Upphävd författning

Förordning (1993:529) om myndigheters hantering av ingående mervärdesskatt

Version: 2000:513

Departement
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1993-06-03
Ändring införd
SFS 1993:529 i lydelse enligt SFS 2000:513
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Förordning (1991:806) om avräkning av ingående mervärdeskatt på statsbudgeten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Förordningen gäller för de myndigheter under regeringen som Ekonomistyrningsverket bestämmer. Förordning (1998:438).

2 §  En myndighet som en viss månad har bokfört ingående mervärdesskatt får påföljande månad rekvirera motsvarande belopp från Riksskatteverket. Förordning (2000:513).

3 §  En myndighet som senast den tionde dagen i månaden lämnar en rekvisition till Riksskatteverket skall få det rekvirerade beloppet senast den tjugonde i samma månad. Förordning (2000:513).

4 §  Riksskatteverket skall avräkna en myndighets ingående mervärdesskatt mot inkomsttiteln Mervärdesskatt när den betalar ut det rekvirerade beloppet. Förordning (2000:513).

5 §  Universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde och museer och övriga kulturmyndigheter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde som får icke statliga medel för sin verksamhet skall senast den tionde dagen i påföljande månad till Riksskatteverket betala in 8 procent av det belopp som de har fått under månaden.

[S2]Har en myndigheter förmedlat icke statliga medel till en sådan myndighet som anges i första stycket, är i stället den förmedlande myndigheten betalningsskyldig.

[S3]Innan beloppet betalas in skall den ingående mervärdesskatt som myndigheten får rekvirera enligt 2 § räknas av. Om den ingående mervärdesskatten överstiger det belopp som skall betalas in får myndigheten rekvirera mellanskillnaden från Riksskatteverket. Förordning (2000:513).

6 §  Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (1998:438).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:529) om myndigheters hantering av ingående mervärdesskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1991:806) om avräkning av ingående mervärdeskatt på statsbudgeten.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1996:1199) om ändring i förordningen (1993:529) om myndigheters hantering av ingående mervärdesskatt

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:438) om ändring i förordningen (1993:529) om myndigheters hantering av ingående mervärdesskatt

Omfattning
ändr. 1, 6 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1729) om ändring i förordningen (1993:529) om myndigheters hantering av ingående mervärdesskatt

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:901) om ändring i förordningen (1993:529) om myndigheters hantering av ingående mervärdesskatt

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:513) om ändring i förordningen (1993:529) om myndigheters hantering av ingående mervärdesskatt

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Ändring, SFS 2002:831

Omfattning
upph.