Förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning

Departement
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
1993-05-27
Ändring införd
SFS 1993:528 i lydelse enligt SFS 2007:763
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen. För affärsverken gäller dock inte 9 § andra och fjärde styckena samt 10 §. Förordning (2007:710).

2 §  En myndighet som enligt beslut av regeringen ska fördela medel från ett anslag till en annan statlig myndighet får överlåta ansvar och befogenheter enligt denna förordning till den mottagande myndigheten. Förordning (2007:710).

3 §  Med lokalförsörjning avses i denna förordning åtgärder för att, genom hyra eller arrende, förse en myndighet med lokaler, mark och anläggningar för myndighetens verksamhet.

4 §  Bestämmelser om förvaltning av fast egendom som tillhör staten finns i förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m. m.

4 a §  Att Ekonomistyrningsverket erbjuder myndigheter stöd i lokalförsörjningsfrågor framgår av förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket. Förordning (2007:763).

Ansvar

5 § Har upphävts genom förordning (1997:1297).

6 §  Varje myndighet ansvarar för hur de lokaler som den disponerar används. Myndigheten företräder därvid staten som arbetsgivare i frågor enligt arbetsmiljölagstiftningen. Den företräder också staten som lokalhyresgäst eller arrendator i frågor enligt jordabalken.

Uppgiftsskyldighet avseende hyresavtal

7 §  Varje myndighet ska lämna uppgifter om ingångna hyresavtal och om förändringar i dessa till Ekonomistyrningsverket.

[S2]Skyldigheten enligt första stycket gäller inte uppgifter som omfattas av sekretess. Förordning (2007:710).

7 a §  Bestämmelser om hur en myndighet ska redovisa förväntade större förändringar i sitt behov av lokaler finns i 9 kap. 3 a § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Förordning (2007:710).

Befogenheter

8 §  Inom ramen för vad regeringen beslutat i fråga om lokalisering av myndigheten och med de begränsningar som följer av 9 och 10 §§, får varje myndighet besluta om sin egen lokalförsörjning.

9 §  Inom ramen för de resurser som myndigheten förfogar över får en myndighet ingå de hyres- och arrendeavtal som myndigheten behöver för sin verksamhet.

[S2]Andra myndigheter än universitet och högskolor får ingå sådana avtal med en längre löptid än sex år endast efter regeringens medgivande till löptiden. Har avtalet en kortare löptid än sex år, krävs i stället regeringens medgivande till den ekonomiska förpliktelsen om resultatet vid en beräkning enligt följande formel blir större än 6:

[S3](a x z) + b ___________

[S4]a

[S5]där a = hyres- eller arrendekostnaden per år

[S6]z = den avtalade löptiden i antal år, och

[S7]b = övriga kostnadsåtaganden i avtalet.

[S8]Universitet och högskolor får ingå sådana avtal med en längre löptid än tio år endast efter regeringens medgivande till löptiden. Har avtalet en kortare löptid än tio år, krävs i stället regeringens medgivande till den ekonomiska förpliktelsen om resultatet vid en beräkning enligt formeln i andra stycket blir större än 10. Detsamma gäller myndigheter som enligt beslut av regeringen är huvudman för högre utbildning och forskning, när de ingår avtal om lokaler m.m. för den verksamheten.

[S9]Myndigheten ska inhämta yttrande från Ekonomistyrningsverket om sådana hyresavtal som kräver regeringens medgivande. Förordning (2007:710).

9 a §  En myndighet får inte ingå hyresavtal för bostadslägenhet i syfte att upplåta lägenheten i andra hand för att förse någon enskild med bostad.

[S2]Första stycket gäller inte

 1. universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) och som upplåter bostadslägenhet till
  1. utländska studenter inom utbytesprogram med andra länder, eller
  2. gästforskare vid universitetet eller högskolan, under förutsättning att de inte är anställda där,
 2. utlandsmyndigheter, eller
 3. om något annat följer av lag eller annan författning eller om regeringen i ett enskilt fall beslutat annat. Förordning (2007:710).

10 §  Om en planerad lokalförändring förutsätter ökad tilldelning av anslagsmedel, höjning av avgifter eller motsvarande får myndigheten besluta om förändringen endast efter medgivande av regeringen.

[S2]Begäran om sådant medgivande ska ges in när myndigheten lämnar sitt budgetunderlag till regeringen. Förordning (2007:710).

10 a §  Att Ekonomistyrningsverket samlar in och tillhandahåller uppgifter om den statliga lokalförsörjningen framgår av förordningen (2007:761) med instruktion för Ekonomistyrningsverket. Förordning (2007:763).

Överklagande

11 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Verkställighetsföreskrifter

12 §  Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 7 § första stycket. Förordning (2007:710).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.
  2. Genom förordningen upphävs regeringens beslut den 15 februari 1979 med allmänna anvisningar för handläggning av statliga lokalförsörjningsärenden.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1996:1198) om ändring i förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1297) om ändring i förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning

  Omfattning
  upph. 5, 7, 12 §§, rubr. närmast före 7, 12 §§; ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1424) om ändring i förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2007:710) om ändring i förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning

Omfattning
ändr. 1, 2, 9, 10 §§; nya 4 a, 7, 7 a, 9 a, 10 a, 12 §§, rubr. närmast före 7, 12 §§
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2007:763) om ändring i förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning

Omfattning
ändr. 4 a, 10 a §§
Ikraftträder
2008-01-01