Upphävd författning

Förordning (1993:446) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1993-05-19
Ändring införd
SFS 1993:446
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Förordning (1990:203) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Förrättning Avgift kronor
Fullständig kontroll Efterkontroll
Typbesiktning av
a) med en totalvikt av högst 3 500 kilogram 1. en grundmodell 2. en variant av en vid typbesiktning personbilar, lastbilar eller bussar 12 480
godkänd grundmodell med samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med ändring enligt ett av följande alternativ: Annan motor, ändrat antal drivande hjul, ändrat antal styrande hjul, annan lastbärare (det sista avser endast lastbil) 3. en variant av en vid typbesiktning 5 690
godkänd modell enligt 1 eller 2 ovan men med annan utrustning 4. teoretisk variant eller s. k. 4 270
"carry over" b) terrängvagn med en totalvikt av högst 3 500 kilogram c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram d) motorcyklar eller terrängskotrar e) husvagnar 1. en grundmodell 2. en variant av en vid typbesikt- 3 320 10 060 16 790 6 900 10 060
ning godkänd grundmodell med samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med annan utrustning 3. en variant, som avviker från en 4 110
vid typbesiktning godkänd grundmodell endast genom att kopplingsanordningen är avsedd för en annan kulstorlek f) andra släpvagnar med bromsutrustning och med en totalvikt av högst 3 500 kilogram 1. en grundmodell 2. en variant av en vid typbesiktning 1 680 5 040
godkänd grundmodell med samma huvudtyp av karosseri som grundmodellen men med fällbar framläm eller huv över godsutrymmet 3. en variant, som avviker från en vid 2 560
typbesiktning godkänd grundmodell endast genom att kopplingsanordningen är avsedd för en annan kulstorlek g) andra släpvagnar med bromsutrustning och med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram h) släpvagnar utan bromsutrustning, släpslädar eller terrängsläp 1. en grundmodell 2. en variant, som avviker från en vid 1 680 10 060 2 560
typbesiktning godkänd grundmodell endast i fråga om kopplingsanordningen i) mopeder 1 680 9 950
Prövning av frågor om godkännande enligt bilavgasförordningen (1991:1481) Personbilar, lätta lastbilar
a) prövning av ansökan samt en provning för en motorfamilj (A13-Regulation) 1. grundavgift (inklusive 200 bilar) 27 300
b) prövning av ansökan samt en provning för en motorfamilj (A14-Regulation) 1. grundavgift (inklusive 200 bilar) 2. tilläggsavgift per bil för den del 32 300
av den beräknade försäljningsvolymen (A13-/A14-Regulation) -- som överstiger 200 men inte 1 000
bilar -- som överstiger 1 000 men inte 5 000 25
bilar -- som överstiger 5 000 bilar 17 8
c) för varje ytterligare provning A13-Regulation (bensinbil) A13-Regulation (dieselbil) A14-Regulation, miljöklass "C2" 9 000 10 400
(bensinbil, dieselbil) A14-Regulation, miljöklass "C2" 10 900
(flexible fuel) A14-Regulation, miljöklass "C1" 13 900
(bensinbil, dieselbil) A14-Regulation, miljöklass "C1" 27 800
(flexible fuel) d) fullständigt avgasprov enligt A40-Regulation Avgasprov enligt A10-/A11-Regulation Avgasprov enligt A12-/A13-Regulation särskild kontroll inklusive 30 800 8 100
(bensinbil) Avgasprov enligt A12-/A13-Regulation 8 700
(dieselbil) Avgasprov enligt A14-Regulation, 10 100
miljöklass "C2" (bensinbil, dieselbil) Avgasprov enligt A14-Regulation, 10 600
miljöklass "C2" (flexible fuel) Avgasprov enligt A14-Regulation, 13 600
miljöklass "C1" (bensinbil, dieselbil) Avgasprov enligt A14-Regulation, 27 500
miljöklass "C1" (flexible fuel) 30 500
Tunga fordon
a) 1. grundavgift 2. tillkommande provning timdebitering prövning av ansökan (A30-Regulation) 6 000
för laboratoriepersonal/person motorprovcell 600 per timme 5 720 per timme
b) prövning av ansökan (A31-Regulation, miljöklass C2/C1) 1. grundavgift -- A31-Regulation, miljöklass C2 -- TSVFS 1992:25, tillkommande för 6 000
miljöklass C1 2. Tillkommande provning timdebitering 3 000
för laboratoriepersonal/person 3. Bullerprov enligt TSVFS 1992:25 motorprovcell 600 per timme 5 720 per timme
timdebitering för personal, utrustning m. m. 1 300 per timme
Registreringsbesiktning av a) personbilar, traktorer (ombyggda bilar), sådana lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av högst 3 500 kilogram 1. som inte tidigare har godkänts vid
en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 2. som tidigare har godkänts vid en 455
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av 3 501--7 000 kilogram 1. som inte tidigare har godkänts 350
vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 2. som tidigare har godkänts vid en 600
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar 1. som inte tidigare har godkänts 500
vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 2. som tidigare har godkänts vid en 700
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar med en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar 1. som inte tidigare har godkänts 600
vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 2. som tidigare har godkänts vid en 800
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg e) motorcyklar eller terrängskotrar f) husvagnar 1. som inte tidigare har godkänts 700 300
vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 2. som tidigare har godkänts vid en 455
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg g) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp med en totalvikt av högst 3 500 kilogram 1. som inte tidigare har godkänts vid 300
en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 2. som tidigare har godkänts vid en 300
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg h) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och högst två axlar 1. som inte tidigare har godkänts vid 300
en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 2. som tidigare har godkänts vid en 600
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg i) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och tre eller flera axlar 1. som inte tidigare har godkänts vid 500
en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg 2. som tidigare har godkänts vid en 700
registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg j) amatörbyggda fordon tilläggsavgifter till a och e ovan k) ombyggda fordon tilläggsavgifter till a och e ovan l) bilar som avses bli godkända för persontransporter i beställningstrafik med lättare fordon tilläggsavgifter till a ovan m) bilar med bostadsinredning och gasolanläggning tilläggsavgifter till a, b, c och d ovan n) fordon för identifiering och undersökning av ursprung i vissa fall 600 165 100 100 100 800
Exportvagnsbesiktning 370
Kontrollbesiktning av a) personbilar eller traktorer (ombyggda bilar) b) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av högst 3 500 kilogram c) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av 3 501--7 000 kilogram d) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar e) lastbilar, bussar eller terrängvagnar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar f) motorcyklar, mopeder eller terrängskotrar g) husvagnar h) andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp 1. med en totalvikt av högst 192 192 330 450 550 140 140 120 120 200 250 300 70 100
3 500 kilogram 2. med en totalvikt av mer än 140 100
3 500 kilogram och högst två axlar 3. med en totalvikt av mer än 350 180
3 500 kilogram och tre eller flera axlar 450 240
Kopplingsbesiktning a) om den företas i samband med registrerings- eller kontrollbesiktning b) i andra fall 130 250
Besiktning av kilometerräknarapparatur som innefattar a) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn och som företas i samband med någon annan besiktning b) en särskild kontroll av omräkningsfaktorn i övriga fall c) en annan kontroll i samband med någon annan besiktning d) en annan kontroll i övriga fall 265 300 90 120 80
Mopedbesiktning 240
Lämplighetsbesiktning av fordon som avses i 70 § första stycket fordonskungörelsen (1972:595) a) om besiktningen företas i samband med en registrerings- eller kontrollbesiktning b) övriga fall 100 130
Besiktning av fordonsmonterade kranar utom vajerspel, personkorgar, vinsch eller extra vipparm a) första besiktning 1. om den företas i samband med en
annan besiktning 2. i övriga fall 470 500
b) återkommande besiktning 1. om den företas i samband med en
annan besiktning 2. övriga fall 330 350
Besiktning av vajerspel 135
Besiktning av personkorgar 135
Besiktning av vinschar 135
Besiktning av extra vipparm 135
Besiktning för viss internationell godsbefordran på väg under tullförsegling (TIR-besiktning) a) typbesiktning b) första besiktning c) återkommande besiktning 4 000 545 480
Besiktning för befordran av farligt gods på väg (ADR-respektive ADR-S-besiktning) a) första besiktning 1. grundavgift 2. avgift för varje ämnesklass som 600
besiktningen avser b) återkommande besiktning 330 545
Besiktning för internationell befordran av lättfördärvliga livsmedel (ATP-besiktning) a) första besiktning b) återkommande besiktning 3 140 2 355
Särskild besiktning föreskriven av Vägverket eller en länsstyrelse i ett dispensärende a) av släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram b) i övriga fall 600 450
Plombering av en taxameters fastsättning i ett fordon 150
Utfärdande av ett intyg enligt 34 § bilregisterkungörelsen (1972:599) 40
Med efterkontroll avses i denna förordning en sådan begränsad kontrollbesiktning som anges i 81 § fordonskungörelsen (1972:595). I fråga om besiktning av kilometerräknarapparatur avses med efterkontroll en besiktning som sker inom en månad från den närmast föregående besiktningen av apparaturen.
För förrättning som efter överenskommelse med en kund utförs utanför ordinarie arbetstid eller på annan plats än vid bilprovningsstation får Aktiebolaget Svensk Bilprovning fastställa avgift.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:446) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då förordningen (1990:203) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning skall upphöra att gälla.
Ikraftträder
1993-07-01

Ändring, SFS 1997:844

    Omfattning
    upph.