Upphävd författning

Lag (1993:44) om redovisning av vissa infrastrukturkostnader m.m.

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1993-01-28
Ändring införd
SFS 1993:44
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna inte med här.

1 §  Följande bestämmelser i rättsakter inom Europeiska gemenskaperna (EG), som det hänvisas till i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), skall gälla som svensk lag:

 1. Artiklarna 1--7 i rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970 om införande av ett redovisningssystem för infrastrukturkostnader för transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar, i dess lydelse enligt
 2. Kommissionens förordning (EEG) nr 2598/70 av den 18 december 1970 om vilka uppgifter som skall tas upp under de olika rubrikerna i blanketterna för redovisning i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970, i dess lydelse enligt -- kommissionens förordning (EEG) nr 2116/78 av den 7 september

[S2]1978 om ändring i förordning (EEG) nr 2598/70 om vilka uppgifter som skall tas upp under de olika rubrikerna i blanketterna för redovisning i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970.

 1. Kommissionens förordning (EEG) nr 281/71 av den 9 februari 1971 om fastställande av den förteckning över vattenvägar för havsgående sjöfart som avses i artikel 3 e i rådets förordning (EEG) nr 1108/70 av den 4 juni 1970, i dess lydelse enligt
  • punkt 5 i avsnitt IV. Transport i anslutningsakten för Danmark, Irland och Storbritannien,
  • punkt 5 i avsnitt III. Transport i anslutningsakten för Spanien och Portugal.

2 §  När reglerna innehåller begrepp eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för EG:s rättsordning, exempelvis

 • ingresser,
 • adressaterna för EG:s rättsakter,
 • hänvisningar till territorier eller språk inom EG,
 • hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för EG:s medlemsstater, deras offentliga organ, företag och enskilda personer i dessa stater,
 • hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden,

[S2]skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas:

 1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning.
 2. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna.
 3. Protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol.

3 §  Tvister om hur reglerna skall tillämpas skall hänskjutas till vederbörande EFTA-organ, om det gäller en tvist mellan EFTA-stater, och till Gemensamma EES-kommittén, om det gäller en tvist mellan en EG-medlemsstat och en EFTA-stat.

4 §  Den svenska texten till de i 1 § angivna rättsakterna finns i bilaga 1--12 till denna lag/n2/. Beträffande anslutningsakterna återges endast ett utdrag med aktuell bestämmelse.

[S2]Den svenska texten till de protokoll som anges i 2 § finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES).

5 §  De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha samma giltighet.

6 §  Följande tillägg skall, när det gäller Sverige, göras till bilaga 2 i förordningen nr 1108/70:

[S2]"A. 1. JÄRNVÄG -- Huvudnät

Statens järnvägar

A. 2. JÄRNVÄG -- Nät öppna för allmän trafik och anslutna till huvudnätet (med undantag för stadsnät)

Sverige Malmö-Limhamns Järnväg (MLJ) Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ) Johannesberg-Ljungaverks Järnväg (JLJ)

B. VÄGAR

Sverige 1. Motorvägar 2. Motortrafikleder 3. Övriga vägar"

7 §  Följande tillägg skall, när det gäller Sverige, göras i bilagan till kommissionens förordning (EEG) nr 281/71:

[S2]"Sverige

 • Trollhätte kanal och Göta älv
 • Vänern
 • Södertälje kanal
 • Mälaren"

8 §  När det i förordningarna i 1 § sägs att en medlemsstat skall fullgöra olika uppgifter, skall dessa för Sveriges vidkommande fullgöras av

[S2]Banverket när det gäller järnväg,

[S3]Vägverket när det gäller väg,

[S4]Sjöfartsverket när det gäller inre vattenvägar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:44) om redovisning av vissa infrastrukturkostnader m.m.

Förarbeten
Rskr. 1992/93:93, Prop. 1992/93:93, Bet. 1992/93:TU9
Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1994:2039) om upphävande av lagen (1993:44) om redovisning av vissa infrastrukturkostnader m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen skall dock fortsätta att tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken lagen varit i kraft.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:99, Prop. 1994/95:71, Bet. 1994/95:TU7
  Omfattning
  upph.