Förordning (1993:75) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-02-04
Ändring införd
SFS 1993:75
Ikraft
1993-07-01
Tidsbegränsad
1996-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan ej med här.

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om undantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal.

2 §  Med undantag av artiklarna 3.1 b, 4, 5, 6 och 10 skall den svenska texten till kommissionens förordning (EEG) nr 417/85 av den 19 december 1984 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av specialiseringsavtal gälla som svensk förordning med de ändringar som följer av 3--7 §§. Texten finns i bilagan till denna förordning.

3 §  I artikel 1 skall "Enligt fördragets artikel 85.3 och på de villkor som föreskrivs i denna förordning förklaras att fördragets artikel 85.1 inte gäller" ersättas med "Under de villkor som föreskrivs i denna förordning skall undantag från förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20) gälla''.

4 §  I artikel 3.1 a skall "den gemensamma marknaden eller en betydande del av den" ersättas med "den svenska marknaden eller en avsevärd del av den".

5 §  I artikel 7.1 skall "och b och artikel 6" utgå.

6 §  I artikel 8 skall "Kommissionen kan enligt artikel 7 i förordning (EEG) nr 2821/71 bestämma att denna förordning inte skall tillämpas, om den i ett visst fall konstaterar att ett avtal som är undantaget enligt denna förordning ändå har verkningar som är oförenliga med de villkor som anges i fördragets artikel 85.3 " ersättas med "Konkurrensverket får enligt 18 § konkurrenslagen (1993:20) återkalla det undantag som gäller för ett avtal på grund av gruppundantag, om avtalet har följder som är oförenliga med 8 § samma lag".

7 §  I artikel 8 b skall "den gemensamma marknaden eller en betydande del av den" ersättas med "landet".

Ändringar

Förordning (1993:75) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal

Ikraftträder
1993-07-01