Upphävd författning

Förordning (1993:654) med instruktion för Språk- och folkminnesinstitutet

Departement
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:654 i lydelse enligt SFS 1999:564
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Förordning (1988:969) med instruktion för Dialekt- och ortnamnsarkiven samt Svenskt visarkiv
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Övergripande mål

1 §  Språk- och folkminnesinstitutet har till uppgift att på vetenskaplig grund öka kunskaperna om dialekter, folkminnen, namn m.m. i Sverige samt att vidmakthålla, levandegöra och sprida detta kulturarv. Förordning (1999:564).

Uppgifter m. m.

2 §  Myndigheten skall särskilt samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och ge ut material om dialekter, folkminnen, folkmusik, ortnamn och personnamn.

[S2]Myndigheten skall avge yttranden i ärenden om fastställande av ortnamn, granska förslag till namn på allmänna kartor samt yttra sig i frågor som gäller personnamn. Förordning (1999:564).

2 a §  Myndigheten skall ta betalt för de publikationer som framställs samt för sådan undervisning och sådana särskilda visningar som myndigheten ordnar, enligt grunder som myndigheten föreskriver efter samråd med Ekonomistyrningsverket och i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191). Förordning (1999:564).

2 b §  Utöver de uppgifter myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten skall myndigheten efter samråd med Ekonomistyrningsverket och i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191) ta ut full kostnadstäckning. Förordning (1999:564).

Verksförordningens tillämpning

Myndighetens ledning

4 §  Institutets direktör är chef för myndigheten.

Styrelsen

5 §  Myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter, direktören medräknad. Direktören är styrelsens ordförande. Förordning (1996:294).

[S2]Organisation

[S3]6 § upphävs genom förordning (1996:294).

Personalföreträdare

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta om arbetets vetenskapliga inriktning och i sådana personalfrågor som anges i 19 § andra stycket verksförordningen. Förordning (1999:564).

Anställningar m. m.

9 §  Direktören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Andra anställningar beslutas av myndigheten. Förordning (1999:564).

[S3]Andra tjänster tillsätts av institutet.

10 § har upphävts genom förordning (1999:564).
Övrigt
11 § har upphävts genom förordning (1999:564).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:654) med instruktion för Språk- och folkminnesinstitutet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då förordningen (1988:969) med instruktion för Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1996:294) om ändring i förordningen (1993:654) med instruktion för Språk- och folkminnesinstitutet

  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 3, 5, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §
  Ikraftträder
  1996-05-15

Förordning (1998:463) med instruktion för Språk- och folkminnesinstitutet

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1999:564) om ändring i förordningen (1993:654) med instruktion för Språk- och folkminnesinstitutet

Förarbeten
Rskr. 1998/99:55, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:KrU1
Omfattning
upph. 10, 11 §§; ändr. 1, 2, 3, 7, 8, 9 §§; nya 2 a, 2 b §§
Ikraftträder
1999-07-01

Ändring, SFS 2006:888

Omfattning
upph.