Förordning (1993:76) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-02-04
Ändring införd
SFS 1993:76
Ikraft
1993-07-01
Tidsbegränsad
1996-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om undantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling.

2 §  Med undantag av artiklarna 7, 8, 11 och 13 skall den svenska texten till kommissionens förordning (EEG) nr 418/85 av den 19 december 1984 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av avtal om forskning och utveckling gälla som svensk förordning med de ändringar som följer av 3--13 §§. Texten finns i bilagan till denna förordning.

3 §  I artikel 1 skall "Enligt fördragets artikel 85.3 och på de villkor som föreskrivs i denna förordning förklaras att fördragets artikel 85.1 inte gäller" ersättas med "Under de villkor som föreskrivs i denna förordning skall undantag från förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20) gälla''.

4 §  I artikel 1.1 c skall "artikel 85.1" ersättas med "6 § konkurrenslagen (1993:20)".

5 §  I artikel 3 skall i punkt 1 dels "Om parterna inte är konkurrerande tillverkare av varor som kan förbättras eller ersättas av de varor som omfattas av avtalet, skall undantaget enligt artikel 1" ersättas med "Undantaget enligt artikel 1 skall", dels "den gemensamma marknaden" ersättes med "det territorium som omfattas av EES-avtalet" samt punkt 2 utgå.

6 §  I artikel 3.3 skall "den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den" ersättas med "det territorium som omfattas av EES-avtalet eller en väsentlig del av detta''.

7 §  I artikel 4.1 f skall "den gemensamma marknaden" ersättas med "det territorium som omfattas av EES-avtalet".

8 §  I artikel 5.2 skall "artikel 85.1" ersättas med "6 § konkurrenslagen (1993:20)".

9 §  I artiklarna 6 b och 6 f skall "den gemensamma marknaden" ersättas med "landet".

10 §  I artikel 6 h skall i den första strecksatsen "andra områden inom den gemensamma marknaden" ersättas med "landet".

11 §  I artikel 6 h skall i den andra strecksatsen "inom den gemensamma marknaden" utgå.

12 §  I artikel 10 skall "Kommissionen kan enligt artikel 7 i förordning (EEG) nr 2821/71 besluta att denna förordning inte skall tillämpas, om den i ett visst fall konstaterar att ett avtal som är undantaget enligt denna förordning ändå har vissa verkningar som är oförenliga med de villkor som anges i fördragets artikel 85.3" ersättas med "Konkurrensverket får enligt 18 § konkurrenslagen (1993:20) återkalla det undantag som gäller för ett avtal på grund av gruppundantag, om avtalet har följder som är oförenliga med 8 § samma lag".

13 §  I artikel 10 d skall "hela den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av den" ersättas med "landet".

Ändringar

Förordning (1993:76) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling

Ikraftträder
1993-07-01