort inom stödområde A, B eller C enligt förordningen (1982:677) om regionalpolitiskt stöd i dess lydelse vid utgången av juni 1990, dock inte inom Gotlands kommun, får tillämpa arvoden som överstiger de i 8--10 §§ angivna beloppen med 20 procent.
En försäkringskassa får medge att en sjukgymnast, som efter juni 1986 nyetablerar sig på ort utanför de i föregående stycke nämnda stödområdena, får tillämpa arvoden som överstiger de i 8--10 §§ angivna beloppen med 10 procent, dock inte om etableringen sker inom någon av följande kommuner:
Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker,
Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Öckerö,
Burlöv, Helsingborg, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge.
Arvodeshöjning enligt fjärde eller femte stycket skall efter två år från det att sjukgymnasten fördes upp på förteckning hos försäkringskassan avvecklas successivt med fem procentenheter årligen. Om sjukgymnasten vid nyetableringen redan var uppförd på förteckning hos kassan räknas tiden från och med den månad då sjukgymnasten inledde sin verksamhet i samband med nyetableringen. Förordning (1990:542).
 1. har upphävts genom förordning (1984:766).
 2. har upphävts genom förordning (1984:766).

Förordning (1977:767) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§

Förordning (1978:81) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Omfattning
  forts. giltighet av vissa best.; upph. vissa best. i 1 p övergångsbest.; ändr. 8, 9, 12, 17, 18 §§

Förordning (1978:173) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Omfattning
  ändr. 19 §

Förordning (1979:521) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Omfattning
  forts. giltighet av vissa best.; ändr. 8, 9, 11, 12, 17 §§, 5 p övergångsbest.

Förordning (1979:852) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1980:495) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Omfattning
  forts. giltighet av vissa best.

Förordning (1980:652) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Omfattning
  forts. giltighet av vissa best.; ändr. 8, 9 §§

Förordning (1980:937) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Omfattning
  ändr. 9, 15 §§

Förordning (1981:277) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Omfattning
  nuvarande 20 § betecknas 22 §; ändr. 4, 12 §§; rubr. närmast före 20 § sätts närmast före 22 §; nya 20, 21 §§

Förordning (1981:611) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Omfattning
  forts. giltighet av vissa best.; ändr. 8, 9 §§

Förordning (1981:944) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Omfattning
  ändr. 4, 11 §§, 5 p övergångsbest.

Förordning (1982:528) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Omfattning
  forts. giltighet av vissa best.; ändr. 8, 9, 10 §§

Förordning (1983:636) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Omfattning
  forts. giltighet av vissa best.; ändr. 8, 10, 19, 21 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:708) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1983:966) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Omfattning
  ändr. 11 §, 5 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1984:529) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Omfattning
  forts. giltighet av vissa best.; ändr. 8, 9, 17 §§; nya 6, 7 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1984:766) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985.
  1. En sjukgymnast som vid utgången av år 1984 är uppförd på förteckning hos allmän försäkringskassa skall från och med den 1 januari 1985 föras av från förteckningen om han inte uppfyller kraven för att stå kvar på denna.
  2. En sjukgymnast som är uppförd på förteckningen vid utgången av år 1984 och som inte är heltidsanställd hos sjukvårdshuvudmannen skall även fortsättningsvis vara uppförd på förteckningen utan krav på tillstyrkan från sjukvårdshuvudmannen. En förutsättning är att verksamheten bedrivs på samma ort och att sjukgymnasten under tiden juli 1983--mars 1984 har bedrivit verksamheten i sådan omfattning att han fått ersättning från den allmänna försäkringen motsvarande minst två månaders heltidsverksamhet. Har sjukgymnasten under denna tid på grund av sjukdom varit förhindrad att i tillräcklig omfattning bedriva verksamhet skall detta krav ändå anses uppfyllt. Detsamma gäller om verksamheten hindrats av annat skäl som godtas av riksförsäkringsverket.
  En sjukgymnast som börjat sin privatpraktik så sent att han inte har kunnat bedriva den i tillräcklig omfattning under den i första stycket angivna tiden, men som före april 1984 gjort betydande investeringar eller vidtagit andra långtgående åtgärder i verksamheten, får efter prövning av riksförsäkringsverket medges att även fortsättningsvis vara uppförd på förteckningen.
  I de fall sjukgymnasten under år 1984 har övertagit en befintlig praktik från en privatpraktiker som är uppförd på förteckning hos försäkringskassan, får han åberopa den tidigare innehavarens verksamhet för att uppfylla förut angivna förutsättningar.
  1. Sjukgymnast som avses under punkt 2, som inte är heltidsanställd hos sjukvårdshuvudmannen och som inte uppfyller där angivna krav för att även fortsättningsvis vara uppförd på försäkringskassans förteckning, får stå kvar på denna tills vidare eller under viss tid efter utgången av år 1984 om sjukvårdshuvudmannen tillstyrker det.
  Omfattning
  upph. 2, 3, 4, 20 §§, 6, 7 p övergångsbest.; utgår rubr. närmast efter 4 §; ändr. 1, 5, 6, 7, 15, 18, 19 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1985:565) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Omfattning
  forts. giltighet av vissa best.; ändr. 8, 10 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:434) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.
  1. Har arvodeshöjning medgetts enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna i dess äldre lydelse med 10 eller 20 procent på arvodesbeloppen skall medgivandet från och med den 1 juli 1986 i stället avse 7 respektive 17 procent.
  2. En sjukgymnast som har medgetts rätt till arvodeshöjning enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna i dess äldre lydelse får vid tillämpning av 11 § första stycket första punkten ta ut patientavgift med 35 kronor.
  Omfattning
  forts. giltighet av vissa best.; ändr. 8-10 §§, p 5 övergångsbest.
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:867) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:167
  Omfattning
  ändr. 5, 8, 14, 19 §§, rubr. närmast före 5 § sätts närmast före 4 §; ny 4 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:603) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
  1. Har arvodeshöjning medgetts enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna i dess äldre lydelse och avser medgivandet från och med den 1 juli 1986 7 eller 17 procent på arvodesbeloppen skall medgivandet från och med den 1 juli 1987 i stället avse 5 respektive 15 procent.
  2. En sjukgymnast som har medgetts rätt till arvodeshöjning enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna i dess äldre lydelse får vid tillämpning av 11 § första stycket första punkten ta ut patientavgift med 35 kronor.
  Omfattning
  forts. giltighet av vissa best.; ändr. 8, 10 §§, 5 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:1040) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:63
  Omfattning
  ändr. 4, 8, 11, 17 §§, 5 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1988:22) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1988-02-01

Förordning (1988:542) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  2. Har arvodeshöjning medgetts enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna i dess äldre lydelse och avser medgivandet från och med den 1 juli 1987 5 eller 15 procent på arvodesbeloppen skall medgivandet från och med den 1 juli 1988 i stället avse 3 respektive 13 procent.
  3. En sjukgymnast som har medgetts rätt till arvodeshöjning enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna i dess äldre lydelse får vid tillämpning av 11 § första stycket första punkten ta ut patientavgift med 40 kronor.
  Omfattning
  forts. giltighet av vissa best.; ändr. 8-10, 12, 21 §§, 5 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:588) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.
  1. Har arvodeshöjning medgetts enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna i dess äldre lydelse och avser medgivandet från och med den 1 juli 1988 13 procent på arvodesbeloppen skall medgivandet från och med den 1 juli 1989 i stället avse 10 procent. Avser medgivandet från och med den 1 juli 1988 en arvodeshöjning med 3 procent skall ingen arvodeshöjning ske från och med den 1 juli 1989.
  2. En sjukgymnast som har medgetts rätt till arvodeshöjning enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna i dess äldre lydelse får vid tillämpning av 11 § första stycket första punkten ta ut patientavgift med 50 kronor.
  Omfattning
  forts. giltighet av vissa best.; ändr. 4, 8-11 §§, 5 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:542) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.
  2. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla beträffande konvalescentvård som har påbörjats före ikraftträdandet.
  3. Har arvodeshöjning medgetts enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna i dess äldre lydelse och avser medgivandet från och med den 1 juli 1989 10 procent på arvodesbeloppen skall medgivandet från och med den 1 juli 1990 i stället avse 7 procent.
  4. har upphävts genom förordning (1990:1398).
  5. En sjukgymnast som meddelar sjukvårdande behandling i gruppmottagning omfattande minst tre sjukgymnaster och etablerad före år 1976 får tillämpa arvoden enligt normaltaxan eller en arvodeshöjning som överstiger normaltaxan med 4 procent.
  En försäkringskassa får medge att en sjukgymnast som träder i stället för en annan sjukgymnast som enligt första stycket medgivits arvodeshöjning med 4 procent får tillämpa samma arvodeshöjning under förutsättning att verksamheten i gruppmottagningen blir av i huvudsak oförändrad omfattning i fråga om antalet behandlingar som skall ersättas av försäkringen.
  En försäkringskassa får medge att en sjukgymnast, som efter juni 1986 nyetablerar sig på ort inom stödområdena 1 eller 2 enligt förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd eller inom kommun som sägs i 4 § andra stycket 2, får tillämpa arvoden som överstiger de i 8--10 §§ angivna beloppen med 20 procent.
  En försäkringskassa får medge att en sjukgymnast, som efter juni 1986 nyetablerar sig på ort utanför de i föregående stycke nämnda stödområdena och kommunerna, får tillämpa arvoden som överstiger de i 8--10 §§ angivna beloppen med 10 procent, dock inte om etableringen sker inom någon av följande kommuner:
  Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker,
  Härryda, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Öckerö,
  Burlöv, Helsingborg, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge.
  Arvodeshöjning enligt tredje eller fjärde stycket skall efter två år från det att sjukgymnasten fördes upp på förteckning hos försäkringskassan avvecklas successivt med fem procentenheter årligen. Om sjukgymnasten vid nyetableringen redan var uppförd på förteckning hos kassan räknas tiden från och med den månad då sjukgymnasten inledde sin verksamhet i samband med nyetableringen. Förordning (1991:816).
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  forts. giltighet av vissa best.; upph. 14 §, rubr. närmast före 14 §; ändr. författningsrubr., 1, 4, 8-10 §§, p 5 övergångsbest.
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1398) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.
  2. Äldre föreskrifter i punkten 5 fjärde stycket övergångsbestämmelserna till taxan skall fortfarande gälla i fråga om sjukgymnast som före ikraftträdandet har nyetablerat sig inom någon av följande kommuner, under förutsättning att kommunen eller församling inom kommunen inte ingår i stödområde som sägs i förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd eller utgör kommun som sägs i 4 § andra stycket 2: Storfors i Värmlands län, Lindesberg -- såvitt avser Guldsmedshyttans och Ramsbergs församlingar -- i Örebro län, Hudiksvall -- såvitt avser Bjuråkers församling -- och Söderhamn i Gävleborgs län, Kramfors och Örnsköldsvik i Västernorrlands län, Östersund i Jämtlands län, Skellefteå i Västerbottens län samt Boden, Luleå och Piteå i Norrbottens län.
  Omfattning
  upph. 4 p övergångsbest. till 1990:542; ändr. 4, 8, 11, 12, 21 §§, 5 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:816) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  2. Har arvodeshöjning medgetts enligt punkt 5 övergångsbestämmelserna i dess äldre lydelse och avser medgivandet från och med den 1 juli 1990 7 procent på arvodesbeloppen skall medgivandet från och med den 1 juli 1991 i stället avse 4 procent.
  Omfattning
  forts. giltighet av vissa best.; ändr. 8, 10, 17, 19 §§, 5 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:659) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling

  Omfattning
  forts. giltighet av vissa best.; ändr. 8, 10 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:140) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1993-04-01

Förordning (1993:835) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling

  Omfattning
  forts. giltighet av vissa best; ändr. 8, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1003) om ändring i förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling

  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1993-09-15

Ändring, SFS 1993:1664

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994 då förordningen (1976:1018) med taxa för sjukvårdande behandling skall upphöra att gälla. Bestämmelserna i 8--10 §§, 11 § andra och tredje styckena, 12 § tredje stycket, 13 § första stycket, 15 § utom tredje stycket, 16 § och 22 § samt övergångsbestämmelserna till dessa bestämmelser i den upphävda förordningen skall dock fortfarande tillämpas vid bestämmandet av sjukgymnastikersättning för tiden fram till den 1 juli 1994.
  2. För sjukgymnastik som givits före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser fortfarande.
  Omfattning
  upph.