Upphävd författning

Lag (1993:802) om entreprenadförhållanden inom skolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:802 i lydelse enligt SFS 1999:888
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommuner och landsting får sluta avtal med en enskild fysisk eller juridisk person om att denne skall bedriva viss undervisning inom gymnasieskolan. Avtalet får endast avse undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk profil. Lag (1999:888).

Prop. 1998/99:110: Lydelsen av bilaga 2 till skollagen (1985:1100) har ändrats genom SFS 1999:180. I den nu aktuella paragrafen görs en följdändring på så sätt att någon hänvisning till skollagen inte längre görs. Avsikten är att den undervisning som får läggas ut på entreprenad skall vara densamma som enligt paragrafens tidigare lydelse. Det som tidigare betecknades som estetiska ämnen, ...

2 §  Om det finns särskilda skäl får regeringen på ansökan av en kommun eller ett landsting i andra fall än som anges i 1 § medge att kommunen eller landstinget får sluta avtal med någon annan om att bedriva undervisning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.

3 §  Om en kommun eller ett landsting med stöd av denna lag överlämnar uppgiften att bedriva undervisning till en enskild fysisk eller juridisk person, får kommunen eller landstinget till denne överlämna också den myndighetsutövning som hör till uppgiften.

4 §  För undervisning som bedrivs med stöd av 1 eller 2 § gäller inte bestämmelserna i 2 kap. 3 § skollagen (1985:1100). I stället gäller att för undervisningen skall användas lärare som har kompetens för den undervisning de skall bedriva.

5 §  Den som är eller har varit verksam inom enskild verksamhet som bedrivs med stöd av 1 eller 2 § får inte obehörigen röja vad han i den elevvårdande verksamheten har fått veta om någons personliga förhållanden. Han får inte heller obehörigen röja uppgift i ärende om tillrättaförande av en elev eller om skiljande av en elev från vidare studier.

6 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om undervisning som bedrivs enligt 1 och 2 §§.

Ändringar

Lag (1993:802) om entreprenadförhållanden inom skolan

    Förarbeten
    Rskr. 1992/93:406, Prop. 1992/93:230, Bet. 1992/93:UbU17
    Ikraftträder
    1994-01-01

Lag (1999:888) om ändring i lagen (1993:802) om entreprenadförhållanden inom skolan

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:15, Prop. 1998/99:110, Bet. 1999/2000:UbU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2010:801

Omfattning
upph.