Upphävd författning

Förordning (1993:71) om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Västbanken och Gaza

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1993-02-04
Ändring införd
SFS 1993:71
Ikraft
1993-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna ínte med här.

1 §  Denna förordning gäller handeln med varor från Västbanken och Gaza.

Tullfrihet och tullnedsättning

2 §  Tullfrihet gäller för en vara med ursprung i Västbanken eller Gaza. En vara anses ha detta ursprung om den uppfyller de villkor som motsvarar villkoren om ursprungsvaror enligt förordningen (1993:58) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Israel.

3 §  Tullfrihet enligt 2 § gäller för

 1. varor som är hänförliga till 25--97 kap.tulltaxelagen (1987:1068), dock med undantag för varor som är upptagna i bilaga 1,
 2. bearbetade jordbruksvaror som är upptagna i bilaga 2, och
 3. fisk och andra marina produkter som är upptagna i bilaga 3.

4 §  Tullfrihet eller tullnedsättning gäller för varor som är upptagna i bilaga 4 och som vid införsel till Sverige har sitt ursprung i Västbanken eller Gaza. En vara anses ha ett sådant ursprung om den uppfyller de villkor som motsvarar dem i bilaga 5 till förordningen (1993:58) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Israel (ursprungsvara).

Ursprungsintyg m. m.

5 §  En varas ursprung skall vid införsel till Sverige styrkas med intyg (varucertifikat EUR.1), utfärdat av en handelskammare i Västbanken eller i Gaza och upprättat enligt vad som anges i bilaga 1 till förordningen (1993:58) om frihandel i varuutbytet mellan EFTA-länderna och Israel.

[S2]Varans ursprung får även styrkas med en exportörsdeklaration upprättad enligt vad som anges i bilaga 1 till den förordningen. Ursprungsvarornas värde får, när det gäller exportörsdeklaration som är upprättad enligt vad som anges i artikel 8.1 c i bilaga 1 nämnda förordning, inte överstiga 21 000 kronor.

[S3]Ursprungsintyg (varucertifikat EUR.1 eller exportörsdeklaration) behöver inte visas upp för varor som utan handelssyfte förs in från en enskild person och är adresserade till en enskild person, om varornas sammanlagda värde inte överstiger 1 600 kronor eller ingår i en resandes personliga bagage och deras sammanlagda värde inte överstiger 4 300 kronor.

6 §  Vid kontroll av uppgifter som lämnas i en ansökan om varucertifikat EUR.1 eller exportörsdeklaration skall 63, 69, 71, 75--79 och 97 §§tullagen (1987:1065) tillämpas.

7 §  Generaltullstyrelsen får skaffa kompletterande uppgifter om en vara från utländska myndigheter.

Förfarande

8 §  Anspråk på tullfrihet eller tullnedsättning enligt denna förordning för en vara som anmäls till förtullning skall framställas senast när en tulldeklaration skall ges in för varan eller, om det inte finns någon deklarationsplikt, när varan anmäls till förtullning.

[S2]Ursprungsintyg skall ges in senast 15 dagar från den dag då varan anmäldes till förtullning. Vid elektroniskt uppgiftslämnande enligt 11 a § tullagen (1987:1065) får tullmyndigheten medge att den tullskyldige endast behöver visa upp intyget på begäran av myndigheten. Om det finns ett sådant medgivande skall den tullskyldige förfoga över intyget senast när intyget annars skulle ha getts in.

[S3]Om Posten Aktiebolag är tullskyldigt för en vara som har kommit in med post, får dock anspråk på tullfrihet eller tullnedsättning framställas och ursprungsintyg ges in senast 30 dagar efter den dag då tulltaxeringsbeslutet meddelades.

[S4]Om anspråk framställs eller intyg ges in senare än vad som anges i första, andra eller tredje stycket, får återbetalning av eller befrielse från tull medges endast till den del av tullbeloppet som överstiger 300 kronor. Detsamma gäller om en tullskyldig, som enligt andra stycket skall visa upp intyg endast på begäran av en tullmyndighet, inte förfogade över intyget när detta annars skulle ha getts in enligt andra stycket. En tullmyndighet kan i det enskilda fallet medge undantag från detta krav om det finns särskilda skäl. Förordning (1994:1143).

9 §  En tullmyndighet får för en vara, vars ursprung har styrkts med intyg (varucertifikat EUR.1) som har utfärdats av en handelskammare i Västbanken eller Gaza för utförsel till Sverige, utfärda ett nytt sådant intyg när varan sänds vidare från Sverige till ett annat EFTA-land.

Överklagande

10 §  Beslut som någon annan tullmyndighet än Generaltullstyrelsen meddelar enligt denna förordning eller föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får överklagas hos Generaltullstyrelsen. Generaltullstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten.

Verkställighetsföreskrifter

11 §  Generaltullstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:71) om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Västbanken och Gaza

Ikraftträder
1993-04-01

Förordning (1994:1143) om ändring i förordningen (1993:71) om tullfrihet eller tullnedsättning för varor från Västbanken och Gaza

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1994 men skall tillämpas från och med den 1 mars 1994.
  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1994-07-15

Ändring, SFS 1994:1607

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  3. Tillstånd varigenom någon har blivit "godkänd exportör" inom ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande, dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.
  4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning till en författning som upphävts genom denna förordning skall hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska tullförfattningar.
  Omfattning
  upph.