Förordning (1993:73) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för exklusiva inköpsavtal

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-02-04
Ändring införd
SFS 1993:73
Ikraft
1993-07-01
Tidsbegränsad
1996-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om undantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för exklusiva inköpsavtal.

2 §  Med undantag av artiklarna 5.1, 6, 7, 8, 9, 15 och 19 skall den svenska texten till kommissionens förordning (EEG) nr 1984/83 av den 22 juni 1983 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av exklusiva inköpsavtal gälla som svensk förordning med de ändringar som följer av 3--11 §§. Texten finns i bilagan till denna förordning.

3 §  I artikel 1 skall "Enligt fördragets artikel 85.3 och på de villkor som föreskrivs i artikel 2--5 i denna förordning förklaras att fördragets artikel 85.1 inte gäller" ersättas med "Under de villkor som föreskrivs i artiklarna 2--5 i denna förordning skall undantag från förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20) gälla''.

4 §  I artikel 3 b skall "100 miljoner ecu'' ersättas med "150 miljoner kronor".

5 §  Utöver vad som sägs i artikel 3 gäller inte artikel 1 om leverantören svarar för 35 procent eller mer av marknaden för sådana varor som omfattas av avtalet, är identiska med dessa varor eller som på grund av egenskaper, pris och tilltänkt användning av konsumenterna betraktas som likartade vid en jämförelse med de varor som avtalet omfattar.

6 §  I artikel 10 skall "Enligt fördragets artikel 85.3 och på de villkor som föreskrivs i artikel 11--13 i denna förordning förklaras att fördragets artikel 85.1 inte gäller" ersättas med "Under de villkor som föreskrivs i artiklarna 11--13 i denna förordning skall undantag från förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20) gälla''.

7 §  I artikel 14 skall "Kommissionen kan enligt artikel 7 i förordning nr 19/65/EEG bestämma att denna förordning inte skall tillämpas på de deltagande parterna, om den i ett visst fall konstaterar att ett avtal som är undantaget enligt denna förordning ändå har vissa verkningar som är oförenliga med de villkor som anges i fördragets artikel 85.3" ersättas med "Konkurrensverket får enligt 18 § konkurrenslagen (1993:20) återkalla det undantag som gäller för ett avtal på grund av gruppundantag, om avtalet har följder som är oförenliga med 8 § samma lag".

8 §  I artikel 14 a och b skall "inom en väsentlig del av den gemensamma marknaden" utgå.

9 §  I artikel 16 skall "hela gemenskapen, eller en viss del av den," ersättas med "landet eller viss del av det".

10 §  I artikel 17 skall "för försäljning och konsumtion av drycker eller" samt "II eller" utgå.

11 §  I artikel 18 skall "artiklarna 1, 6 och 10" ersättes med "artiklarna 1 och 10".

Ändringar

Förordning (1993:73) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för exklusiva inköpsavtal

Ikraftträder
1993-07-01