Upphävd författning

Förordning (1993:710) med instruktion för Barnombudsmannen

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-06-03
Ändring införd
SFS 1993:710 i lydelse enligt SFS 2001:1198
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Förordning (1988:1127) med instruktion för barnmiljörådet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman har Barnombudsmannen till uppgift att bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall därvid särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar samt deras tillämpning stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

2 §  Barnombudsmannen skall inom sitt verksamhetsområde

 1. ta initiativ till åtgärder som syftar till att hävda barns och ungdomars rättigheter och intressen,
 2. företräda och stödja barn och ungdomar i den allmänna debatten, och
 3. hos regeringen föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs för att barns och ungdomars rättigheter och intressen skall tillgodoses.

[S2]Barnombudsmannen skall ägna särskild uppmärksamhet åt frågor som rör utsatta barn och ungdomar.

[S3]Barnombudsmannen skall i sin verksamhet informera om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, upprätthålla kontakter med barn och ungdomar och med ideella organisationer och myndigheter med flera samt följa forsknings- och utvecklingsarbete som berör barn och ungdom. Förordning (2001:1198).

3 §  Barnombudsmannen skall senast den 1 april varje år lämna en berättelse till regeringen om sin verksamhet under det närmast föregående kalenderåret. Förordning (1995:513).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Barnombudsmannen:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]15 § om revisionsberättelse,

[S4]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S5]18 §§ om myndighetens organisation,

[S6]24-26 §§ om ärendenas handläggning,

[S7]29 § om inhämtande av uppgifter m.m,

[S8]30 § om ärendeförteckning, och

[S9]31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:621).

5 §  Ombudsmannen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:621).

Ärendenas handläggning

6 §  Ärendena avgörs av ombudsmannen.

[S2]Ombudsmannen får dock överlåta till en annan tjänsteman att besluta i frågor enligt 4 och 5 §§.

Barnombudsmannens råd

7 §  Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman biträds ombudsmannen av ett särskilt råd. Ombudsmannen är rådets ordförande. Rådet består i övrigt av högst sju andra ledamöter.

[S2]I övrigt bestämmer Barnombudsmannen sin organisation. Förordning (1996:621).

Tjänstetillsättningar

8 §  Enligt lagen om Barnombudsman (1993:335) utses ombudsmannen och rådets övriga ledamöter av regeringen för en bestämd tid. Andra tjänster tillsätts av Barnombudsmannen.

Överklagande

9 §  Barnombudsmannens beslut om tjänstetillsättningar överklagas hos regeringen.

[S2]Andra beslut får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:710) med instruktion för Barnombudsmannen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då förordningen (1988:1127) med instruktion för Barnmiljörådet skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:513) om ändring i förordningen (1993:710) med instruktion för Barnombudsmannen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Verksamhetsberättelse för tiden den 1 juli 1994--31 december 1995 skall lämnas senast den 1 april 1996.
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:621) om ändring i förordningen (1993:710) med instruktion för Barnombudsmannen

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2001:1198) om ändring i förordningen (1993:710) med instruktion för Barnombudsmannen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2002:379

Omfattning
upph.