Upphävd författning

Förordning (1978:490) om statligt litteraturstöd

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1978-05-25
Ändring införd
SFS 1978:490
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För att främja mångsidighet och kvalitet i bokutgivning kan statligt stöd enligt denna förordning utgå till svenskt förlag här i landet.

2 §  Stöd avser dels enskilda boktitlar (stöd till bokutgivning), dels kreditgaranti för förlagsverksamhet.

[S2]Stöd till bokutgivning utgår i form av arkersättning, särskilt stödbelopp, projektstöd, produktionsstöd och lagerstöd samt till utgivning av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk i form av projektbidrag och särskilt produktionsstöd.

2 a §  Stöd kan också utgå till en i Sverige verksam samisk organisation för bokutgivning på samiskt språk på förlag i Finland eller Norge. Förordning (1988:587).

3 §  Fråga om stöd till bokutgivning prövas av statens kulturråd.

[S2]Fråga om kreditgaranti för förlagsverksamhet prövas av statens industriverk, om inte annat är särskilt föreskrivet.

Stöd till bokutgivning

Allmänna bestämmelser

4 §  Stöd till bokutgivning kan utgå för följande slag av litteratur, nämligen

 1. ny svensk skönlitteratur för vuxna, däri inbegripet debatt- och rapportböcker som har skönlitterär prägel,
 2. skönlitteratur för vuxna i svensk översättning,
 3. facklitteratur för vuxna, såväl svensk som utländsk i svensk översättning,
 4. barn- och ungdomslitteratur, såväl svensk som i översättning till invandrarspråk,
 5. klassisk litteratur, såväl svensk som utländsk i svensk översättning,
 6. litteratur på invandrar- och minoritetsspråk,
 7. tecknade serier för barn och ungdom.

[S2]Med klassisk litteratur jämställs vid tillämpningen av denna förordning verk som är att hänföra till allmänt erkänd 1900-talslitteratur om minst 20 år har förflutit sedan verket första gången utgavs. Förordning (1986:464).

5 §  Fråga om stöd till bokutgivning prövas efter ansökan. Fråga om stöd till utgivning av sådan klassisk litteratur som avses i 4§ första stycket 5 får även prövas efter anbudsförfarande.

6 §  Urval bland de boktitlar för vilka stöd har sökts eller begärts efter anbudsförfarande sker särskilt för varje slag av litteratur som avses i 4§. Urvalet sker vid en eller flera tidpunkter under året, vilka i förväg har bestämts av statens kulturråd. Kulturrådet skall sprida kännedom om vilken eller vilka tidpunkter som har bestämts.

[S2]Efter varje urvalstillfälle skall statens kulturråd sprida kännedom bland allmänheten om de beslut som kulturrådet har fattat.

Arkersättning och särskilt stödbelopp

7 §  Stöd till utgivning av litteratur som avses i 4 § första stycket 1--4 och 7 utgår i efterhand som arkersättning. Förordning (1986:464).

8 §  För att arkersättning skall få utgå för en boktitel krävs att den har utkommit av trycket i en upplaga som omfattar minst det antal exemplar som statens kulturråd har fastställt som villkor för bidrag.

9 §  Arkersättning består av dels en fast del, dels en rörlig del som utgår för det antal ark som boktiteln omfattar.

[S2]Arkersättning utgår efter beräkningsnormer, som fastställs av statens kulturråd efter överläggning med berörda intressenter. Arkersättningen fastställs med utgångspunkt i skäliga kostnader för utgivning av normalutgåvor med ark som har utnyttjats i sedvanlig omfattning.

10 §  För böcker med stor stil får arkersättning fastställas med beaktande av de särskilda kostnader som är förenade med detta framställningssätt.

11 §  Förlagsnettopris för titlar av olika omfång och utformning fastställs av statens kulturråd efter överläggning med berörda intressenter.

[S2]Överstiger förlagsnettopriset för en boktitel det belopp som statens kulturråd har bestämt för boktitel av visst omfång, får statens kulturråd fastställa lägre arkersättning än som följer av 9§ andra stycket. Är överskridandet av nämnvärd betydelse, får arkersättning inte utgå.

12 §  Utöver arkersättning kan ett särskilt stödbelopp utgå om utgivningen av viss boktitel medför särskilt höga kostnader. Sådant stöd utgår med belopp som fastställs särskilt i varje fall. Statens kulturråd har rätt att lämna förhandsbesked om huruvida sådant stöd kan utgå.

Projektstöd

13 §  Kräver utgivningen av litteratur som avses i 4 § första stycket 2--4 och 7 sådana särskilda kostnader att utgivningen ej lämpligen kan ske med tillämpning av bestämmelserna om efterhandsstöd, får statens kulturråd genom projektstöd lämna förhandsstöd till sådan utgivning som anses särskilt angelägen. För utgivning av litteratur som avses i 4 § första stycket 1 kan projektstöd utgå om bildåtergivning utgör ett särskilt framträdande och kostsamt inslag. Förordning (1986:464).

14 §  Projektstöd skall företrädesvis avse särskilt kostnadskrävande utgivning av bildböcker, samlade verk och återutgåvor. Det får inte utgå för boktitel som har utgivits innan beslut om sådant stöd för titeln har fattats. Projektstöd får även utgå till särskilt kostsam utgivning av böcker med stor stil.

[S2]Statens kulturråd uppställer de villkor i övrigt som behövs för att trygga ett lågt pris på den boktitel som stödet avser.

Produktionsstöd och lagerstöd

15 §  Stöd till utgivning av klassisk litteratur utgår som produktionsstöd och som lagerstöd.

16 §  Produktionsstöd får inte utgå för boktitel som har utgivits innan beslut om sådant stöd för titeln har fattats.

17 §  Statens kulturråd uppställer de villkor för produktionsstöd som behövs för att trygga ett lågt pris på den boktitel som stödet avser. Kulturrådet får också föreskriva andra villkor, såsom att förlag som får produktionsstöd för en boktitel skall hålla denna i lager under en viss tid och att förlaget skall medverka till att ytterligare upplagor ges ut när tidigare upplaga har slutsålts.

[S2]Villkor som avses i första stycket får förbindas med skyldighet för mottagaren att återbetala belopp som har utgått eller del därav, om villkoret inte uppfylls.

18 §  En tredjedel av tillgängliga medel för produktionsstöd bör stå till förfogande för svensk klassisk litteratur och återstoden för utländsk klassisk litteratur i svensk översättning.

19 §  Lagerstöd kan komma i fråga endast för boktitel som har utgivits.

[S2]Lagerstödet får avse lägst 100 och högst 3000 exemplar av samma boktitel. För boktitel som har utgivits med produktionsstöd får lagerstöd utgå tidigast året efter det att sådant villkor om lagerhållning som avses i 17 § har upphört. Lagerstöd beviljas för ett år.

[S3]Närmare bestämmelser om villkor för lagerstöd meddelas av statens kulturråd.

Projektbidrag och särskilt produktionsstöd till litteratur på invandrar- och minoritetsspråk

20 §  Stöd till utgivning av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk utgår

 1. som projektbidrag i form av stöd till produktionskostnader, allmänna förlagskostnader och kostnader för distribution av böcker eller
 2. som särskilt produktionsstöd till sådana kostnader som beror på att utgivningen sker på annat språk än svenska.

21 §  Projektbidrag kan utgå till sådant svenskt förlag som huvudsakligen ger ut litteratur på invandrar- eller minoritetsspråk.

[S2]Projektbidrag skall utgå med sådant belopp och på sådant sätt att den verksamhet som bidraget avser kan bedrivas fortlöpande under några år, om inte särskilda skäl föranleder ett mera begränsat stöd.

[S3]Vid fördelningen av projektbidrag skall företräde ges åt förlag som är verksamt bland invandrar- och minoritetsgrupper.

22 §  Särskilt produktionsstöd kan utgå till annat svenskt förlag än som avses i 21§ under villkor att

 1. annan statlig bidragsform inte är tillämplig på utgivningen samt
 2. förlaget vid utgivningen samverkar med företrädare för den språkgrupp som berörs.

Kreditgaranti

23 §  Statlig garanti för lån (kreditgaranti) enligt denna förordning får efter ansökan lämnas för att stödja mindre förlag och för att göra det möjligt att etablera nya förlag. Lån som omfattas av garanti kallas garantilån. Förordning (1988:769).

24 §  Kreditgaranti får beviljas endast för lån som genom regelbundna avbetalningar skall betalas åter inom viss tid, högst tio år från första lyftningsdagen. Förordning (1988:769).

25 § har upphävts genom förordning (1988:769).

26 §  Vid beviljandet av kreditgaranti skall beaktas dels behovet av att främja tillkomsten av olika förlagstyper och etablering av regionala förlag, dels behovet av att underlätta bokutgivning på eget förlag till självkostnadspris och att förbättra de språkliga minoriteternas villkor i förlagshänseende.

27 §  I ärende om kreditgaranti skall statens industriverk samråda med statens kulturråd.

[S2]I samband med beslut om kreditgaranti föreskrivs de särskilda villkor som med hänsyn till ändamålet med garantin och i övrigt behövs.

28 § har upphävts genom förordning (1988:769).
29 § har upphävts genom förordning (1988:769).
30 § har upphävts genom förordning (1988:769).
31 § har upphävts genom förordning (1988:769).
32 § har upphävts genom förordning (1988:769).
33 § har upphävts genom förordning (1988:769).
34 § har upphävts genom förordning (1988:769).
35 § har upphävts genom förordning (1988:769).
36 § har upphävts genom förordning (1988:769).
37 § har upphävts genom förordning (1988:769).
38 § har upphävts genom förordning (1988:769).
39 § har upphävts genom förordning (1988:769).

40 §  Under garantilåns löptid får statens industriverk biträda sådan ändring av villkor för lånet som saknar väsentlig betydelse för statens betalningsansvar. Förordning (1987:715).

Särskilda bestämmelser

41 §  Mot beslut av statens kulturråd i ärende om stöd till bokutgivning och mot beslut av statens industriverk i ärende om kreditgaranti får talan inte föras. Förordning (1987:715).

42 §  Stöd enligt denna förordning utgår inte för boktitel som har erhållit statligt stöd i annan ordning.

[S2]Statens kulturråd får dock medge undantag från denna bestämmelse. Förordning (1987:715).

42 a §  I fråga om kreditgarantier enligt denna förordning gäller i övrigt förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Förordning (1988:769).

43 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av statens kulturråd. I fråga om kreditgaranti meddelas föreskrifterna dock av statens industriverk. Förordning (1987:715).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1978:490) om statligt litteraturstöd

Förarbeten
Prop. 1977/78:99

Förordning (1981:444) om ändring i förordningen (1978:490) om statligt litteraturstöd

Förordning (1985:527) om ändring i förordningen (1978:490) om statligt litteraturstöd

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:141
  Omfattning
  ändr. 4, 24 §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:464) om ändring i förordningen (1978:490) om statligt litteraturstöd

  Omfattning
  ändr. 4, 7, 13 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1987:715) om ändring i förordningen (1978:490) om statligt litteraturstöd

  Omfattning
  nuvarande 29-32 §§ betecknas 40-43 §§; ändr. 23, 24, 28 §§; rubr. närmast före 30 § sätts närmast före 41 §; nya 29-39 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:587) om ändring i förordningen (1978:490) om statligt litteraturstöd

Förordning (1988:769) om ändring i förordningen (1978:490) om statligt litteraturstöd

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.
  2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för stöd som beviljats före ikraftträdandet. Dock skall 19 och 20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet gälla även för sådant stöd.
  Omfattning
  upph. 25, 28-39 §§; ändr. 23, 24 §§; ny 42 a §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Ändring, SFS 1993:449

  Omfattning
  upph.