Upphävd författning

Förordning (1993:663) med instruktion för Myndigheten för avveckling av vissa verksamheter inom totalförsvaret

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1993-06-03
Ändring införd
SFS 1993:663 i lydelse enligt SFS 1995:626
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Myndigheten för avveckling av vissa verksamheter inom totalförsvaret skall efter särskilt beslut av regeringen ha hand om uppgifter som föranleds av att myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde läggs ned.

[S2]Första stycket gäller inte sådana uppgifter som ankommer på regeringen, Statens arbetsgivarverk eller någon annan myndighet.

2 §  Myndigheten skall särskilt sedan en myndighet har lagts ned

 1. utöva arbetsgivarens befogenheter och fullgöra arbetsgivarens skyldigheter i förhållande till de anställda,
 2. ge de anställda en aktiv och fortlöpande information,
 3. fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt avtalet om trygghetsfrågor och om de statliga förnyelsefonderna (Statens arbetsgivarverks cirkulär 1989 A 37) och aktivt verka för att personalen så långt möjligt kan få nytt arbete,
 4. utnyttja tillgängliga stödresurser i avvecklingsarbetet, främst Arbetsgivarverket, Riksrevisionsverket, Trygghetsstiftelsen, arbetsförmedlingen och företagshälsovården,
 5. slutligt reglera alla fordringar och skulder samt upprätta årsredovisning,
 6. avsluta alla kontrakt och andra åtaganden,
 7. verkställa slutlig arkivering, slutföra matriklar, avveckla lokaler och utrustning samt vidta övriga administrativa åtgärder för avvecklingen. Förordning (1995:626).

3 §  Myndigheten skall snarast efter det att den slutfört sitt avvecklingsarbete i fråga om en myndighet som har lagts ned överlämna årsredovisningen till regeringen.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Myndigheten för avveckling av vissa verksamheter inom totalförsvaret med undantag av 3 § andra stycket, 8, 11--13, 18--20, 22--24 och 30 §§.

Anställningar m. m.

5 §  Myndighetens chef anställs av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Övriga anställningar beslutas av myndigheten. Förordning (1995:626).

6 §  Vid anställning hos myndigheten av någon som innehar en anställning vid en sådan myndighet som skall avvecklas får anställning ske utan att 6 § anställningsförordningen (1994:373) tillämpas. Förordning (1995:626).

7 §  Förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar tillämpas inte vid en anställning enligt 6 §. Förordning (1995:626).

Ändringar

Förordning (1993:663) med instruktion för Myndigheten för avveckling av vissa verksamheter inom totalförsvaret

  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:626) om ändring i förordningen (1993:663) med instruktion för Myndigheten för avveckling av vissa verksamheter inom totalförsvaret

Omfattning
ändr. 2, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
1995-07-01

Förordning (1995:1258) om upphävande av förordningen (1993:663) med instruktion för Myndigheten för avveckling av vissa verksamheter inom totalförsvaret

  Omfattning
  upph.