Upphävd författning

Förordning (1993:46) med instruktion för Statens institut för regionalforskning

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-01-28
Ändring införd
SFS 1993:46 i lydelse enligt SFS 1995:1330
Ikraft
1993-02-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Institutet har till uppgift att initiera och samordna forskning om regional utveckling samt sprida kunskap om resultat och erfarenheter av sådan forskning.

[S2]Institutet får dessutom mot ersättning utföra andra uppdrag. Förordning (1995:1330).

2 §  Institutet skall särskilt

  1. upprätta och i samverkan med universitet, högskolor, forskningsinstitutioner och enskilda i och utanför Sverige genomföra forskningsprogram om regional utveckling,
  2. genom publicering och på andra sätt sprida kunskap om resultat och erfarenheter av forskning om regional utveckling. Förordning (1995:1330).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på institutet med undantag av 5, 19, 20 och 34 §§. Förordning (1995:1330).

Myndighetens ledning

4 §  Institutets forskningschef är chef för myndigheten. Förordning (1995:1330).

[S2]Styrelsen och dess uppgifter

5 § har upphävts genom förordning (1995:1330).

6 §  Styrelsen skall, utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322), besluta i sådana frågor som avses i 19 § i samma förordning. Förordning (1995:1330).

7 § har upphävts genom förordning (1995:1330).
8 § har upphävts genom förordning (1995:1330).

Ändringar

Förordning (1993:46) med instruktion för Statens institut för regionalforskning

    Ikraftträder
    1993-02-15

Förordning (1995:1330) om ändring i förordningen (1993:46) med instruktion för Expertgruppen för forskning om regional utveckling

Omfattning
upph. 5, 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 6 §§
Ikraftträder
1996-01-01

Ändring, SFS 2000:1133

Omfattning
upph.