Förordning (1993:80) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för kedjor i detaljhandeln

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-02-04
Ändring införd
SFS 1993:80 i lydelse enligt SFS 1999:244
Ikraft
1993-07-01
Tidsbegränsad
2001-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Undantag för mindre kedjor

1 §  För detaljhandelsföretag som samarbetar i en kedja gäller under de förutsättningar som anges i denna förordning undantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) från förbudet i 6 § samma lag för avtal som omfattar ett eller flera av följande slag av överenskommelser, nämligen om

 1. inköpssamarbete,
 2. gemensam marknadsföring,
 3. samarbete vid bestämmande av priser i den gemensamma marknadsföringen,
 4. kalkyleringshjälp,
 5. rätt att förbehålla avtalsparterna rätten att sälja de gemensamt inköpta varorna,
 6. samarbete om butiksetablering, finansiella och administrativa tjänster samt tjänster för butiks- och personalutveckling.

[S2]De slag av överenskommelser som anges i första stycket får endast förekomma i kedjor där samarbetet omfattar mindre än 20 procent av tillförseln till den svenska marknaden inom de produktområden där kedjan säljer. Förordning (1996:368).

Undantag för större kedjor

2 §  Om samarbetet i en sådan kedja som avses i 1 § första stycket, omfattar 20 procent eller mer men mindre än 35 procent av tillförseln till den svenska marknaden inom de produktområden där kedjan säljer, gäller undantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för sådant samarbete som anges i 1 § första stycket, punkterna 1, 2, 5 och 6. Vid sådant samarbete om priser och kalkylering gäller sådana undantag bara för

 1. prissamarbete, som utgör ett led i en gemensam marknadsföring av gemensamt inköpta produkter, där priset framträder som ett avgörande motiv för köp av den marknadsförda varan eller tjänsten, och
 2. kalkyleringsstöd, som underlättar för medlemmarna att självständigt kalkylera sina priser och som inte innehåller något inslag som kan verka uniformerande på sådana delar i priskalkylen som är beroende av de individuella förutsättningarna i detaljiströrelsen. Förordning (1996:368).

Beräkningsregler

3 §  En kedjas andel av tillförseln till den svenska marknaden får beräknas som summan av kedjans andelar av tillförseln till den svenska marknaden inom de olika produktområden där kedjan säljer. Vid sammanräkningen av de olika andelarna av tillförseln inom de skilda produktområdena skall varje andel ges det värde som erhålls genom att andelen multipliceras med produktområdets andel av kedjans totala försäljning.

4 §  Vad som medges i fråga om omfattningen av tillåtet konkurrensbegränsande samarbete i 1 och 2 §§ skall gälla för en kedja även om samarbetet inom kedjan under två år i följd med högst två procentenheter överstiger den i respektive paragraf angivna maximala andelen av tillförseln till den svenska marknaden inom de produktområden där kedjan säljer.

Övriga bestämmelser

5 §  Avtal om sådana överenskommelser som avses i 1 och 2 §§ skall vara skriftliga.

6 §  Ett prissamarbete får inte vara bindande. Vid all gemensam marknadsföring av priser skall framgå att priset får underskridas.

7 §  Ett avtal mellan medlemmar i en och samma kedja kan inte dra fördel av en kombination av bestämmelserna i denna förordning och bestämmelserna i en annan gruppundantagsförordning.

8 §  Detta gruppundantag berör endast avtal mellan medlemmar av en och samma kedja.

Ändringar

Förordning (1993:80) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för kedjor i detaljhandeln

  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1996:368) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1993:80) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för kedjor i detaljhandeln, dels ändring i samma förordning

  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:155) om fortsatt giltighet av förordningen (1993:80) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för kedjor i detaljhandeln

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1999:244) om fortsatt giltighet av förordningen (1993:80) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för kedjor i detaljhandeln

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
1999-07-01