Upphävd författning

Förordning (1993:523) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för åklagarväsendet

Departement
Justitiedepartementet PÅ
Utfärdad
1993-06-03
Ändring införd
SFS 1993:523 i lydelse enligt SFS 1996:207
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Tjänsteförslagsnämnden för åklagarväsendet har till uppgift att avge förslag till Riksåklagaren i fråga om anställning av vissa åklagare enligt bestämmelser i åklagarförordningen (1996:205). Förordning (1996:207).

Sammansättning m.m.

2 §  Nämnden består av sju ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. För varje annan ledamot än ordföranden finns en personlig ersättare.

[S2]Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en tid av högst tre år. Regeringen utser ordförande och vice ordförande.

Organisation

3 §  Nämndens kansligöromål utförs hos Riksåklagaren.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Bestämmelserna i 29 och 31 §§verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden. Förordning (1996:207).

Ärendenas handläggning

5 §  Nämnden är beslutför när minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

[S2]När ärenden av principiell natur eller annars av större vikt handläggs bör samtliga ledamöter vara närvarande.

6 §  Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

[S2]Även i annat fall än som avses i första stycket får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ledamöterna, om samtliga ledamöter deltar i avgörandet och är ense om utgången.

7 §  Ärendena avgörs efter föredragning av en tjänsteman hos Riksåklagaren.

[S2]Ordföranden får överta beredning och föredragning av ärenden.

8 §  Ordföranden eller den han förordnar får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar.

9 §  Nämndens förslag skall grundas främst på en bedömning av sökandens skicklighet för anställningen, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

[S2]Innan nämnden avger sitt förslag skall chefen för den aktuella åklagarmyndigheten få tillfälle att yttra sig. Förordning (1996:207).

Överklagande

10 §  Nämndens förslag får inte överklagas. Förordning (1995:735).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:523) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för åklagarväsendet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Den tillämpas på tjänster som kungörs lediga efter den 1 juli 1993.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:735) om ändring i förordningen (1993:523) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för åklagarväsendet

  Omfattning
  ändr. 1, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:207) om ändring i förordningen (1993:523) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för åklagarväsendet

Omfattning
ändr. 1, 4, 9 §§
Ikraftträder
1996-07-01

Ändring, SFS 1998:1461

Omfattning
upph.