Upphävd författning

Förordning (1993:569) om statsbidrag till kooperativ utveckling

Departement
Inrikesdepartementet FOLK
Utfärdad
1993-06-03
Ändring införd
SFS 1993:569
Ikraft
1993-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till kooperativ utveckling.

2 §  Frågor om statsbidrag prövas av regeringen.

3 §  Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel för ett år i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag

4 §  Statsbidrag kan beviljas en ekonomisk eller ideell förening eller en stiftelse för

 1. kostnadsfri information och rådgivning om kooperativa företagsformer,
 2. lokala kooperativa utvecklingsprojekt.

[S2]Bidrag enligt första stycket 1 lämnas med högst 50 procent av föreningens eller stiftelsens beräknade kostnader för verksamheten.

Ansökan om statsbidrag

5 §  Ansökan om statsbidrag skall göras skriftligen. Den skall komma in till Inrikesdepartementet senast den 1 februari det år för vilket bidrag söks.

[S2]Till ansökan skall fogas stadgar eller stiftelseförordnande för föreningen respektive stiftelsen. Till ansökan skall också fogas en verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning av informations- och rådgivningsverksamheten samt utvecklingsprojekt för det senaste verksamhetsåret. Föreningen eller stiftelsen är dessutom skyldig att lämna andra uppgifter som behövs för att ansökan skall kunna prövas. Förordning (1996:1243).

Övriga bestämmelser

6 §  En förening eller stiftelse som har tagit emot bidrag är skyldig att senast den 1 februari året efter ansökningsåret lämna en redovisning för bidragets användning. Förordning (1996:1243).

7 §  Regeringen kan besluta att bidrag som inte har kommit till avsedd användning eller som inte redovisats enligt 6 § skall betalas tillbaka.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:569) om statsbidrag till kooperativ utveckling

Övergångsbestämmelse

Föreskrifterna om redovisning och återbetalning i den äldre förordningen skall dock tillämpas för bidrag som utgått enligt den förordningen. Förordning (1998:1633).
Förarbeten
Rskr. 1992/93:284, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:NU25
Ikraftträder
1993-08-01

Förordning (1996:817) om ändring i förordningen (1993:569) om statsbidrag till kooperativ utveckling

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1996-08-01

Förordning (1996:1243) om ändring i förordningen (1993:569) om statsbidrag till kooperativ utveckling

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Ändring, SFS 1998:1633

Omfattning
upph.