Förordning (1993:168) om intermisstyrelse för avveckling av högskolorna i Sundsvall/ Härnösand och Östersund samt inrättande av en ny högskola;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1993-03-25
Ändring införd
SFS 1993:168
Ikraft
1993-04-15
Tidsbegränsad
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Interimsstyrelsens uppgift

1 §  En särskild interimsstyrelse skall finnas med uppgift att förbereda dels avvecklingen av högskolorna i Sundsvall/Härnösand och Östersund, dels inrättandet av Mitthögskolan, allt i enlighet med vad som föreslås i proposition (1992/93: 169) Högre utbildning för ökad kompetens.

[S2]Arbetet skall bedrivas under förutsättning att riksdagen godkänner organisationsförändringarna och med beaktande av föreskrifterna i 2 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100) och punkten 1 b ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till samma förordning.

Sammansättning m. m.

2 §  Interimsstyrelsen består av en ordförande och högst 14 andra ledamöter. Regeringen utser ordföranden och övriga ledamöter.

3 §  Interimsstyrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden, är närvarande.

Tillsättning av tjänster

4 §  Interimsstyrelsen får besluta om tillsättning av tjänster vid Mitthögskolan först sedan riksdagen beslutat om att denna högskola skall inrättas. Vid tillsättning av tjänster gäller bestämmelserna i 5--11 §§.

[S2]Med tjänst avses i denna förordning också långtidsvikariat.

5 §  Tjänsten som rektor tillsätts av regeringen. Övriga tjänster tillsätts av interimsstyrelsen.

6 §  En tjänst hos Mitthögskolan får, utan ledigkungörande, tillsättas med någon som är anställd vid högskolorna i Sundsvall/Härnösand och Östersund och som har kompetens som motsvarar kraven för den nya tjänsten vid Mitthögskolan.

7 §  Förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar tillämpas inte när en tjänst tillsätts enligt 6 §.

8 §  Tjänster som inte tillsätts enligt 6 § skall tillsättas enligt de föreskrifter som annars gäller för tjänstetillsättningar.

Meddelande om beslut

9 §  Interimsstyrelsens beslut i tillsättningsärenden skall meddelas genom anslag.

[S2]Anslaget sätts upp på anslagstavlorna hos Högskolan i Sundsvall/Härnösand respektive i Östersund.

Överklagande

10 §  Beslut i tillsättningsärenden får överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan.

Övriga bestämmelser

11 §  Tillsättningsärenden som interimsstyrelsen inte har avgjort före den 1 juli 1993 skall lämnas över till Mitthögskolan.

Ändringar

Förordning (1993:168) om interimsstyrelse för avveckling av högskolorna i Sundsvall/Härnösand och Östersund samt inrättande av en ny högskola

Ikraftträder
1993-04-15