Förordning (1993:79) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för franchiseavtal

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-02-04
Ändring införd
SFS 1993:79
Ikraft
1993-07-01
Tidsbegränsad
1996-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om undantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för franchiseavtal.

2 §  Med undantag av artiklarna 6, 7 och 9 skall den svenska texten till kommissionens förordning (EEG) nr 4087/88 av den 30 november 1988 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av franchiseavtal gälla som svensk förordning med de ändringar som följer av 3--11 §§. Texten finns i bilagan till denna förordning.

3 §  I artikel 1 skall "Enligt fördragets artikel 85.3 och på de villkor som föreskrivs i denna förordning förklaras att fördragets artikel 85.1 inte gäller" ersättas med "Under de villkor som föreskrivs i denna förordning skall undantag från förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20) gälla''.

4 §  I artiklarna 1.3 b, 1.3 c och 2 a skall "överlåta'' ersättas med "upplåta''.

5 §  I artikel 2 a skall "den gemensamma marknaden" ersättas med "landet".

6 §  I artikel 3.3 skall "artikel 85.1" ersättas med "6 § konkurrenslagen (1993:20)".

7 §  I artikel 4 b skall "den gemensamma marknaden" ersättas med "det territorium som omfattas av EES-avtalet".

8 §  I artikel 5 g skall "den gemensamma marknaden" ersättas med "landet".

9 §  I artikel 8 skall "Kommissionen kan enligt artikel 7 i förordning nr 19/65/EEG bestämma att denna förordning inte skall tillämpas, om den i ett visst fall konstaterar att ett avtal som är undantaget enligt denna förordning ändå har vissa verkningar som är oförenliga med de villkor som anges i fördragets artikel 85.1" ersättas med "Konkurrensverket får enligt 18 § konkurrenslagen (1993:20) återkalla det undantag som gäller för ett avtal på grund av gruppundantag, om avtalet har följder som är oförenliga med 8 § samma lag".

10 §  I artikel 8 b skall "en väsentlig del av den gemensamma marknaden" ersättas med "landet".

11 §  I artikel 8 c skall "den gemensamma marknaden" ersättas med "landet" och "inom olika medlemsstater" utgå.

Ändringar

Förordning (1993:79) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för franchiseavtal

Ikraftträder
1993-07-01