Upphävd författning

Förordning (1993:568) om statsbidrag till ideell verksamhet

Departement
Civildepartementet FOK
Utfärdad
1993-06-03
Ändring införd
SFS 1993:568
Ikraft
1993-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag för utveckling av lokal ideell verksamhet. Förordning (1994:550).

2 §  Frågor om statsbidrag prövas av regeringen.

3 §  Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel för ett år i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag

4 §  Statsbidrag kan lämnas till

 1. lokala organisationer som avser att starta, utveckla eller driva verksamhet som vanligtvis bedrivs i offentlig regi,
 2. organisationer som lämnar information eller rådgivning till organisationer som avser att bedriva verksamheter som avses i 1, eller
 3. organisationer för utveckling och förnyelse av formerna för lokal ideell verksamhet.

[S2]Med organisationer avses i första stycket ideella föreningar, ekonomiska föreningar och stiftelser. Förordning (1994:550).

Ansökan

5 §  Ansökan om statsbidrag skall göras skriftligen hos Civildepartementet.

[S2]Till ansökan skall organisationen foga sina stadgar och en verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret. Organisationen är skyldig att lämna också andra uppgifter som behövs för att pröva ansökningen. Förordning (1994:550).

Övriga bestämmelser

6 §  En organisation som har tagit emot bidrag är skyldig att lämna en redovisning av bidragets användning. Förordning (1994:550).

7 §  Regeringen kan besluta att bidrag som inte har kommit till avsedd användning eller som inte redovisats enligt 6 § skall betalas tillbaka.

Ändringar

Förordning (1993:568) om statsbidrag till ideell verksamhet

Förarbeten
Rskr. 1992/93:196, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:KrU12
Ikraftträder
1993-08-01

Förordning (1994:550) om ändring i förordningen (1993:568) om statsbidrag till ideell verksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:144, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:KrU16
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5, 6 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1995:672

  Omfattning
  upph.