Upphävd författning

Bilavgasförordning (1991:1481)

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1991-11-21
Ändring införd
SFS 1991:1481 i lydelse enligt SFS 2001:679
Ikraft
1992-01-01
Upphäver
Bilavgasförordning (1987:586)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna är inte med.

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller motorfordon som är utrustade med förbränningsmotorer.

[S2]Förordningen gäller inte

 1. motorfordon som tillhör staten och är tillverkade för militära ändamål,
 2. motorfordon som uteslutande används inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område,
 3. vid provkörning, bogsering eller därmed jämförbar användning. Förordning (1998:1320).

2 §  I denna förordning avses med

[S2]personbilar: lätta bilar som är inrättade huvudsakligen för befordran av personer, dock högst förare och åtta passagerare, samt med en totalvikt av högst 2 500 kg,

[S3]lätta bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim och som har en totalvikt av högst 3 500 kg,

[S4]tunga bilar: bilar som är konstruerade för en hastighet av över 25 km/tim och som har en totalvikt över 3 500 kg,

[S5]lätta lastfordon: lätta bilar som används för gods- eller personbefordran och som inte är personbilar,

[S6]tunga lastfordon: tunga bilar som används för gods- eller personbefordran,

[S7]referensvikt: bilars vikt i körklart skick exklusive förarens vikt och med ett fast tillägg av 100 kg,

[S8]årsmodell: den årsbeteckning som bilen erhållit i vägtrafikregistret,

[S9]motorfamilj: en tillverkares gruppering av bilar, eller, i fråga om tunga lastfordon, motorer, vilka bilar eller motorer genom sin konstruktion har likvärdiga avgasutsläppsvärden och som uppfyller de tillämpliga gränsvärdena för utsläpp,

[S10]hållbarhetskontroll: kontroll av om bilar som är i bruk, i väsentlig omfattning avviker från uppställda avgaskrav eller villkor som gäller för den miljöklass som bilen tillhör,

[S11]ersättningskatalysator: en katalysator eller ett katalysatorsystem som omfattas av ett godkännande enligt bilaga XIII till direktiv 70/220/EEG4, senast ändrat genom direktiv 98/77/EG5.

[S12]dieselmotor (dieselmotordrift): motor som fungerar enligt kompressionständningsprincipen,

[S13]bensinmotor (bensinmotordrift): motor som fungerar enligt gnisttändningsprincipen,

[S14]gasmotor: motor som drivs med naturgas (NG) eller motorgas (LPG) som bränsle,

[S15]13-mode prov: en provcykel bestående av 13 stationära driftslägen ("steady state-steg") enligt direktiv 88/77/EEG6 i dess ursprungliga lydelse,

[S16]ESC-prov: en provcykel bestående av 13 stationära driftslägen ("steady state-steg"), och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2 i direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 1999/96/EG,

[S17]ETC-prov: en provcykel bestående av 1800 transienta fastställda driftslägen, och som används i enlighet med bilaga 1, avsnitt 6.2, i direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 1999/96/EG.

[S18]Övriga beteckningar i denna förordning har samma betydelse som i fordonskungörelsen (1972:595). Förordning (2001:679).

3 § har upphävts genom förordning (1997:1324).

Avgasreningskrav

4 §  En bil skall, i den omfattning som anges i denna förordning,

[S2]vara försedd med funktionsdugliga anordningar som

 1. begränsar föroreningar i avgaserna,
 2. vid bensinmotordrift hindrar utsläpp av bränsleångor,
 3. vid dieselmotordrift hindrar att tydligt färgade eller ogenomskinliga avgaser utvecklas annat än tillfälligt vid start eller växling.

[S3]Lätta bilar med bensinmotordrift skall dessutom vara försedda med anordningar som förhindrar att gaser tränger ut från motorns vevhus (sluten vevhusventilation). Samma krav gäller för äldre lätta bilar med dieselmotordrift i bilaga 2. Förordning (1996:1369).

 • RÅ 1997:82:I ärende om undantag från de svenska bilavgasbestämmelserna för begagnade bilar som skulle föras in till landet har dessa bestämmelser inte ansetts förenliga med artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget (I och II).

4 a §  Motorcyklar och mopeder skall, i den omfattning som anges i denna förordning, vara försedda med funktionsdugliga anordningar som

 1. begränsar föroreningar i avgaserna,
 2. vid dieselmotordrift hindrar att tydligt färgade eller ogenomskinliga avgaser utvecklas annat än tillfälligt vid start eller växling. Förordning (1998:1320).

5 §  Bilar som för första gången tas i bruk skall uppfylla kraven på avgasrening i bilaga 1. Avgasreningskrav för vissa äldre bilar och bestämmelser om bilar som tidigare registrerats och tagits i bruk i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns i bilaga 2.

[S2]Mopeder och motorcyklar som för första gången tas i bruk skall uppfylla kraven i bilaga 5.

[S3]Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter i fråga om föroreningar i avgaserna som särskilt uppkommer vid drift med andra bränslen än bensin eller dieselbrännolja. Förordning (1998:1320).

 • RÅ 1997:82:I ärende om undantag från de svenska bilavgasbestämmelserna för begagnade bilar som skulle föras in till landet har dessa bestämmelser inte ansetts förenliga med artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget (I och II).
 • RÅ 1994:28:Fråga om undantag från bilavgasförordningens föreskrifter beträffande utsläpp från tungt lastfordon (bandvagn).
6 § har upphävts genom förordning (1997:1324).
6 a § har upphävts genom förordning (1997:1324).

7 §  Vid registreringsbesiktning enligt 38 § fordonskungörelsen (1972:595) eller vid flygande inspektion eller kontrollbesiktning skall anordningar som avses i 4 eller 4 a §§ godtas om kraven på avgasrening i bilaga 3 är uppfyllda. Förordning (1998:1320).

Miljöklasser

8 §  Bilar som uppfyller utsläppskraven enligt bilaga 1 tillhör miljöklass 3. Sådana bilar skall, om tillverkaren begär det, i stället hänföras till miljöklass 2 eller miljöklass 1, om kraven i bilaga 4 är uppfyllda.

[S2]Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter i fråga om föroreningar som avses i 5 § andra stycket. Förordning (1998:479).

9 §  Ansökan om miljöklassning skall göras skriftligen av tillverkaren eller av den som annars företräder tillverkaren i enlighet med 8 § bilavgaslagen (1986:1386).

[S2]Till ansökan skall bifogas

 1. uppgift om EG-typgodkännande, och
 2. de övriga provningsresultat, handlingar och uppgifter som är av betydelse för prövningen.

[S3]Beslut om miljöklassning meddelas av Aktiebolaget Svensk Bilprovning. Beslutet gäller för en motorfamilj. Förordning (1997:1324).

[S4]10 §4 har upphävts genom förordning (1997:1324).

11 § har upphävts genom förordning (1997:1324).
11 a §5 har upphävts genom förordning (1997:1324).
12 § har upphävts genom förordning (1996:901).

Hållbarhetskontroll

13 §  För en hållbarhetskontroll får så många representativa bilar som behövs väljas ut för provning. Om medelvärdet av utsläppen av något ämne från dessa bilar överstiger de föreskrivna gränsvärdena eller om det finns andra brister som är väsentliga i avgashänseende, får Naturvårdsverket förelägga tillverkaren att i skälig omfattning vidta sådana åtgärder att kraven uppfylls. Skyldigheten gäller samtliga bilar eller motorer i motorfamiljen med de begränsningar i fråga om ålder eller körsträcka som framgår av bilagorna.

[S2]I fråga om bilar som är typgodkända enligt rådets direktiv 70/220/EEG7 i dess lydelse enligt direktiv 98/69/EG8 och som omfattas av ett intyg om överensstämmelse enligt rådets direktiv 70/156/EEG9, är det typgodkännandemyndigheten som skall besluta om sådana åtgärder som avses i 7 § första stycket bilavgaslagen (1986:1386) får vidtas. I 55 a § fordonskungörelsen (1972:595) anges vilken myndighet som meddelar EG-typgodkännande för Sveriges del. Förordning (1999:616).

14 §  Efter anmaning från Statens naturvårdsverk är tillverkaren skyldig att visa att han underrättat samtliga berörda bilägare i vägtrafikregistret om föreläggandet att avhjälpa bristerna. Förordning (2001:679).

Kontrollavgift

15 §  Kontrollavgift enligt 9 § bilavgaslagen (1986:1386) skall tas ut av tillverkaren med 75 kronor för varje nyregistrerad personbil och för varje nyregistrerat lastfordon. Förordning (1996:1369).

16 §  Kontrollavgiften skall betalas efter beslut av Naturvårdsverket. Betalningen tas emot och redovisas av Naturvårdsverket.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Naturvårdsverket besluta att kontrollavgiften skall nedsättas eller efterskänkas. Förordning (1998:479).

Vissa bemyndiganden m. m.

17 §  Naturvårdsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att motorfordon skall uppfylla de krav som följer av denna förordning. Förordning (1998:1320).

18 §  Om det är av ringa betydelse från miljöskyddssynpunkt får Naturvårdsverket föreskriva om avsteg eller för det enskilda fallet medge undantag från föreskrifterna i denna förordning.

[S2]Det finns dock särskilda bestämmelser om undantag för motorfordon som införts för att användas tillfälligt här i landet.

[S3]När Naturvårdsverket medger undantag enligt första stycket får en dispensavgift enligt 10 § bilavgaslagen (1986:1386) tas ut enligt en taxa som fastställs av Naturvårdsverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:1320).

 • RÅ 1997:82:I ärende om undantag från de svenska bilavgasbestämmelserna för begagnade bilar som skulle föras in till landet har dessa bestämmelser inte ansetts förenliga med artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget (I och II).
 • RÅ 2001:42:Fråga om undantag från bilavgasförordningens föreskrifter beträffande utsläpp från vissa personbilar.
 • RÅ 1994:28:Fråga om undantag från bilavgasförordningens föreskrifter beträffande utsläpp från tungt lastfordon (bandvagn).

19 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av bilavgaslagen (1986:1386) och denna förordning meddelas av Naturvårdsverket efter samråd med Vägverket. Förordning (1998:479).

Tillsyn och överklagande m. m.

20 §  Naturvårdsverket skall utöva tillsynen över efterlevnaden av bilavgaslagen (1986:1386) och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Förordning (1998:479).

21 §  Beslut av Aktiebolaget Svensk Bilprovning om miljöklassning får överklagas hos Naturvårdsverket. Förordning (1998:479).

22 §  Naturvårdsverket får bestämma att beslut om betalning av kontrollavgift eller dispensavgift skall gälla omedelbart även om det överklagas. Sådant beslut får verkställas enligt utsökningsbalken.

[S2]Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m. m. och i indrivnings- förordningen (1993:1229). Förordning (1998:479).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Bilavgasförordning (1991:1481)

  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1991:2012) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1288) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

  Omfattning
  ändr. 19 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1264) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  ändr. 22 §, bil. 4
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:1160) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Förordningen får i fråga om bilar av 1995 års modell tillämpas dessförinnan när de föreskrifter som behövs enligt 5 och 17 §§ har meddelats.
  Omfattning
  ändr. 6, 12 §§, bil. 1, 4
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1994:1252) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. I fråga om bilar som registrerats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:216) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 21 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:1107) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1995.
  2. Avgasgodkännande skall meddelas till den 1 januari 1997 för en motorfamilj som omfattar personbilar enligt 5 § andra stycket som typgodkänts före 1 januari 1996 enligt direktiv 70/156/EEG och direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt direktiv 93/59/EEG. För sådana bilar gäller 8 § första stycket.
  3. Avgasgodkännande skall meddelas till den 1 oktober 1996 för en motorfamilj som omfattar dieselmotorer för tunga lastfordon som typgodkänts före den 1 oktober 1995 enligt direktiv 70/156/EEG och direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 91/542/EEG, kravnivå A. För sådana bilar gäller 8 § första stycket.
  Omfattning
  ändr. 5, 8 §§, bil. 1
  CELEX-nr
  394L0012
  Ikraftträder
  1995-11-01

Förordning (1996:511) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

  Omfattning
  nya 6 a, 11 a §§
  CELEX-nr
  391L0441
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:901) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1996 men 21 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats dessförinnan.
  Omfattning
  upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 2, 5, 8, 21 §§, bil. 1, 2, 4
  CELEX-nr
  396L0001
  Ikraftträder
  1996-10-01

Förordning (1996:1369) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
  Avgasgodkännanden som utfärdats för nya lätta lastfordon enligt äldre bestämmelser gäller dock tills den 1 juli 1997.
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 5, 8, 10, 13, 15, 17 §§, bil. 1, 2, 3, 4
  CELEX-nr
  396L0069
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1324) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.
  2. Beslut om miljöklassning och avgasgodkännande som meddelats för en motorfamilj enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande. De nya bestämmelserna för miljöklassning tillämpas när avgasreningskraven ändras efter
  ikraftträdandet av denna förordning. Äldre bilar som första gången tas i bruk i Sverige skall alltjämt omfattas av ett avgasgodkännande enligt äldre bestämmelser om de före ikraftträdandet omfattades av det kravet.
  Omfattning
  upph. 3, 6, 6 a, 10, 11 , 11 a §§, rubr. närmast före 10 §; ändr. 9, 13, 21 §§, bil. 1, 2, 3, 4, rubr. närmast före 4 §; omtryck
  CELEX-nr
  397L0020
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:86) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

  Omfattning
  ändr. 5 §, bil. 2
  Ikraftträder
  1998-05-01

Förordning (1998:479) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

Omfattning
ändr. 5, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1320) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 1998.
 2. De äldre bestämmelserna får dock tillämpas
  1. vid typgodkännande av motorcykel och moped som sker fram till den 17 juni 1999 med tillämpning av fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse före den 1 november 1998,
  2. vid mopedbesiktning som sker fram till den 17 juni 1999 med tillämpning av fordonskungörelsen i dess lydelse före den 1 november 1998,
  3. vid första registreringsbesiktningen av en motorcykel som sker fram till den 17 juni 2003 med tillämpning av fordonskungörelsen i dess lydelse före den 1 november 1998 och
  4. fram till den 17 juni 2004 vid försäljning och ibruktagande av motorcyklar och mopeder som har godkänts med tillämpning av fordonskungörelsen i dess lydelse före den 1 november 1998. Förordning (2000:734).
Omfattning
ändr. 1, 5, 7, 17, 18 §§, bil. 3; nya 4 a §, bil. 5
CELEX-nr
397L0024
Ikraftträder
1998-11-15

Förordning (1998:1649) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

Omfattning
ändr. 2 §, bil. 1, 3
CELEX-nr
398L0077
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:262) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:1320
Ikraftträder
1999-06-07

Förordning (1999:616) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1999. Bestämmelsen om miljöklass 1 i bilaga 4 skall dock tillämpas först från den 1 januari 2000. Bilar får, efter den 15 juli 1999, inte klassas i miljöklass 1 enligt äldre lydelse av bilavgasförordningen. Bilar som före den 15 juli 1999 klassats i miljöklass 1 enligt äldre lydelse av bilavgasförordningen får säljas såsom hänförliga till miljöklass 1 till och med den 31 december 1999.
 2. Äldre bestämmelser i bilaga 4 om hållbarhetskrav för bilar som klassats i miljöklass 1 och 2 enligt äldre lydelse av bilavgasförordningen skall fortfarande tillämpas.
Omfattning
ändr. 2, 13 §§, bil. 1, 4
CELEX-nr
398L0077
Ikraftträder
1999-07-15

Förordning (1999:1434) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2000. Bestämmelserna i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2000.
Omfattning
ändr. bil. 4
CELEX-nr
398L0069
Ikraftträder
2000-02-01

Förordning (2000:670) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

Omfattning
ändr. 2 §, bil. 1
CELEX-nr
31999L0102
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2000:734) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

Omfattning
ändr. 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:1320
Ikraftträder
2000-11-01

Förordning (2000:872) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

Omfattning
ändr. bil. 3
CELEX-nr
31999L0052
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:679) om ändring i bilavgasförordningen (1991:1481)

Omfattning
ändr. 2, 14 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Ändring, SFS 2001:1085

Omfattning
upph.