Upphävd författning

Lag (1993:406) om kommunalt stöd till boendet

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1993-05-27
Ändring införd
SFS 1993:406 i lydelse enligt SFS 2007:479
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En kommun får lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras kostnader för att anskaffa eller inneha en permanentbostad.

[S2]En kommun får också ställa säkerhet för att ett avtal om hyra av bostadslägenhet fullgörs i syfte att enskilda hushåll skall få en permanentbostad med hyresrätt som är förenad med rätt till förlängning, om det enskilda hushållets behov av en sådan bostad inte kan tillgodoses på annat sätt. Lag (2007:479).

Prop. 2006/07:61: Bestämmelsen får en paragrafbeteckning, 1 §. Ett nytt andra stycke läggs till. Tillägget innebär att en kommuns befogenhet att lämna stöd till enskilda har utökats till att även avse att ställa säkerhet för att ett avtal om hyra av bostadslägenhet fullgörs, om det sker i syfte att enskilda hushåll skall få en permanentbostad med hyresrätt som är förenad med rätt till förlängning. Innan en kommun lämnar stöd till ett enskilt hushåll skall kommunen göra en prövning av om hushållet är i behov av sådan ...

2 §  Denna lag inskränker inte de skyldigheter som en kommun har enligt socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2007:479).

Prop. 2006/07:61: Bestämmelsen är ny.

I paragrafen tydliggörs att en kommuns skyldighet att ge bistånd till enskildas boende enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) inte inskränks genom att kommunen har befogenhet att lämna stöd till enskilda enligt denna lag. Detta innebär att när en behovsbedömning görs enligt ...

Ändringar

Lag (1993:406) om kommunalt stöd till boendet

Förarbeten
Rskr. 1992/93:351, Prop. 1992/93:242, Bet. 1992/93:BoU19
Ikraftträder
1993-07-01

Lag (2007:479) om ändring i lagen (1993:406) om kommunalt stöd till boendet

Förarbeten
Rskr. 2006/07:188, Prop. 2006/07:61, Bet. 2006/07:CU27
Omfattning
nuvarande best. betecknas 1 §; den nya 1 §; ny 2 §
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2009:47

Omfattning
upph.