Upphävd författning

Förordning (1993:191) om tillämpning av lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1993-04-01
Ändring införd
SFS 1993:191 i lydelse enligt SFS 1996:985
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Underlag om riksintressen m.m.

1 §  De centrala förvaltningsmyndigheter som inom sina verksamhetsområden har uppsikt över hushållningen med naturresurser skall i samverkan med länsstyrelserna följa utvecklingen av frågor om hushållningen med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Myndigheterna skall lägga tyngd- punkten i denna verksamhet på frågor som har stor betydelse i ett nationellt eller internationellt perspektiv.

[S2]Myndigheterna skall också tillhandahålla länsstyrelserna underlag för tillämpning av bestämmelserna om riksintressen i 2 och 3 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

2 §  Följande centrala förvaltningsmyndigheter skall efter samråd med berörda länsstyrelser i skriftlig form lämna uppgifter till länsstyrelserna om områden som myndigheten bedömer vara av riksintresse enligt 2 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

Områden av riksintresse för rennäringen (2 kap. 5 §)Statens jordbruksverk
Områden av riksintresse för yrkesfisket (2 kap. 5 §) Områden av riksintresse för naturvården och friluftslivet (2 kap. 6 §)Fiskeriverket Statens naturvårdsverk. I frågor om fritidsfiske och vattenområden med skyddsvärda fiskbestånd Naturvårdsverket efter samråd med Fiskeriverket.
Områden av riksintresse för kulturminnesvården (2 kap. 6 §) Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse (2 kap. 7 §)Riksantikvarieämbetet Sveriges geologiska undersökning. I fråga om fyndigheter vars nyttjande prövas enligt naturvårdslagen (1964:822) Sveriges geologiska undersökning i samråd med Naturvårdsverket
Områden av riksintresse för vissa anläggningar (2 kap. 8 §) - industriell produktion, energiproduktion, energidistribution - slutlig förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfallNärings och teknikutvecklingsverket Statens kärnkraftinspektion efter samråd med Statens strålskyddsinstitut och Naturvårdsverket
- kommunikationerVägverket Banverket Sjöfartsverket Luftfartsverket Telestyrelsen, såvitt avser kommunikationer inom resp. verksamhetsområde
- vattenförsörjnig, avfallshantering Områden av riksintresse för total försvarets anläggningar (2 kap. 9 §)Naturvårdsverket Försvarsmakten och Överstyrelsen för civil beredskap, såvitt avser anläggningar inom resp. myndighets ansvarsområde

[S2]Boverket skall svara för uppsikten över de särskilda hushållningsbestämmelserna för vissa områden i landet som anges i 3 kap. lagen om hushållning med naturresurser m.m. Boverket skall enligt förordningen (1988:590) med instruktion för Boverket verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med underlag för tillämpningen av lagen om hushållning med naturresurser m.m. och plan- och bygglagen (1987:10). Förordning (1996:985).

3 §  Länsstyrelserna skall ta de initiativ som behövs för att bestämmelserna i 2 och 3 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. skall beaktas i tidiga skeden av planerings- och beslutsprocesserna. Läns- styrelserna skall därvid särskilt verka för att riksintressen tas till vara i kommunala planer enligt plan- och bygglagen (1987:10) samt vid prövning av mål och ärenden enligt de lagar som anges i 1 kap. 2 § lagen om hushållning med naturresurser m. m. Detta arbete skall länsstyrelserna grunda på underlag från de centrala förvaltningsmyndigheter som anges i 2 § om sådant finns, i annat fall på det underlag länsstyrelsen bedömer lämpligt.

4 §  Länsstyrelserna skall underrätta Boverket och berörda centrala förvaltningsmyndigheter om länsstyrelsen anser att

 1. ett ytterligare mark- eller vattenområde bör anges som riksintresse enligt 2 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m. eller
 2. klassificeringen eller avgränsningen i stort av ett område som riksintresse enligt 2 kap. lagen bör omprövas.

Regionplan och översiktsplan som bedömningsunderlag

5 §  Den myndighet, som skall tillämpa bestämmelserna i 2 och 3 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m. i ett ärende, skall i sitt beslut ange om den prövade anläggningen eller åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt dessa bestämmelser samt med den för området gällande regionplanen eller kommunala översiktsplanen.

Underrättelse till regeringen i vissa fall

6 §  Länsstyrelserna och de centrala förvaltningsmyndigheterna skall vid uppsikten inom sina verksamhetsområden göra regeringen uppmärksam på om urvalet av områden av riksintresse enligt 3 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m. eller formerna för att ta till vara riksintressen enligt 2 och 3 kap. lagen behöver regleras närmare.

7 §  En underrättelse till regeringen enligt 4 kap. 2 § andra stycket lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m. skall lämnas snarast efter det att en statlig myndighet fått kännedom om att en anläggning eller en åtgärd förbereds som inte omfattas av kravet på tillstånd enligt 4 kap. 1 § men som kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande beskaffenhet.

8 §  En anmälan som en statlig myndighet lämnar enligt 6 kap. 2 § lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m. skall avse behovet att klarlägga hur kommunen i sin planering enligt plan- och bygglagen (1987:10) avser att tillgodose ett intresse som rör hushållningen med naturresurser i en eller flera avgränsade frågor som har särskild betydelse från allmän synpunkt. När myndigheten prövar om den skall lämna en anmälan skall den särskilt beakta vilken samverkan som behövs mellan staten och de berörda kommunerna och vilken mellankommunal samordning som behövs för att hushållningsintressena enligt lagen om hushållning med naturresurser m. m. skall tillgodoses.

Ändringar

Förordning (1993:191) om tillämpning av lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:390) om ändring i förordningen (1993:191) om tillämpning av lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:177) om ändring i förordningen (1993:191) om tillämpning av lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1996:985) om ändring i förordningen (1993:191) om tillämpning av lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1996-12-01

Ändring, SFS 1998:896

Omfattning
upph.