Upphävd författning

Lag (1993:41) om datoriserade bokningssystem för luftfart

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1993-01-28
Ändring införd
SFS 1993:41
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Följande regler inom Europeiska gemenskaperna (EG), som det hänvisas till i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), skall gälla som svensk lag:

[S2]Artiklarna 1--16, 19 och 22 i rådets förordning (EEG) nr 2299/89 av den 24 juli 1989 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem.

2 §  När reglerna innehåller begrepp eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för EG:s rättsordning, exempelvis

 • ingresser,
 • adressaterna för EG:s rättsakter,
 • hänvisningar till territorier eller språk inom EG,
 • hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för EG:s medlemsstater, deras offentliga organ, företag och enskilda personer i dessa stater,
 • hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden,

[S2]skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas:

 1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning.
 2. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna.
 3. Protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol.

3 §  Tvister om hur reglerna skall tillämpas skall hänskjutas till vederbörande EFTA-organ, om det gäller en tvist mellan EFTA-stater, och till Gemensamma EES-kommittén, om det gäller en tvist mellan en EG-medlemsstat och en EFTA-stat.

[S2]Det som sägs om kommissionen i artiklarna 7.3, 7.4, 11--16 och 19 skall i stället avse EFTA:s övervakningsmyndighet.

[S3]Kommissionens förordning (EEG) nr 2672/88 som det hänvisas till i artikel 7.2 har upphört att gälla.

4 §  Den svenska texten till den i 1 § angivna rättsakten har publicerats i Svensk författningssamling (SFS 1992:138)/n2/.

[S2]Den svenska texten till de protokoll som anges i 2 § finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES).

5 §  De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha samma giltighet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:41) om datoriserade bokningssystem för luftfart

Förarbeten
Rskr. 1992/93:90, Prop. 1992/93:93, Bet. 1992/93:TU5
Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1994:2037) om upphävande av lagen (1993:41) om datoriserade bokningssystem för luftfart

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen skall dock fortsätta att tillämpas på avtal och andra rättshandlingar rörande datoriserade bokningssystem för luftfart som hänför sig till den tid under vilken lagen varit i kraft.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:99, Prop. 1994/95:71, Bet. 1994/95:TU7
  Omfattning
  upph.