Inaktuell version

Förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning

Departement
Finansdepartementet F
Utfärdad
1993-05-27
Ändring införd
SFS 1993 i lydelse enligt SFS 1998:1424
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen. För affärsverken gäller dock inte 9 § andra stycket och 10 §. Förordning (1998:1424).

2 §  En myndighet som enligt beslut av regeringen skall fördela medel från ett anslag till en annan statlig myndighet får överlåta ansvar och befogenheter enligt denna förordning till den mottagande myndigheten.

3 §  Med lokalförsörjning avses i denna förordning åtgärder för att, genom hyra eller arrende, förse en myndighet med lokaler, mark och anläggningar för myndighetens verksamhet.

4 §  Bestämmelser om förvaltning av fast egendom som tillhör staten finns i förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m. m.

[S2]Ansvar

5 § har upphävts genom förordning (1997:1297).

6 §  Varje myndighet ansvarar för hur de lokaler som den disponerar används. Myndigheten företräder därvid staten som arbetsgivare i frågor enligt arbetsmiljölagstiftningen. Den företräder också staten som lokalhyresgäst eller arrendator i frågor enligt jordabalken.

7 § har upphävts genom förordning (1997:1297).

Befogenheter

8 §  Inom ramen för vad regeringen beslutat i fråga om lokalisering av myndigheten och med de begränsningar som följer av 9 och 10 §§, får varje myndighet besluta om sin egen lokalförsörjning.

9 §  Inom ramen för de resurser som myndigheten förfogar över får en myndighet ingå de hyres- och arrendeavtal som myndigheten behöver för sin verksamhet.

[S2]Andra myndigheter än universitet och högskolor får ingå hyres- och arrendeavtal av ekonomisk betydelse och som har längre löptid än sex år endast efter medgivande av regeringen.

[S3]Universitet och högskolor får ingå sådana avtal som avses i andra stycket med längre löptid än tio år endast efter medgivande av regeringen. Detsamma gäller för myndigheter som enligt beslut av regeringen är huvudman för högre utbildning och forskning, såvitt gäller lokaler m.m. för den verksamheten. Förordning (1997:1297).

10 §  Om en planerad lokalförändring förutsätter ökad tilldelning av anslagsmedel, höjning av avgifter eller motsvarande får myndigheten besluta om förändringen endast efter medgivande av regeringen.

Överklagande

11 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

12 § har upphävts genom förordning (1997:1297).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.
  2. Genom förordningen upphävs regeringens beslut den 15 februari 1979 med allmänna anvisningar för handläggning av statliga lokalförsörjningsärenden.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1996:1198) om ändring i förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1297) om ändring i förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning

  Omfattning
  upph. 5, 7, 12 §§, rubr. närmast före 7, 12 §§; ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1424) om ändring i förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2007:710) om ändring i förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning

Omfattning
ändr. 1, 2, 9, 10 §§; nya 4 a, 7, 7 a, 9 a, 10 a, 12 §§, rubr. närmast före 7, 12 §§
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2007:763) om ändring i förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning

Omfattning
ändr. 4 a, 10 a §§
Ikraftträder
2008-01-01