Förordning (1993:228) om hantering av skjutvapen och ammunition som lämnats in till en polismyndighet;

Departement
Justitiedepartementet PO
Utfärdad
1993-04-22
Ändring införd
SFS 1993:228
Ikraft
1993-07-01
Tidsbegränsad
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller skjutvapen och ammunition som har lämnats in till en polismyndighet enligt lagen (1993:206) om ansvarsfrihet vid olaga vapeninnehav.

2 §  Polismyndigheten skall förteckna egendom som har lämnats in och därvid notera, om egendomen behövs för ett musealt, militärt eller annat liknande ändamål.

3 §  Polismyndigheten skall kontrollera om det finns en känd ägare till den egendom som har lämnats in.

4 §  Om ägaren till egendomen är känd och inte kan anses ha avstått från sin rätt till den, skall polismyndigheten delge ägaren en underrättelse om att egendomen har lämnats in. Ägaren skall i underrättelsen upplysas om att han eller hon inom en månad från delfåendet kan ta tillbaka egendomen samt att den annars tillfaller staten.

5 §  Egendom som har tillfallit staten och som behövs för ett musealt, militärt eller annat liknande ändamål skall av polismyndigheten överlämnas till den myndighet eller inrättning som behöver egendomen.

6 §  Rikspolisstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om kontrollen enligt 3 § och om hanteringen i övrigt av den egendom som avses i denna förordning.

Ändringar

Förordning (1993:228) om hantering av skjutvapen och ammunition som lämnats in till en polismyndighet

Förarbeten
Rskr. 1992/93:220, Prop. 1992/93:141, Bet. 1992/93:JuU16
Ikraftträder
1993-07-01