Upphävd författning

Förordning (1993:449) om statligt litteraturstöd

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1993-05-27
Ändring införd
SFS 1993:449 i lydelse enligt SFS 1993:1459
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Förordning (1978:490) om statligt litteraturstöd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För att främja mångsidighet och kvalitet i bokutgivning kan statligt litteraturstöd enligt denna förordning lämnas till ett förlag som har verksamhet i Sverige.

[S2]Stöd kan också lämnas till en i Sverige verksam samisk organisation för bokutgivning på samiskt språk på förlag i Finland eller Norge. Förordning (1993:1459).

2 §  Statligt litteraturstöd avser stöd till utgivning av enskilda boktitlar i Sverige och kan lämnas för följande slag av litteratur:

 1. ny svensk skönlitteratur för vuxna, däri inbegripet debatt- och rapportböcker som har skönlitterär prägel,
 2. skönlitteratur för vuxna i svensk översättning,
 3. facklitteratur för vuxna, såväl svensk som utländsk i svensk översättning,
 4. barn- och ungdomslitteratur, svensk och utländsk i svensk översättning samt svensk i översättning till invandrarspråk,
 5. tecknade serier för barn och ungdom,
 6. bildböcker och bildverk,
 7. klassisk litteratur, såväl svensk som utländsk i svensk översättning, och
 8. litteratur på invandrar- och minoritetsspråk.

[S2]Med klassisk litteratur jämställs vid tillämpningen av denna förordning verk som är att hänföra till allmänt erkänd 1900-talslitteratur om minst 20 år har förflutit sedan verket första gången utgavs. Förordning (1993:1459).

3 §  Statens kulturråd prövar frågor om litteraturstöd.

4 §  Frågor om litteraturstöd prövas efter ansökan. Frågor om stöd till utgivning av sådan klassisk litteratur som avses i 2 § första stycket 7 får även prövas efter anbudsförfarande.

5 §  Urval bland de boktitlar för vilka stöd har sökts eller begärts efter anbudsförfarande sker särskilt för varje slag av litteratur som avses i 2 §. Urvalet sker vid en eller flera tidpunkter under året, vilka i förväg har bestämts av Statens kulturråd. Kulturrådet skall sprida kännedom om vilken eller vilka tidpunkter som har bestämts.

[S2]Efter varje urvalstillfälle skall Kulturrådet sprida kännedom bland allmänheten om de beslut som fattats.

Stöd till ny svensk skönlitteratur för vuxna m. m.

Stödformer

6 §  Stöd till utgivning av litteratur som avses i 2 § första stycket 1--5 lämnas i efterhand som arkersättning och särskilt stödbelopp. För litteratur som avses i 2 § första stycket 2--5 kan stöd i stället lämnas i förhand som produktionsstöd.

Arkersättning

7 §  Arkersättning får lämnas om boktiteln har utkommit av trycket i en upplaga som omfattar minst det antal exemplar som Statens kulturråd har fastställt som villkor för bidrag.

8 §  Arkersättning består av dels en fast del, dels en rörlig del som lämnas för det antal ark som boktiteln omfattar.

[S2]Ersättningen lämnas efter beräkningsnormer som fastställs av Statens kulturråd efter överläggning med berörda intressenter. Den fastställs med utgångspunkt i skäliga kostnader för utgivning av normalutgåvor.

9 §  För böcker med stor stil får arkersättning fastställas med beaktande av de särskilda kostnader som är förenade med detta framställningssätt.

10 §  Förlagsnettopris för titlar av olika omfång och utformning fastställs av Statens kulturråd efter överläggning med berörda intressenter.

[S2]Om förlagsnettopriset för en boktitel överstiger det belopp som Statens kulturråd har bestämt för boktitel av ett visst omfång, får Kulturrådet fastställa lägre arkersättning än som följer av 8 § andra stycket. Är överskridandet av nämnvärd betydelse, får arkersättning inte lämnas.

Särskilt stödbelopp

11 §  Särskilt stödbelopp får lämnas om utgivningen av viss boktitel medför särskilt höga kostnader. Sådant stöd betalas ut med belopp som fastställs särskilt i varje fall. Statens kulturråd kan lämna förhandsbesked om sådant stöd kan lämnas i ett enskilt fall.

Produktionsstöd

12 §  Produktionsstöd får lämnas till särskilt kostnadskrävande utgivning av sådan litteratur som avses i 2 § första stycket 2--5 och som anses särskilt angelägen. Även särskilt kostsam utgivning av böcker med stor stil kan få produktionsstöd.

[S2]Produktionsstöd får inte lämnas för boktitel som har utgivits innan beslut om stöd har fattats. Statens kulturråd får ställa ytterligare villkor om det behövs för att trygga ett lågt pris på den boktitel som produktionsstödet avser.

Stöd till bildböcker och bildverk

13 §  Stöd till utgivning av bildböcker och bildverk lämnas i förhand.

[S2]För utgivning av bildböcker och bildverk som inte är särskilt kostnadskrävande får stöd i stället lämnas i efterhand. Statens kulturråd uppställer de villkor i övrigt som behövs för att trygga ett lågt pris på den boktitel som stödet avser.

Stöd till klassisk litteratur

14 §  Stöd till utgivning av klassisk litteratur lämnas som produktionsstöd och lagerstöd.

15 §  Produktionsstöd får inte lämnas för boktitel som har utgivits innan något beslut om sådant stöd för titeln har fattats.

16 §  Statens kulturråd ställer de villkor för produktionsstöd som behövs för att trygga ett lågt pris på den boktitel som stödet avser. Kulturrådet får också bestämma andra villkor, såsom att förlag som får produktionsstöd för en boktitel skall hålla denna i lager under en viss tid eller att förlaget skall medverka till att ytterligare upplagor ges ut när tidigare upplaga har slutsålts.

[S2]Villkor som avses i första stycket får förenas med skyldighet för mottagaren att återbetala belopp som har lämnats eller en del därav, om villkoret inte uppfylls.

17 §  En tredjedel av tillgängliga medel för produktionsstöd bör stå till förfogande för svensk klassisk litteratur och återstoden för utländsk klassisk litteratur i svensk översättning.

Lagerstöd

18 §  Lagerstöd får lämnas för boktitel som har utgivits.

[S2]Stödet får avse lägst 100 och högst 2 000 exemplar av samma boktitel. Stödet beviljas för ett år.

Stöd till litteratur på invandrar- och minoritetsspråk

19 §  Stöd till utgivning av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk får lämnas

 1. som projektbidrag i form av stöd till produktionskostnader, allmänna förlagskostnader och kostnader för distribution av böcker, eller
 2. som särskilt produktionsstöd till sådana kostnader som beror på att utgivningen sker på annat språk än svenska.

Projektbidrag

20 §  Projektbidrag får lämnas till ett förlag som huvudsakligen ger ut litteratur på invandrar- eller minoritetsspråk.

[S2]Projektbidrag skall lämnas med sådant belopp och på sådant sätt att den verksamhet som bidraget avser kan bedrivas fortlöpande under några år, om inte särskilda skäl föranleder ett mera begränsat stöd.

[S3]Vid fördelningen av projektbidrag skall företräde ges åt förlag som är verksamt bland invandrar- och minoritetsgrupper. Förordning (1993:1459).

Särskilt produktionsstöd

21 §  Särskilt produktionsstöd får lämnas till annat förlag än som avses i 20 § under villkor att

 1. annan statlig bidragsform inte är tillämplig på utgivningen och
 2. förlaget vid utgivningen samverkar med företrädare för den språkgrupp som berörs. Förordning (1993:1459).

Särskilda bestämmelser

22 §  Om en boktitel fått statligt stöd i annan ordning får stöd enligt denna förordning lämnas endast om det finns särskilda skäl.

23 §  Statens kulturråds beslut i ärenden om litteraturstöd får inte överklagas.

24 §  Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:449) om statligt litteraturstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då förordningen (1978:490) om statligt litteraturstöd skall upphöra att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före ikraftträdandet av denna förordning.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:319, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:KrU26
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1459) om ändring i förordningen (1993:449) om statligt litteraturstöd

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 20, 21 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1998:1469

Övergångsbestämmelse

Förordningen gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.

Ärenden som senast den 31 december 1998 kommit in till Statens kulturråd men ännu inte avgjorts handläggs enligt den gamla förordningen

Omfattning
upph.