Finansinspektionens tillkännagivande (1993:1682) om ändring av vissa skadelivräntor

Departement
Finansinspektionen
Utfärdad
1993-12-20
Ändring införd
SFS 1993:1682
Ikraft
1994-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Finansinspektionen har den 20 december 1993 beslutat följande beträffande tillägg till nedan angivna livräntor (Dnr 319-6200/93).
 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973:
  1. En trafiklivränta ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1967:663 och 1967:666)
  2. En skadelivränta som utgår ur statsmedel ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1971:14)
  3. Annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a eller 1 b ökas med ytterligare indextillägg om 5 % (jfr SFS 1973:214).
Under 1 c angivet indextillägg ska utgå till livräntor som fastställts före 1 februari 1994.
 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter utgången av 1973:
  1. En skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före 1 februari 1994. Vidare avses livräntor enligt samma lag som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före denna dag.
  2. Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall 2 a tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.
Finansinspektionen fastställer ändringarna i de ovanstående livräntorna med anledning av regeringens förordning om basbelopp för 1994 (SFS 1993:1341) enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ändringar

Finansinspektionens tillkännagivande (1993:1682) om ändring av vissa skadelivräntor

  Ikraftträder
  1994-02-01